EVANGELIELEZING IN HET HOLLAND HUIS EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 18 MAART VANAF 1993

13:55 Terug van de kerkdienst in het Holland Huis onder leiding van Ds Jos van der Sterre uit Deventer. Ik heb daar onderstaande schriftlezingen mogen verzorgen.

Schriftlezing 1 Jeremia 31, 31-34

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

Schriftlezing 2 Johannes 12, 20-33

Jezus spreekt over zijn dood

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van deze aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht St Patrick’s Day, de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Club Costa del Sol en mijn documenten d.d. 17 maart vanaf 1993 mijn gevoerde correspondentie vanaf1993 Afspraken met instituten (2)1996 Mission Statement1996 Beleidsontwikkeling (1) ter attentie van Staatssecretaris Tinekee Netelenbos van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen1996 Beleidsontwikkeling ter attentie van Voorzitter Dr A.H.G. Rinnooy kan van het VNO/NCW1997 Constant hammering on the same string1997 Overeenkomst ter attentie van Makelaardij Soeteman te Nijmegen1997 Receipt of your fax message on behalf of Maxwell-Heppell in Warwick U.K.1999 Rozen2003 Jaarvergadering 2003 van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland ter attentie vasn de vertegenwoordigster van de Asociación Europea de Profesores de Español in de Benelux2008 Een bijzonder weekend met de pianoman2008 Reisverslag Groningen-Utrecht-Nijmegen2010 Hola, ¿Qué tal?

En mijn dagelkijkse verslaglegging op deze datum vanaf 2002 Congres Spaans te Utrecht en de Bilderberggroep2003 Bevestiging afspraak op 14 april 20032004 Nieuwe woning2005 Toledo2007 Megaman2008 Liefde kan op een sprookje lijken2009 Mijn oudste zoon van Capgemini2010 Celia Villalobos, de fusie tussen Iberia en British Airways en Cervantes Television2011 Portugees welzijn King William en de komende jaarvergadering van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland2012 Op reis met het boekenweekgeschenk naar Zuid-Limburg en het Verdrag van Maastricht d.d. 1987.