DERDE DINSDAG VAN SEPTEMBER, DE TROONREDE VAN KONING WILLEM-ALEXANDER EN MIJN FIRST STATE OF THE UNION

Na verzending van Lisse, De Nachtegaal en bericht van KPN Internedservices heb ik vandaag Prinsjesdag gevolgd. Alvorens de Troonrede af te wachten memoreer ik mijn First State of the Union van 19 september 1996.

Ik citeer: “De Minister President Drs W. Kok Postbus 20061 2500 EB ‘s-Gravenhage Datum: 19 september 1996 Betreft: State of The Union Kenmerk: ICB/REGNL960919 Excellentie, Nu Hare Majesteit de beleidsvoornemens van Uw Regering heeft uitgesproken, het Instituto Cervantes een permanent rechtinstandhoudend gebruik van haar handelsmerk heeft gevestigd in de Benelux, de rookwolken op het Tournooiveld zijn opgetrokken, de tribune op de Korte Voorhout het niet heeft begeven, de heidebezems voor het laatst ons Koninklijk Paleis zijn binnengereden, paars nog steeds vast in het zadel zit, ons land zich eindelijk kan scharen onder de beschaafde landen en U in de Tweede Kamer de ‘wave’ op gang heeft gebracht is het mij een grote eer U hiermede mijn eerste State of the Union te presenteren om de bruggen te gaan slaan. Historische ontwikkeling Alle informatie welke met de ontwikkeling van het Instituto Cervantes samenhangt heb ik U recentelijk doen toekomen en heb daarbij een speciale plaats ingeruimd voor het zogenaamde ‘Delta-netwerk’, door mij bestempeld als de Gouden Driehoek. Binnen dit netwerk heb ik keuzes gemaakt voor alle partijen die zich hebben ingezet om de frisse westenwind weer in ons land te kunnen laten binnenkomen om verder te kunnen gaan samenwerken binnen een nieuw Europees samenwerkingsverband waarbinnen sociale partners binnen een breder perspectief kunnen gaan samenwerken met respect voor elkaar. Een gezonde samenwerking tussen de landen van de Benelux en het Koninkrijk Spanje staat daarbij voorop.

Bestuurlijke structuur

Binnen het kader van de Europese eenwording heb ik op 31 juli jongstleden de toekomstige staatshoofden van de Benelux en Spanje verzocht in het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux plaats te nemen. Van de Prins van Oranje ontving ik het bericht dat hij tot zijn spijt niet in de gelegenheid was om mijn verzoek te honoreren waarna ik Prins Johan Friso heb verzocht mij te helpen om de inmiddels gelanceerde raket in de juiste koers te brengen. Van Prins Filip van België ontving ik de beste wensen voor het welslagen van dit initiatief en van Don Felipe de Borbón y Grecia ontving ik bericht dat het hem niet toegestaan is de uitnodiging te accepteren zolang de bestuursfunctie een permanent karakter heeft. Prins Johan Friso oriënteert zich thans op zijn toekomstige loopbaan. Ik zal mij blijven inzetten voor een persoonlijke betrokkenheid van onze vorstenhuizen bij mijn plannen. Het maatschappelijk draagvlak is daarvoor thans gecreëerd. Het respect voor de bestaande parlementaire verhoudingen zal daarbij worden geëerbiedigd.

Besluitvormingsprocessen

Democratische besluitvormingsprocessen zijn onontbeerlijk voor een actieve participatie van alle positieve krachten die onze samenleving herbergt. Enige sturing in het kader van een Strategisch Perspectief naar het jaar 2000 is daarbij noodzakelijk teneinde de Europese identiteit van alle participanten zo zorgvuldig mogelijk tot haar recht te laten komen en de grenzen van de Europese Unie te bewaken. De Troonrede van 17 september 1996 maakt geen specifieke melding van de wijze waarop de relatie tussen de Nederlands- en Spaanstalige landen kan worden verbeterd. Ter aanvulling op het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en in aansluiting op Uw beleidsvoornemens doe ik hierbij als eerste aanzet enige aanbevelingen voor ontwikkelingstrajecten. 1. Justitie Het succesvolle beleid van onze Minister van Justitie dient in breder verband te worden voortgezet. 2. Onderwijs In de recente begrotingsdebatten is de term ‘failliet van de sector volwasseneneducatie’ gevallen. Onderwijs en Ondernemerschap zijn echter essentiële voorwaarden voor het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsrelaties vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Het Instituto Cervantes zal zich niet mengen in interne conflicten van partijen binnen dit werkgebied. Het is wenselijk dat geschillen onderling worden opgelost alvorens partijen tot de verdere besluitvorming kunnen worden toegelaten. Daarbij is elke organisatie die het huidige Nederlandse en Spaanse Regeringsbeleid kan ondersteunen van harte welkom. 3. Buitenlandse betrekkingen Het Instituto Cervantes Benelux zal alles in het werk stellen om de verstandhouding met Spaanstalige landen te optimaliseren. Het is daarbij echter onwenselijk dat ambtenaren van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken zonder verbondenheid met Spaanstalige landen zich mengen in beleidszaken het Instituto Cervantes betreffende. Het Instituto Cervantes Benelux zal de ministeriële dialoog tussen Nederland en Spanje bevorderen.4. Ontwikkelingssamenwerking Teneinde een vitale impuls te geven aan een positieve optimalisering van de verhoudingen met de Spaanstalige landen van Latijns-Amerika zal het Instituto Cervantes een initiatief ontplooien tot het aantrekken van een ambassadeur of ambassadrice met een internationale uitstraling. Overleg met het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zal worden geïnitieerd.5. Dialoog met Spaanse naamgenoot Met het Instituto Cervantes te Alcalá de Henares wordt een dialoog geopend teneinde een gezamenlijke invulling te geven aan een strategisch plan vanuit een Spaanstalige en Nederlandstalige invalshoek.6. Financiën Mijn vordering op de Staat der Nederlanden zoals verwoord in mijn fax d.d. 13 september 1996 aan de Minister-President is een keiharde vordering en volkomen legitiem. Er is hier geen sprake van terreur van cijfers, maar van cijfers om terreur tegen te gaan. Deze vordering blijft onverkort gehandhaafd. Dat geldt ook voor het voorstel tot een schikking. Na ontvangst van het bedrag zal onder meer een gerenommeerd financiëel-economisch deskundige worden aangetrokken teneinde het beleid een gedegen financiëel-economische basis te verschaffen en een bijdrage aan de verdere economische groei en verbetering van de infrastructuur van de Europese Unie te leveren. Tenslotte Op 10 september jongstleden nam ik deel aan de bijeenkomst Strategisch Perspectief 2000 op de Baak te Noordwijk onder de titel Spin in het web, duizendpoot?. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heb ik de volgende beleidsuitgangspunten vastgesteld. We need a new infrastructure, a new nest of concepts. We need to reduce complexity by implementing new management and educational programs, pro-active partnership roles, with partners being capable to do the same things. We need to know the responsibilities in partnership, a process of rationalization to achieve new challenges. Now we have to translate strategy into action. We have to put our partnership in proces, getting the actionplans into action. It’s my role in leadership to put ahead the vision into development and to be aware that the first component to good leadership is not to be negative by translating leadership-issues into actions. We have to develop management skills in Dutch-Spanish intercultural management. I am aware of the necessity of efficiency, effectiveness and innovations and the necessary culture-shock of top management. The biggest problem anyhow is to get the bridge and to become the partner. Change is not determined by the changes of one element. We are equal because of the fact that managers are able to change because they are willing to do so, although business managers are confronted with a lot of problems in their own workfield. Not technology is the business, but the information is the business and justice will be served continuing the process of ‘cleaning out the webs’. Ik wil graag eindigen met mijn persoonlijk wachtwoord: Plus Ultra

Vanuit deze achtergrond heb ik na ontvangst van een aantal berichten van KPN Internedservices besloten de annulering van de domeinnamen cervantesonline.nl, cervantesonline.be  en cervantesonline.ch ongedaan te maken teneinde de ontwikkeling van werkmaatschappij Cervantesonline niet te verstoren. Daartoe verzond ik dit bericht aan KPN Internedservices: “18 sep. 2018 10:56 onderwerp: Inzake Cervantesonline Waarde collega’s in Purmerend, Naar aanleiding van uw berichten 17 sep. 2018 16:32 onderwerp: Herinnering opzegging domeinnaam cervantesonline.be, 18 sep. 2018 03:32 Herinnering opzegging domeinnaam – cervantesonline.ch en 18 sep. 2018 06:32 Herinnering opzegging domeinnaam – cervantesonline.nl heb ik besloten deze drie opzeggingen ongedaan te maken. Uw bevestiging terzake zie ik met belangstelling tegemoet op deze Prinsjesdag 2018. Hartelijke groet John van der Heyden Torremolinos” Reactie: “18 sep. 2018 11:02 onderwerp: Uw melding is in goede orde ontvangen door de afdeling Sales Service Center/Meldingnummer 911941//Inzake Cervantesonline”

Prettige Prinsjesdag John van der Heyden Bachelor of Education  Voorzitter Stichting Cervantes Benelux