VIJFTIG JAAR INSTITUTO CERVANTES EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 17 JULI VANAF 1995

Van: John van der Heyden Aan voormalig statutair directeur Liesbeth Halbertsma van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC Secretaris/penningmeester Geert Peters van de Stichting Cervantes Benelux, Penningmeester Daniëlle Siems en Secretaris Frédérique Bauer van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, Blanca Cano González (Spaans Levende Talen), Pia Dijkstra (D66), Wilmar Bliek, Ankie Dobbelman, Francis Versteeg (NCCS), Drs L. Freeve de Vrijer, Ds A.F. Troost, Sijne Nauta, Piet Visser (Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Costa del Sol), Drs M.F.A. van der Heijden (Nuon), Ir R.J. van der Heijden (Arup), Jessica Hoogenboom Redactie Democraat D66

Waarde Collegae,

Zoals u kunt zien en horen op 2008072901 Instituto Cervantes Benelux y España (parcial) en lezen op 29 de julio de 2008 La Universidad a Distancia, enlace entre el Instituto Cervantes de España y el Instituto Cervantes Benelux is het vandaag exact vijftig jaar geleden dat in mijn brein op de Plaza de España in Madrid het Instituto Cervantes is geboren zoals ik dat heb beschreven in mijn brief van 10 september 1996 aan Hare Majesteit Koningin Beatrix der Nederlanden welker alsvolgt luidt.

Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 1530 6545 NM Nijmegen H.M. Koninin Beatrix Paleis Huis ten Bosch ‘s-Gravenhage Datum: 10 september 1996 Betreft: Overwegingen Kenmerk: ICB/HMKB960910

Majesteit

Ik denk dat het goed is U deze brief in alle openhartigheid te schrijven. Onlangs vond ik in mijn persoonlijke correspondentie een beschreven kaart uit Madrid, gedateerd 8-6-1980 met onder meer als tekst ‘Groeten van de familie hier (ze kennen je al goed)’. Het betreft de toenmalige familie van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene. Het artikel Zijne Majesteit verwacht U… uit het augustusnummer van het blad Vorsten herinnert mij aan de tijd dat de Calle de Bailén in Madrid een vertrouwd adres was geworden. Ik was toen – afgestudeerd in de Spaanse taal- en letterkunde – directeur van een voornamelijk in de Spaanse taal gespecialiseerd taleninstituut met 750 en kort daarop 1450 cursisten. Dit was echt pionierswerk. Alles, maar dan ook alles, moest van de grond af worden opgebouwd: een organisatie, goed verantwoord lesmateriaal, alles. Die know how diende ik zelf in Madrid te gaan halen en in Nederland verder uit te ontwikkelen. Mijn idee tot de oprichting van het Instituto Cervantes dateert al van 1968 en is daar toen op de Plaza de España geboren. Tussen 1969 en 1996 is er uiteraard veel gebeurd. De levens van betrokkenen hebben vele ups en downs gekend. In veel gevallen heb ik vaak tot over de grenzen van mijn mogelijkheden moeten gaan om mijn ideaal te verwezenlijken. Het doet mij echter goed mij daarbij te realiseren dat ik bij de Koninklijke Familie geen onbekende ben en er blijkbaar volop met mij wordt meegedacht en meegeleefd. Zo heb ik meerdere malen mogen vaststellen – door Uw toespraken – dat ik in U een sterke geestverwant herken. In Uw woorden herken ik ook vaak mijn gedachten. In dit licht vind ik het ook op zijn plaats in deze brief een eervolle vermelding op te nemen jegens mijn collega Mevrouw Liesbeth Halbertsma, thans mededirecteur van de Baak te Noordwijk. In mijn intensieve samenwerking met haar in de periode 1989-1991 heb ik ook steeds diezelfde ervaring gehad: een perfecte aansluiting in doen en denken. Mevrouw Halbertsma staat ook aan de basis van het loopbaanadvies dat heeft geleid tot het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, dat ik op gezette tijden ook aan het regeringsbeleid heb aangepast. Ondanks het feit dat ik in 1992 als collega afscheid van haar heb moeten nemen is zij voor mij ook in de allermoeilijkste tijden een belangrijke inspiratiebron gebleven. Ik prijs mij derhalve gelukkig dat ik vanavond weer eens op de Baak te gast mag zijn. U zult zich ongetwijfeld hebben vergewist van de weerstand die ik – en velen met mij – heb moeten bieden tegen krachten uit dubieuze geledingen van de samenleving die hebben getracht mij van mijn Cervantesplannen te weerhouden. Mijn bezit van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux is echter een onvervreemdbaar recht. Ik ben daarnaast ook van mening dat het beheer over het gedachtengoed van Cervantes mede een belang van staatshoofden betreft. Dat is ook de reden waarom ik de kroonprinsen van de Benelux en Spanje heb verzocht in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux zitting te nemen. Van Prins Willem-Alexander ontving ik bericht dat hij de uitnodiging niet kan accepteren. Als aandachtig lezer van het blad Vorsten is het mij duidelijk dat Uw oudste zoon nog een belangrijk persoonlijk keuzeproces te doorlopen heeft. Vertegenwoordiging van het Nederlandse Koninklijk Huis in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux acht ik evenwel van historisch belang voor de ontwikkeling van de Europese Unie en de plaats hierbinnen van de Monarchie. Om deze reden heb ik heden Uw tweede zoon, Prins Johan Friso, per brief uitgenodigd in het stichtingsbestuur zitting te nemen. Aangaande de financiering van mijn beleidsplan acht ik het mijn plicht U te melden dat ik alle bewegingen die de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux vanaf april 1993 in de weg hebben gestaan heb gemeld aan de Minister van Justitie. Ten gevolge van een programma van Radio Nederland Wereldomroep – zeven en een half jaar geleden – is mijn naam bekend in Spanje en Zuid- en Midden-Amerika. Op basis van de acties die – in mijn visie – nadien zijn ondernomen heb ik bij de regering een declaratie ingediend om de start van het Instituto Cervantes in de Benelux mogelijk te maken. Ik heb mij derhalve voorgenomen het bedrag – waarvan ik nog in afwachting ben – ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux aan te wenden. De Minister-President en de Ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie buigen zich thans over dit vraagstuk. Volgende week heb ik het genoegen Prinsjesdag vanaf de open tribune aan het Voorhout te mogen meebeleven. Ik verheug mij daar ten zeerste op. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. van der Heyden P.S. Graag maak ik ook van deze gelegenheid gebruik om Uw echtgenoot Prins Claus van Harte geluk te wensen met zijn zeventigste verjaardag en het hem terecht toegekomen eerbetoon. Ik deel zijn gevoelens. Een schot in de roos.”

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Bezoek van Filip en Mathilde aan Koningin Elizabeth, Frankrijk wereldkampioen en mijn documenten d.d. 16 juli vanaf 1992 mijn correspondentie d.d. 17 juli vanaf 17 juli 1995 Verslagen van vergaderingen ter attentie van Prof.Dr Hugo de Schepper17 juli 1995 Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux ter attentie van de directie van de Baak17 juli 1996 Evaluatie loopbaanadvies ter attentie van diretiesecretaresse Karin de Winter van de Baak te Noordwijk17 juli 1996 Evaluatie Loopbaanadvies ter attentie van mijn collega Liesbeth Halbertsma17 July 1997 Dianetics in Amsterdam on behalf of Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales17 juli 1997 Procedure 97 / 2152 RWNL AZ (2) ter attentie van de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Utrecht17 July 1997 Request for Sponsoring to the International Association of Scientology17 juli 1998 Lady Jane17 juli 1998 Europees onderwijssysteem ter attentie van mijn voormalige studieleider in de Franse taal17 juli 1999 Punt17 juli 2001 Stichting Cervantes Benelux ter attentie van de Stichting Onze Kleine Weeskinderen in Hilversum17 juli 2009 Bart Heinrichs ter attentie van Drs T. Breuker te Groningen.

En mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf 17 juli 2002 Een nieuwe regering17 juli 2003 ’t Suideras en zijn bewoners17 juli 2005 De Heyden of Waarzegger17 juli 2007 Vuurwerk aan de Zuidkust17 juli 2009 Management, Correspondentie met het Haags Juristen College en Reisverslag Parijs 200617 juli 2010 Nieuw bezoek aan VelpZondag 17 juli 2011 Como van Hellenberg Hubar en Dinsdag 17 juli 2012 Oxted.

P.S. In dit verband is dit een leuk fotomoment