REACTIE VAN GRADA HILDERING

Aansluitend aan mijn bericht 2017/07/02/roberto-bravo-uit-valladolid/  ontving ik vanmorgen om 08:26 als reactie “Beste John Bedankt voor je mail Groet van mij Grada” van Grada Hildering. De Telegraaf meldt vandaag: “Voorwaarts, mars  Alle partijen hebben belang bij een vlot regeerakkoord Eindelijk zit de vaart erin. Voltijds wordt er nu onderhandeld door VVD, CDA , D66 en CU. Met een beetje geluk kunnen ze daardoor nog invloed uitoefenen op de begroting van volgend jaar. En dat is maar goed ook. Want hoewel de overheidsfinanciën er keurig voorstaan, zijn er genoeg dossiers die schreeuwen om aandacht. De boodschap die informateur Zalm vorige week uitbracht namens de formatietafel was duidelijk. Er is lang genoeg getalmd, tijd om de handen uit de mouwen te steken en een kabinet op het bordes te krijgen. De onderhandelende partijen hebben er alle belang bij met gezwinde spoed een regeerakkoord in elkaar te timmeren. Al was het maar omdat vicepremier Asscher heeft bedacht dat hij, ondanks zijn demissionaire status, geen toontje lager gaat zingen. De PvdA-leider probeert nog volop zijn prioriteiten door de ministerraad te drukken, zoals het verhogen van de lerarensalarissen. Elke onderhandelende partij zal nu in een nieuw regeerakkoord zoveel mogelijk van het eigen verkiezingsprogramma proberen te krijgen. Maar VVD-leider Rutte benadrukt keer op keer dat er ook naar het grotere plaatje gekeken wordt. Waar zitten de grote uitdagingen voor de komende vier jaar? Waar heeft Nederland nu dringend behoefte aan? Welke voornemens kunnen echt niet langer op de plank blijven liggen? De Telegraaf zet de meest prangende dossiers op een rij.

DEFENSIE

Onze krijgsmacht moet er meer geld bij krijgen. Met deze vaststelling zijn alle partijen aan de formatietafel het eens. Na een kwarteeuw bezuinigen kraakt Defensie in haar voegen. En waar de organisatie de afgelopen decennia haar best deed de operationele inzet buiten schot te houden, beginnen nu ook missies onder de schraalheid te lijden. Zo konden we onze wisseldienst met de Belgen niet waarmaken om met F16’s IS in Irak te bombarderen. Uitbreiding van de missie in Afghanistan is bijvoorbeeld vanuit praktisch oogpunt al bijna onmogelijk, nu zowel mankracht als middelen schaars zijn. Terwijl de wereld er intussen toch niet bepaald veiliger op is geworden. Om alleen de achterstanden weg te werken, is er al grofweg één miljard euro nodig. Om de slagkracht van de krijgsmacht te vergroten, moet er nog veel meer bij, zeker nu de Verenigde Staten steeds meer van de Europese NAVO-partners verlangen dat ze voor hun eigen veiligheid opdraaien. Een dure opgave, waarvoor de onderhandelaars gul de portemonnee zullen moeten trekken.

KLIMAAT

Ook zonder GroenLinks wordt het klimaat een dominante factor bij alles wat het nieuwe kabinet wil ondernemen. Met het omarmen van Europese afspraken en het bejubelde Parijs-akkoord, heeft ons land zich met handen en voeten gebonden aan een enorme opgave om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.Volgend jaar moet Nederland overleggen met een speciale club van de Verenigde Naties hoe we ’Parijs’ denken te gaan halen. Aan het Binnenhof verwacht iedereen daarom de komst van een nieuw ’energieakkoord’. In de polder zullen tientallen belangenclubs (onder andere werkgevers, werknemers, huizenbezitters en de milieulobby) zich buigen over de vraag hoe Nederland dat moet gaan aanpakken. En vooral: hoe gaan we dat financieren?

MIGRATIE EN INTEGRATIE

Naast klimaat wordt migratie standaard genoemd als een van de grootste vraagstukken van deze tijd waarop ook Nederland een antwoord moet formuleren. Zowel vluchtelingen als economische migranten kloppen met duizenden op de deuren van Europa, maar een waterdicht antwoord op dat hoofdbrekende vraagstuk is nog niet gevonden. Al was het maar omdat de Europese Unie de grootste moeite heeft hierin eendrachtig op te treden. Ook bij de laatste Europese top werd er weer geruzied over de herverdeling van vluchtelingen. Maar behalve een internationaal vraagstuk, vormt migratie ook een binnenlands probleem. De integratie van nieuwkomers is onder het afgelopen kabinet zo mogelijk nog verder verslechterd. Het inburgeringstraject kent tal van gebreken, waardoor grote groepen migranten uiteindelijk met slechte kennis van de taal en zonder baan in de bijstand belanden, om daar vervolgens in te blijven hangen. Een dure kwestie, waarmee een nieuw kabinet voor eens en altijd korte metten zal moeten maken om de verzorgingsstaat voor iedereen betaalbaar te houden.

ZORG

Maar de verzorgingsstaat staat voor meer uitdagingen. Het afgelopen kabinet heeft er weliswaar alles aan gedaan om de zorgkosten binnen de perken te houden, maar veel mensen dreigen daardoor nu in de knel te raken. Zo moeten ouderen en gehandicapten meer kosten zelf dragen en proberen binnen hun eigen kring zorg te regelen. Maar daar is de samenleving nog niet goed op ingericht. Het verzet tegen het eigen risico tekent dat voor velen de grens is bereikt. Bovendien worstelen gemeenten met de zorgtaken die ze erbij hebben gekregen en hanteren ze daarin ieder weer hun eigen beleid. Zorgaanbieders verdrinken daardoor in de (dure) bureaucratie. Voor de verpleeghuizen geldt dat hen nu eindelijk meer mankracht in het vooruitzicht is gesteld, hoewel de zoektocht naar het optimale systeem nog in volle gang is.

ARBEIDSMARKT          

Over de hele linie piepen en kraken de regels rond de arbeidsmarkt. Zo woedt er een fundamentele discussie over het verkleinen van de kloof tussen flex en vast. Die raakt aan de regels rond ontslagbescherming, de positie van zzp’ers, de discussie over de toekomst van onze pensioenen en de vormgeving van een afgeslankt nieuw belastingstelsel. Alles hangt bovendien met elkaar samen, waardoor er niet simpelweg aan een knop gedraaid kan worden, zonder dat het hele kaartenhuis ineenstort. Niet alleen de politiek bijt hier nu al jaren de tanden op stuk. Ook de polder ligt overhoop. Ondanks vele rapporten, lijkt er simpelweg geen ei van Columbus te zijn. Maar nog langer voortmodderen is geen optie. Het onderhandelend kwartet moet aan de bak.”

Ik zie hier nog steeds geen aanknopingspunten bij het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux of het zou het voorstel rond de lerarensalarissen moeten zijn. Maar ook hier zie ik nog geen directe koppeling met de belangen van onze Docenten Spaans in Nederland. Ik krijg op dit moment geen verbinding met de horoscoop van De Telegraaf.

Nochtans memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 3 juli 1996 Oranje kaviaar3 July 1997 First things First3 juli 1997 Uw brief d.d. 28 juni 1997 ter attentie van Drs R. Breuker te Groningen3 juli 1997 Diana Project ter attentie van mijn voormalige studiecoörinator Frans3 juli 1998 Lazarus3 juli 1998 Financieel Economisch Directeur3 juli 2000 Dagboek ter attentie van Herman de Koning3 juli 2009 Letters to Diana, Princess of Wales ter attentie vasn de Heer A.A.M. van Agt

En mijn dagelijkse berichtgeving op deze datum op 3 juli 2002 Bericht aan de Directie 0033 juli 2003 Nieuwe bruid3 juli 2005 Met Open Armen3 juli 2006 Heart of The World3 juli 2007 Voorbereiding op de Audiëntie aan het Spaanse Hof3 juli 2008 Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden blijft voortbestaanZaterdag 3 juli 2010 Nieuwe Ledendag D66 te UtrechtZondag 3 juli 2011 Vrijwillig huisarrest en declaratie en Dinsdag 3 juli 2012 De la Edad Conflictiva en De Dukendonck in Nijmegen.