PRINSJESDAG 2014: NAAR EEN TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJSSTELSEL MET SPAANS IN DE CURRICULAE

Liesbeth, Gisteren heb ik om 17:17 een belangrijk pakket verstuurd naar het bestuur van de Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE) met 15 DVDs en om 20:15 per email alsvolgt bevestigd 20140915 Paquete enviado. Ik stel vast dat er nu al belangstelling voor bestaat. De eerste reactie heb ik inmiddels ontvangen van bestuurslid María Jesús Gómez del Castillo. Op deze Prinsjesdag van het Jaar des Heren 2014 met bijzondere aandacht voor 20031220 Alexander Weijts uit Lathum breng ik graag mijn meest memorabele Prinsjesdag in 1996 in herinnering middels het verslag dat ik jou toen heb gestuurd en alsvolgt luidt: 19960918 Prinsjesdag 1996. In dit verband is thans de meest relevante hieraan voorafgaande brief 19960320 Uw kenmerk 96M001687 ter attentie van Minister-President Wim Kok. Dit is nu achttien jaar geleden. Veranderingsprocesses verlopen zeer traag zoals Jim Belasco reeds heeft geschreven in zijn boek Teaching the Elephant to Dance. Maar ik heb de indruk dat wij gaandeweg ons beoogde doel beginnen te bereiken. Gisteren ontving ik de Foco van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en ik stel hierbij vast dat zich steeds meer samenwerkingsverbanden ontwikkelen binnnen het kader van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, Business Plan Instituto Cervantes England and Wales en Plan de Empresa Cervantes Holding Limited. Zo is de VDSN een samenwerking aangegaan met de Spaanse Consejería de Educación de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Ik lees op pagina 19 van Foco dat de hiervoot verantwoordelijke Eva Tejada deze dienst gaat verlaten. Ik citeer:

“DESPEDIDA Desde estas páginas de Foco es con cierto pesar que escribo estas líneas de despedida tras cinco años al frente de la Asesoría técnica de la Consejería de Educación de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Desde el año 2009, en que commencé mi trabajo en este puesto, he dedicado mis esfuerzos, junto con mis compañeros de la Consejería de Educación, a promover la enseñanza de la lengua y la cultura españolas en este país a través de los programas que el Ministerio de Educación español desarrolla en el extranjero. En este tiempo he visto la actividad de la Asesoría aumentar considerablemente incorporando cada vez más programas y actividades y he podido constatar cómo el español continúa despertando gran interés en Países Bajos, entre otros gracias a la favorable acogida que tienen las actividades que organza tanto la Consejería como las Asociaciones de profesores de español. El español, segunda lengua en la comunicación internacional y tercera más importante en internet, según datos del Instituto Cervantes, ocupa una posición destacada en Países Bajos, tanto en la enseñanza reglada de primair y secundair como en la de adultos y universitair, siendo la más hermandad como lengua extranjera en los instituutos de idiomas bespuws del ingés, y es una tendencia que continúa en aumento. Entre los años 2009-2014, en que yo me he encontrado en la Consejería de Educación en este país, se han organisator numerosas jornadas de formaline continua de profesores de español, un Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (IV CIEFE) con más de 120 participantes de todo el mundo, se han firmado convenios y Memorandos de Entendimiento con numerosas instituciones dedicadas a la enseñanza de la lengua y la cultura españolas, se han initiator nuevos programas de formaline de professoraat, como los cursos Europrof, se han establecido contactos para la movilidad de estudiantes y profesionales entre España y Países Bajos y se ha abierto una nueva Sección Española en Leiden, entre otros. Al mencionar todas estas actividades, no puedo dejar de destacar la importancia de las Asociaciones de Profesores de Español en esta labor que hemos desarrollado, VDSN, y Levende Talen, ya que siempre han sido un firme apoyo y fieles colaboradores de la Consejería en todas las acciones que hemos desarrollado. En este año 2014 se han firmado sendos convenios de colaboración con ellas, que vienen a formalizar la colaboración y buen entendiemiento que ya de hecho existía entre la Consejería y las asociaciones de profesores de español. Con unos 375 socios, VDSN es uno de los mejores apoyos que podría encontrar el español en Países Bajos. Y esta publicación suya, Foco, que viene a refrescar nestors ideas y mantenernos al día así como su Jornasa Didáctica Anual para socio’s en la que viene colaborando la Consejería, nos mantiene en contacto con las últimas evolucionbes y tendenties en la enseñanza del español, al igual que nos permite encuentros entre professionals y ese contacto de primera mano con los demás colegas que todo profesor necesita para continuar inspirándose cada día al entrar en su clase. Espero que por muchos años VDSN siga con su actividad y el apoyo que presta a la promotion del español y que esta publicación siga contando con los mejores colaboradores: los propios profesores”.

Ook ik hecht grote waarde aan deze samenwerking. Met name vanuit hetgeen ik heb beschreven in Primair Proces en Proceso Primario. Hierin vervullen onze collega’s een zeer belangrijke rol. In dit verband heb ik een overzicht geproduceert van de belangrijkste documenten waarin de VSOS en VDSN zijn vermeld (gecommuniceerd aan geadresseerden als een soort kapstok waaraan zij hun eigen ideeën kunnen ophangen) vanaf

 19950430 Brief aan Het Bestuur van de Vereniging Spaans op School inzake het Instituto Cervantes Benelux tot en met 20110331 Werkgelegenheidsplan voor Nederlandstalige hispanisten20110618 Gesprek met de Voorzitter van Levende Talen en 20120831 Opheffing postadres in Nederland.

Vanuit deze achtergrond belicht ik uit de Troonrede van vandaag binnen het kader van ons beleidsplan de belangrijkste elementen: “In eigen land werkt de regering aan structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid. Daarvoor zijn nodig: een toekomstgericht onderwijsstelsel. De Nederlandse economie toont zich veerkrachtig. Het is hoopgevend dat, na een aantal jaren van krimp en stijgende werkloosheid, ons land voorzichtig weer de weg omhoog vindt. Het overheidstekort daalt in 2015 naar verwachting tot 2,2 procent van het bruto binnenlands product. De overheid blijft zich, samen met de onderwijssector, vakbeweging en bedrijven, inspannen voor scholing en begeleiding van werk naar werk, en voor meer leer-werktrajecten specifiek voor jongeren. Het stimuleren en benutten van jong talent is cruciaal voor toekomstige economische groei. De afgelopen jaren heeft de regering forse stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel te verhogen en de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot komt op termijn 1 miljard euro vrij voor beter hoger onderwijs. Dit geld wordt onder andere ingezet voor meer contacturen, intensievere begeleiding van studenten en het bevorderen van excellentie. In aansluiting op gemaakte afspraken met de onderwijssectoren investeert de regering daarnaast extra in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarbij staat werken aan vakmanschap centraal, met veel aandacht voor de leraar zelf, maar bijvoorbeeld ook door een eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen. Nederland is een exportland en veel buitenlandse bedrijven zijn hier gevestigd. Binnenlandse groei en banen ontstaan voor een groot deel in het buitenland. De regering wil daarom het beleid gericht op een aantrekkelijk investeringsklimaat en actieve ondersteuning van het exporterende bedrijfsleven versterken. De ambitieuze agenda met handelsmissies wordt met kracht doorgezet. Exportkredieten worden meer gericht op opkomende economieën en bedrijven krijgen makkelijker toegang tot deze kredieten. In Europees verband blijft de regering zich inzetten voor versterking van de interne markt en voor begrotingsdiscipline en structuurversterkende maatregelen binnen de lidstaten. Dit zijn basisvoorwaarden voor een sterke Europese economie. Kansen op economische groei liggen onder meer op het terrein van de digitale markt, de energiemarkt en de lopende onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden met de Verenigde Staten en andere landen. Europese samenwerking moet gericht zijn op die terreinen waar gezamenlijk optreden echt waarde toevoegt. Dat is ook de kern van de strategische agenda voor de komende vijf jaar, die als uitgangspunt dient voor het werkprogramma voor de nieuwe Europese Commissie. Daarin zijn belangrijke grensoverschrijdende thema’s opgenomen als de interne markt, het energie- en klimaatbeleid en de aanpak van de georganiseerde misdaad, inclusief cybercrime. Eerlijk werk in Europa vraagt om gelijk loon voor gelijk werk binnen iedere lidstaat. De regering maakt zich daar hard voor en zal de strijd tegen schijnconstructies opvoeren.”

Wij hispanisten dienen onze plaats binnen deze ontwikkeling nog sterker dan voorheen te veroveren. Daartoe heeft de Stichting Cervantes Benelux dringend behoefte aan uitbreiding van het bestuur uit de sectoren die wij vertegenwoordigen en inbreng van stichtingskapitaal. Ik verzoek daarom eenieder die het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux een warm hart toedraagt hiertoe stappen te zetten en mij daarvan in kennis te stellen beste Maagd: Er valt geld te verdienen door een lucratieve deal te sluiten of u krijgt salaris verhoging. Houd rekening met jaloezie. Vanmiddag kunt u een dipje hebben als de ochtend veel energie heeft gevergd. Schrijven brengt voorspoed; schrijf een kort verhaal. Geld moet eerst worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven. Dat heb ik altijd gezegd en ik hoorde dit gisteren ook zeggen door voorzitter Maurice Limmen van het Christelijk_Nationaal_Vakverbond. Wellicht kan de heer Wouter Limmen van belang zijn bij het afsluiten van die lucratieve deal. Hij is vermeld op  19990708 Bilthoven, 20000615 Ontwikkel uw bedrijf ter attentie van Harry Starren van De Baak te Noordwijk en 20000615 Ontwikkel uw bedrijf ter attentie van programmamanager Wouter Limmen van De Baak te Noordwijk. Schorpioen: Met zelfonderzoek kunt u licht brengen in de donkere hoeken van uw verleden. Tracht onderdrukt verdriet of verborgen angst nu te verwerken. Maak schoon schip en begin met zelfvertrouwen aan de toekomst.   Dat is goed. Voor de goede orde heb ik ten behoeve van de geadresseerden de volledige Troonrede in dit bericht opgenomen die vandaag door Koning Willem-Alexander is uitgesproken. Tot ziens in Paleis Soestdijk.