DRIE POSTSTUKKEN

Van: John van der Heyden Aan: Drs E.H. Halbertsma CC  Mr.Drs. Marc van Hoorn Liesbeth, Ik trof gisteren drie poststukken in mijn postbus aan (aangehecht). Het lijken mij allemaal trucjes om achter ”The truce and nothing but the Truth” te komen. Het eerste stuk betrof een invordering van een nooit door mij ontvangen factuur namens de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Hierop heb ik gisteravond per email alsvolgt gereageerd: “Datum: 19 november 2013 18:56 Onderwerp: Dossier 31318787 Geachte heer Thijs, Zojuist ontving ik in mijn Spaanse brievenbus uw schrijven d.d. 15 november 2013 inzake invordering van een bedrag ad EUR 42,00 ten behoeve van de Vereniging van Leraren in Levende Talen vermeerderd met rente, incassokosten en B.T.W. groot EUR 91,21. Hiervan ben ik absoluut niet gediend. Ik neem aan dat het hier de contributie betreft over het verenigingsjaar 2013. Hierover heb ik nimmer een rekening ontvangen. Ik ben altijd een trouw betaler geweest en wens dan ook niet op deze wijze door het bestuur te worden benaderd. Ik verzoek u mij daarom ook normaal de rekening te doen toekomen waarna ik vanzelfprekend op de gebruikelijke wijze tot betaling zal overgaan. De rekening alsmede uw excuses namens Levende Talen zie ik gaarne tegemoet. Hoogachtend, J.L. van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux P.S. Er gaat wel eens iets mis met de post tussen Nederland en Spanje. Daar wens ik geen verantwoordelijkheid voor te dragen.”  Hieraan heb ik om 13:24 het volgende toegevoegd: “Ik word hier wel erg moe van. Voor de goede orde vermeld ik u hiermee de correspondentie die ik in de loop van de jaren met het bestuur van Levende Talen heb gevoerd vanaf 19960228 Beleidsplan tot en met 20120320 Werkgelegenheidsplan voor Nederlandstalige hispanisten. Middels deze correspondentie heb ik het bestuur van Levende Talen zelfs geholpen om hun administratie op orde te brengen. Ik vind dat hier wel iets anders tegenover mag komen te staan dan een brief van een incassobureau uit Arnhem. Ik heb hierover vanmorgen ook telefonisch contact gehad met een collega van u en haar laten weten dat de Stichting Cervantes Benelux ook nog een paar openstaande posten. Wellicht kan Cervantes Incasso daarvoor worden ingeschakeld zodra deze geplande werkmaatschappij is opgericht. Graag uw reactie.”

De andere twee poststukken betroffen mijn inschrijving in het Spaanse bevolkingsregister ofwel “el padrón”. In de Spaanse brief werd zelfs gedreigd om mijn verblijfsvergunning met onmiddellijke ingang te beëindigen. Daarom heb ik mij vanmorgen tot het stadhuis (ayuntamiento) van Torremolinos gewend om dit misverstand te beëindigen. Ik woon hier immers al vanaf 1999.  De Sociale Verzekeringsbank had ook een verklaring nodig van “el padron”. Ook dat hebben zij in orde gemaakt. Het ingevulde en door beide partijen ondertekende formulier heb ik om 12:12 uur ter verzending naar Rotterdam aangeboden. Mijn eerste bezoek aan de SVB heb ik overigens verricht in Amstelveen. In dit verband heb ik vanmorgen ook gesproken met de secretaresse van burgemeester Pedro Fernández Montes en haar verzocht een afspraak voor mij met hem te maken, zodat ik hem ook een exemplaar van mijn boek Letters to Diana Princess of Wales kan aanbieden. Wellicht kunnen wij op die manier hier ook een begin maken met de uitvoering van het gestelde in mijn Plan de Empresa Cervantes Holding Limited. De secretaresse van de burgemeester heeft in ieder geval mijn website cervantes.nu genoteerd en ik heb de indruk dat dat al werkt nu ik zie dat de aandacht thans uitgaat naar Helicopterview, Doña Letizia Ortiz Rocasolano en John beste Maagd: Ga met tact te werk en zorg dat u van alle feiten op de hoogte bent als u moet onderhandelen met mensen die het voor het zeggen hebben. U krijgt een situatie onder de knie door origineel te denken. Een speech of lezing kan op een enthousiast gehoor rekenen. Schorpioen: Complexe trends krijgen vat op u; enerzijds zult u krachtig kunnen zeggen wat u bedoelt; anderzijds zal het moeite kosten anderen voor uw mening te winnen. U doet er verstandig aan u goed voor te bereiden zodat uw ideeën tot hun recht komen. Dat is goed. Maar nu heb ik even rust nodig.