‘CERVANTES’ ALS HOTELKETEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 DECEMBER VANAF 1996

Teaching the elephant to dance was de titel van een lezing die tijdens mijn managementopleiding op de Baak in het Beatrixgebouw te Utrecht werd gehouden door managementgoeoroe Jim Belasco uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Belasco vergeleek een organisatie met een logge olifant en gaf daarbij aan hoeveel energie er vereist is om een veranderingsproces op gang te brengen en duurzaam te onderhouden. Zijn verhaal geeft ook aan dat een besluitvormingsproces in de regel een langdurig proces is en het jaren kan duren om ‘decision makers’ op één lijn te krijgen. De huidige Brexitonderhandelingen zijn daarvan een levend voorbeeld. Zo heb ik jaren geleden het idee gelanceerd om een wereldwijde hotelketen te creëren met de naam Hotels Cervantes. Het is een uitermate interessant project. In het bijzonder voor de Spaanstalige managers onder ons. Maar ook voor ons Nederlanders. Ik heb in dit verband het eenvoudige voorstel gedaan om de naam NH Hotels te veranderen in Hotels Cervantes of Cervantes Hotels ofwel in het Spaans Hoteles Cervantes. In dit verband heb ik zojuist een document geproduceerd met de titel 20181204 NH Hotels Uitwerking. Geadresseerden treffen dit als bijlage aan bij dit bericht.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Een man met twee vrouwen, Penina Meller en mijn documenten d.d. 3 december vanaf 1996 mijn gevoerde correspondentie op 4 december vanaf  4 december 1996 Bericht van ontvangst4 december 1996 Samenwerkingsvoorstel4 December 1996 Fantasy or Reality on behalf of Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales4 december 1997 Althorp4 december 1998 ST-96-DS 4 december 2000 Something stupid, like…

In dit verband citeer ik onderstaand fragment dat mij voor de predikanten Ds Jos van der Sterre en zijn vriend en collega Ds  Kees Burger interessant lijkt: “Keren Wij thans terug naar Van der Heyden in de tijd dat Cervantes klaarblijkelijk uit strategische overwegingen door een Moorse vorst was afgezonderd van de rest van de wereld, waar met name zijn geestverwant Erasmus een belangrijke rol had vervuld in het integratieproces van Europa, dan zien wij dat er in die tijd ook niet veel van Gaspar bekend was. Ik citeer.

“Van het tijdsverloop tusschen 14 Juli en 10 December 1576 zijn ons geene brieven van Van der Heyden bewaard. Waarschijnlijk is hij gedurende dien tiid rustig in Middelburg zijn dienstwerk blijven waarnemen. Op andere plaatsen was het minder rustig geweest. Gewichtige gebeurtenissen hadden er in het politieke, vooral in de laatste maanden des jaars plaats gegrepen. De 4de November was de datum van de verschrikkelijke Spaansche Furie te Antwerpen, daags te voren reed Don Juan van Oostenrijk de straten van Luxemburg binnen, en den 8sten van dezelfde maand werd de pacificatie van Gent gesloten. De Prins bevond zich in het najaar van 1576 te Middelburg, waar hij tot in het volgend voorjaar bleef. Geheel Zeeland was nu ook door de Spanjaarden ontruimd, nadat Mondragón in het begin van November de stad Zierikzee, die met zooveel moeite genomen was, aan Hohenlo had moeten overgeven. Ook voor de Paltz was dit najaar gewichtig geweest. Den 26sten October toch was de Keurvorst Frederik III te Heidelberg ontslapen, en nu was het voor de Gereformeerden van zijn gebied, die in hem steeds hunnen beschermer gevonden hadden, de groote en angstige vraag: zullen wij onzen godsdienst hier vrijelijk mogen blijven uitoefenen, of zal ons het verblijf in dit land verder ontzegd worden? En die vrees was niet ongegrond. Lodewijk namelijk, de oudste zoon van den Keurvorst, ijverde even sterk voor de Luthersche Kerk als zijn vader voor de leer van Calvyn geijverd had. Zijn goede vriend Juan van Oostenrijk – nog bekend van 7 oktober 1571 te Lepanto – werd evenwel de eer vergund om een reis naar het hoge noorden te mogen maken. Het was derhalve in die tijd niet mogelijk om een gesprek tussen Cervantes en Heydanus te arrangeren, hetgeen een korter verloop van de oorlog zeker tot gevolg gehad zou hebben.”

4 december 2004 Onroerend goed met de nakomelingenstaat van Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon van 4 december 2005 Samen aan de slag4 december 2006 Salon Dulcinea.  

En mijn dagelijkse verslaglegging op 4 december vanaf 4 december 2002 Nous Maintiendrons retour ontvangen4 december 2003 Royal Cervantes Airlines4 december 2007 Alan Beer en Guy Verhofstadt4 december 2008 Nieuw succes in Moskou voor Los Imperiales4 december 2009 De vooravond van het Heerlijk Avondje van 2009Zaterdag 4 december 2010 Van not going naar going concern en Zondag 4 december 2011 Jan Steen.