HET LICHT OP JOHANNES DE DOPER EN DE EIKENHORST IN WASSENAAR

Na verzending van Het Licht op Veere heb ik deelgenomen aan de kerkdienst van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol onder leiding van Ds Kees Burger. Mij was de eer vergund deze lezing te verichten uit Lucas 3: 1-17 Optreden van Johannes “In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”

       Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

       De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie  is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’

       Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’”

Aangezien ik in de Johanneskerk aan de Hazenkampseweg in Nijmegen onder de naam Johannes Lambertus ben gedoopt had ik de indruk tijdens de lezing als reïncarnatie-ervaring zelf aan het woord te zijn na meer dan 2000 jaar. Zo wordt het vuur nu eenmaal altijd doorgegeven door de eeuwen der eeuwen en van geslacht op geslacht. Dat geldt ook voor leden van de Johannieter Orde zoals onze Koning Willem-Alexander. In Blauw Bloed werd gisteren aangekondigd dat de verhuisdozen in Villa Eikenhorst klaar staan voor de verhuizing naar Paleis Huis ten Bosch. In dit verband heb ik een overzicht samengesteld van mijn correspondentie waarin De Eikenhorst is vermeld beginned met Terug naar de kustLandgoed De Horsten te WassenaarCorrespondentieoverzicht en eindigend met – De Omslag. En overige documenten vanf Stichting Wereldouders (1) tot – Avegoor en Blenheim Palace. Ik hoop van ganser harte dat de Stichting Cervantes Benelux zich thans volgens planning in De Eikenhorst kan vestigen.