IN NAAM DER KONINGIN

Aansluitend aan mijn bericht 20170925 Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon Parma memoreer ik mijn ontslagbrieven van juli 1991 van de Baak met door mijzelf aangebrachte hyperlinks.

Mr G VAN AMSTEL  Mr AMJ DRIESSENS-KUIJPERS advocaten & procureurs Markt 25 Postbus 275 3960 BG  Wijk bij Duurstede  De Weledele Heer J.L. Van der Heijden Plattenberg 2 3951 AR MAARN Wijk bij Duurstede , 07-06-91 onze ref.: Nieuw Elan/Van der Heijden Geachte Heer Van der Heijden, Naar aanleiding van mijn telefoongesprek op 6 jui j.l. met de heer Kemper zend ik U hierbij twee gecorrigeerde en aangepaste versies van een overeenkomst. Een kopie van deze versie zend ik per gelijke post aan de heer Kemper met een begeleidende brief waarvan ik U hierbij eveneens een kopie toezend. Van deze brief zend ik een kopie aan de heer Kemper. Met vriendelijke groet, Getekend G. Van Amstel

IN NAAM DER KONINGIN! KANTONGERECHT TE LEIDEN rep.nr 670/91 17 juni 1991 De kantonrechter te Leiden  heeft de navolgende beschikking gegeven in de zaak van: de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting Stichting de Baak, h.o.d.n. Nieuw Elan, gevestigd en kantoorhoudende te Noordwijk, verzoekster, gemachtigd mr G. Van Amstel, tegen J.L. van der Heijden, wonende te Maarn, verweerder, gemachtigde R.E. Kemper, bestuurder Unie BLHP, strekkende tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. Overwegingen: Genoegzaam is gebleken dat verzoekster wegens bedrijfseconomische omstandigheden een reorganisatie heeft moeten doorvoeren waardoor de functie van verweerder is komen te vervallen en geen andere passende functie voorhanden is. De arbeidsovereenkomst zal daarom wegens gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen van de omstandigheden, die niet aan verweerder zijn te wijten, met ingang van 15 juli 1991 worden ontbonden, zulks onder toekenning van na te melden vergoeding en met compensatie van proceskosten. Verzoekster heeft afgezien van haar bevoegdheid het verzoek in te trekken. Beslissing: Ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 15 juli 1991. Kent aan verweerder ten laste van verzoekster een vergoeding toe van fl. 18.000,–, eventueel te vermeerderen met btw en te betalen door verzoekster ten behoeve van verweerder, danwel te voldoen terzake van een pensioenbreukvoorziening, te betalen door verzoekster aan een door verweerder aan te wijzen verzekeringsmaatschappij danwel daarmee gelijk te stellen instelling. Compenseert de proceskosten zodanig, dat beide partijen hun eigen kosten dragen. Aldus gedaan te Leiden op 17 juni 1991 door de kantonrechter mr R.T. van Leeuwen, in tegenwoordigheid van de griffier. VOOR GROSSE Getekend (3x) De Griffier van het Kantongerecht te Leiden

In dit verband constateer ik thans in mijn BUSINESS PLAN INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES bijzondere aandacht voor 2.3.5 DIVERSIFIED ORGANIZATION en 5.5 MARKET COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS beste Maagd: 26 september 2017 Hoewel een investeringskans er mooi uitziet, moet u meer research doen. Verwacht niet dat alles soepel verloopt. U zult trager vorderen dan u zou willen. In het algemeen kunt u anderen vertrouwen, al kunnen ze van mening veranderen. Schorpioen: 26 september 2017 Een gunstig moment om op details te focussen als u een zakelijk partnerschap overweegt. Financieel gaat het u voor de wind; er komt geld uw kant op. Een zeer geschikt moment om opslag te vragen of te solliciteren.

Als ik mijn gemaakte ontwikkelingskosten krijg vergoed ben ik voorlopig al geholpen. Maar ik ben ook bereid tot verkoop van al mijn rechten. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf  26 september 1996 ‘The Parallel Parner’ on behalf of Mr Cesar Rennert in New YorkBrief van 26 september 1996 aan de Directeur van de Centrale Recherceh Informatiedienst26 september 1996 The Parallel Partner26 September 1996 ‘Your letter of the 23d’ on behalf of Miss Caroline MacMillan26 september 1997 ‘Rouwverwerking’ ter attentie van Drs Jan Peter Nauta26 september 1997 Dank aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden26 september 1999 New York… New York!26 september 2002 ‘FC Cervantes Arnhem (3)’ ter attentie van de heer R.R. van Sierenburg in Wijchen26 September 2002 ‘Annual Accounts 2001’ on behalf of Companies House Cardiff Wales26 september 2002 ‘Annual Accounts (1)’ ter attentie van het Haags Juristen College Cyprus26 september 2004 De Open Deur26 september 2005 Nikita26 september 2008 ‘Cervantes Management Centre in Torremolinos’ ter attentie van Harry Starren van De Baak te Noordwijk en Driebergen26 september 2008 ‘Philipse Business School’ ter attentie van Drs E.H. Halbertsma26 september 2008 ‘Cervantes Management Centre’ ter attentie van Philipse Business School26 september 2010 ‘Postbus 689 opgeheven’ ter attentie van de Directeur van het  Internationaal Parkinson Fonds26 september 2010 Postbus 689 opgeheven en 26 september 2010 ‘Postbus 689 opgeheven’ ter attentie van de heer Hans Geels van de Stichting Wereldouders.