EEN KONINKLIJKE GOEDE VRIJDAG

Lectorum Salutem

Vandaag is het zeventien jaar geleden dat Kroonprins Willem-Alexander zich heeft verloofd met mijn voordien beoogde Argentijnse beleidsmedewerkster. Van Léontine Freeve  ontving ik de tekst van de woorden die zij als ‘Primera Presidenta’ van de Vereniging Spaans op School/Vereniging Docenten Spaans in Nederland heeft uitgesproken op zaterdag 24 maart jongstleden ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de vereniging. Ik ben zo vrij om deze tekst in dit dagboek op te nemen en hierin verbindingen aan te brengen met personen die zowel in de toespraak als in mijn geschiedschrijving zijn vermeld.

24 maart 2018 Estimados socios y socias de VDSN y colaboradoras del Instituto Cervantes, Me dirijo a vosotros por motivo del aniversario trigésimo quinto de VDSN y como es una asociación neerlandesa voy a continuar en mi lengua materna. Een detail vooraf: Thuis ligt het diploma handelscorrespondentie, behaald door mijn grootvader in 1916 en ook mijn diploma Spaanse letteren van de Universiteit in Groningen uit 1968, twintig jaar later studeerde onze dochter een tijdje Spaans aan de UvA en op dit moment doet onze kleinzoon zijn schoolexamen Spaans op het atheneum in Bussum. Nu verder: Het bestuur van VDSN heeft mij gevraagd om op deze feestelijke dag te vertellen waarom wij deze vereniging, die toen Vereniging Spaans op School zou gaan heten, destijds hebben opgericht. Omdat ik 3 minuten spreektijd heb gekregen ga ik heel snel. Er waren docenten Spaans aan allerlei soorten scholen t/m HBO en Universiteit, die vonden dat de positie van het onderwijs in de Spaanse taal verstevigd moest worden. Onze bedoeling was o.a. om het Spaans op het voortgezet onderwijs een gelijkwaardige plaats te laten innemen als het Frans en Duits en docenten Spaans te ondersteunen, die ontslagen dreigden te worden door brieven en bezoeken aan de directies van desbetreffende scholen. Die situatie is nog niet bereikt, maar ik geloof, dat het Frans en Duits zelf een bedreigde diersoort zijn geworden. Plaats van oprichting was Hotel Smits in Utrecht in februari 1983, Manja Wouters en ik, die de oprichtingsvergadering zouden leiden kwamen een uur te laat, omdat wij vanuit Twente komend in een hevige sneeuwbui verzeild raakten. Niemand geloofde ons, want in Utrecht was geen vuiltje aan de lucht. Het zaaltje zat vol belangstellenden. In de oprichtingsgroep zaten voor zover ik mij herinner o.a. Arend van Raalte, Dirk Tuin en Max Kerkhof, hoogleraar in Nijmegen. Antonio Fonts, programmamaker van het Spaanstalige programma Pasaporte heeft Manja en mij geïnterviewd over de oprichting. Helaas was er geen mogelijkheid om die opname hier te vertonen. Met wat tegengesputter van Levende Talen (Peter Slagter) is de vereniging toch opgericht. Na een bezoek aan de notaris werd de Vereniging Spaans op School i.o. een echte vereniging met een echt bestuur. Manja Wouters was gedurende lange jaren secretaris en schrijfster van het VSOS blaadje, dat er toen niet zo sophisticated uit kon zien als Foco nu. Onderweg is de vereniging nog bijna een keer opgeheven (1994) maar zij bestaat nog! Tot slot: ik hoop, dat er onder de leden collega’s zijn, die plaats willen nemen in het bestuur. Zij kunnen zeer waardevol werk verrichten door bijv. contact te houden met beleidsmakers in het onderwijs door hen te wijzen op het belang van de Spaanse taal, idioma universal, segundo idioma universal después del inglés. Graag breng ik jullie nog de hartelijke groeten over van John van der Heyden, ooit ook voorzitter, nu woonachtig in Torremolinos. Hij kon er niet bij zijn vandaag. Het ga jullie goed! Was getekend, Leontine Freeve, 1a presidenta de la VSOS.” Mijn feedback: “Hoi Léontine, Terwijl de tonen van de Passion hier doordringen in mijn appartement in De Zevende Hemel heb ik jouw stuk gelezen. Ik vind het schitterend!  Wel een vraag. Ik weet het zelfs niet meer precies. Ben ik ooit formeel voozitter geweest van de VSOS? Ik herinner mij wel de bijeenkomst in De Amershof in de Snouckaertlaan in Amersfoort toen men de vereniging wilde opheffen. Ik heb toen gebruik gemaakt van mijn rechten als eigenaar van het handelsmerk Intituto Cervantes in de Benelux om de vereniging nieuw leven in te blazen. Hierdoor is de vereniging toen in leven gebleven. Na die vergadering ben ik met Max Kerkhof naar Nijmegen teruggereisd. Dat was inderdaad in 1994. Je had het niet beter kunnen vertellen como Primera Presidenta! Hartelijk dank”. Terugblikkend heb ik vastgesteld dat Wilma Ensink toen het voorzittersschap voor haar rekening heeft genomen. Na dit te hebben vastgesteld heb ik deelgenomen aan de kerkdienst van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol onder leiding van dominee Jos van der Sterre uit Deventer. Mij was daarbij de grote eer vergund onderstaande lezingen te mogen verrichten.

Schriftlezing 1 Johannes 19, 1 – 16A

Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden,’ Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’ De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. ‘Waarom zegt u niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?’ Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’ Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.’ Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’ Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.

Schriftlezing 2 Johannes 19, 16B – 30

Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden.’ Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”. ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden.  Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Derde schriftlezing: Johannes 19, 31 -37

Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisgden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 30 March 1997 Visit to the Palacio de Oriente in Madrid30 maart 1998 De kikker en de molen van La Mancha30 maart 1998 Reisverslag ter attentie van Drs P. Ottenhoff30 maart 1999 Hermandad aan Gran Hermano30 maart 1999 Hermanda voor Liesbeth30 maart 2001 Elizabeth  – 30 maart 2004 AA 9330 March 2004 Thanksgiving to Mr Leslie R. Jell and David Maher Aldenham Hertfordshire England United Kingdom30 maart 2005 Prinses Diana Stadion –  30 maart 2006 Sleutelinformatie30 maart 2010 Experiencias Holandesas 1989 para Gemima Ribbers30 maart 2010 Veranderingen bij de VDSN.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 30 maart 2002 Kremlin, Arbat en Bolshoi Theater30 maart 2007 Acht en tachtig30 maart 2009 Het woord is thans aan His Royal Highness The Prince of Wales30 maart 2010 Licht op ON SpainWoensdag 30 maart 2011 De Cervantescruise en het Huis van Oranje en Vrijdag 30 maart 2012 Een koninklijke datum.  Video: 2018033001 Processie in Torremolinos