ANNUAL RETURN, FACTUUR KPN INTERNEDSERVICES EN OVERIGE BERICHTGEVING

Na verzending van Psychotechniek en de Nederlandse belastingdienst zag ik op het NOS Journaal dat de poblematiek thans in de Tweede Kamer der Staten Generaal wordt besproken. Vanmiddag heb ik om 13:42 aangehechte factuur 17008674 ten behoeve van KPN Internedservices ad EUR 151,25 uit privémiddelen betaald en om 13:45 aangehecht Annual Return aan Freemont Cyprus gestuurd ten behoeve van Companies House. Van de heer Cor Groenewegen uit Leidschendam heb ik gisteren het verzoek gekregen om hem mijn videoverslag van de NCCS-reis van afgelopen vrijdag te verstrekken. Hiertoe heeft hij mij een USB-stick verstrekt. Gewaarschuwd door hetgeen ik in het programma van ZEMBLA heb gezien en gehoord heb ik besloten daaraan geen gevolg te geven. Bovendien verloopt de distributie van mijn videomateriaal voor de NCCS via voorzitter Jan van Holstein als centraal aanspeelpunt. In dit verband ontving ik gisteren deze mededeling:

“Geachte leden NCCS. Uitnodiging voor de ALV 18 maart 2017 Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement roept het bestuur de leden van de NCCS op tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op zaterdag 18 maart 2017 in Complex La Finca te Benalmádena, bij de eerste oproep *] om 10.30 uur en bij tweede oproep *] om 11.00 uur Lokatie: Complex La Finca, idem als Nieuwjaarreceptie. Zaal naast restaurant Los Caballeros in Benalmádena. Urb Torrequebrada Norte S/N Avenida de Los Argonauts PC 29630 TEL: 952568484 AGENDA 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring van de notulen maart 2016. 4. Jaarverslag. 5. Bestuursverkiezing. Bestuur stelt voor te benoemen: Secretaris Peter Langendam Penningmeester Irene Vroege  Ledenadministrateur John van de Biesebos  Sport en spel Martin Totté Advertenties Dick Leeksma. Voordrachten  van tegenkandidaten als bestuurslid moeten, conform art 28 van de statuten tenminste 7 dagen vöór de vergadering schriftelijk en voorzien van minimaal 25 handtekeningen van leden bij het bestuur zijn ingediend. Voorgedragen kandidaten moeten schriftelijk verklaren bereid te zijn in het bestuur zitting te nemen. Deze verklaringen dienen bij de kandidaatstelling bij het bestuur te worden ingediend. 6. Jaarverslag penningmeester 2016. 7. Begroting 2017. 8. Verslag kascontrolecommissie. 9. Décharge bestuur 2016. 10. Verkiezing kascontrolecommissie. 11. Ideeën  en vaststelling contributie 2018. 12. Algemene Ledenvergadering 2018. 13. Rondvraag. 14. Sluiting. De notulen van de ALV 19 maart 2016, alsmede het jaarverslag van de penningmeester staan vanaf 4 maart op de website van nccs.es en kunnen worden gedownload. Heeft u geen beschikking over internet is het mogelijk bij de penningmeester de stukken telefonisch op te vragen. *] De NCCS valt onder de Spaanse Ley 191/196 en dient te voldoen aan de verplichtingen die de Junta de Andalucía aan privaatrechtelijke verenigingen stelt. Een van de regels is, dat wanneer bij de eerste oproep niet een derde van het aantal leden aanwezig is, een tweede oproep noodzakelijk is om de vergadering rechtsgeldig te doen zijn. In dat geval zal de officiële vergadering aanvangen op het tijdstip van de tweede oproep. Als u niet op deze vergadering aanwezig kunt zijn en toch uw stem zou willen uitbrengen, kunt u hiertoe een volmacht verstrekken aan een lid dat wel op vergadering aanwezig zal zijn. [Zie volmachtformulier op de website] een en ander conform Statuten van 24 maart 2007. Hoogachtend, Het Bestuur.”

Ook ontving ik de nieuwsbrief van managementboek.nl onder het motto BLINK UIT ALS BESTE ORGANISATIE.  Ik maak hieruit op dat er beweging zit in de ontwikkeling van ons bedrijf.