DOÑA LEONOR EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 31 OKTOBER VANAF 1995

Vanwege een verkoudheid ben ik vandaag tijdens de zestiende verjaardag van La Princesa de Asturias niet in de gelegenheid de kerkdienst te bezoeken van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol. Thuisblijven dus. Het biedt mij wel de gelegenheid om de ‘nieuwe predikant’ Hans van de Wal voor te stellen zoals beschreven in het contactblad Nr. 237. Ik heb vorige week met hem kennisgemaakt.

‘Hans is in 1939 te Velp geboren en studeerde van 1958 tot 1967 theologie aan de R.U. Utrecht. Ethiek was het hoofdvak van het doctoraal examen, Nieuwe Testament en sociologie de bijvakken. In Utecht leerde hij Emma de Bruyn Kops kennen, met wie hij in 1964 trouwde. Samen met de twee in 1966 geboren zoons vertrokken ze in 1968 naat Indonesië. Van 1968 tot 1977 werkte hij in Indonesië als zendingspredikant en woonde met zijn gezin eerst in Zuid-Oost Sulawesi in dienst van de Protestantse Kerk van Z.O. Celebes (waar nog een zoon en een dochter geboren weren) en vervolgens in Bogor, West-Java, waar hij de Indonesische Christelijke Kerk in West-Java diende. Van 19771987 was hij als consulent maatschappelijk activeringswerk in de provincie Groningen verbonden aan de Hervormde Stichting Welzijnsbevordering Groningen. In 1987 werd hij predikant van de hervormde gemeente Diepenheim en in 1993 van de Samen-op-Weggemeente Arnhem-Zuid, vooral ten dienste van de opbouw van de oecumenische wijkgemeenschap in de nieuwbouwwijk Rijkerswoord. Sinds een studieverlof in 1995 verdiept hij zich in de rol van de kerken in de dekolonisatie van Indonesië en schreef daarover enkele boeken en artikelen. (Voor wie het interesseert: in 2006 verscheen zijn proefschrift over de rol van de Hervormde kerk en de hervormde zending in het debat over het Nederlandse bestuur van Nieuw-Guinea: Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962 (Hilversum, Verloren, 2006). In 2012 publiceerde hij Tot op het bot verdeeld. Nederlandse protestanten, de zending en de Indonesische revolutie (Zoetermeer, Boekencentrum, 2012). Sinds 2002  is hij emeritus predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, die in 2004 opgegaan is in de Protestantse Kerk in Nederland. In 2011 overleed zijn echtgenote. Hans heeft vier kinderen, drie zoons en een dochter, en inmiddels negen kleinkinderen’.

Mij was vandaag de eer vergund onderstaande lezingen te verzorgen.

Lezing 1: Job 19: 23-27a

O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen! Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen.

Lezing 2: Marcus 12: 18-27

Er kwamen enkele sadduceeën naar hem toe; volgens de sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakoemlingen; de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijk, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob”? Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn verbindende elementen d.d. 30 oktober vanaf 1995 mijn verbindende elementen d.d. 31 oktober vanaf 2003 Picassomuseum 2004 Nieuw Elan 2005 Nace en Madrid la Infanta Doña Leonor, Primogénita de los Príncipes de Asturias 2006 Computerprobleem hersteld 2008 Mijn acties voor november en december 2008 2009 Utrecht 1 juni 1997 tot en met 31 januari en Burgemeester Opstelten en 2011 Inzake betalingsherinnering en de economische ontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen.

14:38 Ik kijk nu naar NEC-FC Groningen in een leeg Goffertstadion. 16:31 3-0.