NEDERLAND-SPANJE EN ORANJE IN HET VERHAAL VAN NEDERLAND

Aansluitend aan mijn bericht 2022/03/08/hulpactie-oekraine-aan-de-costa-del-sol/ heb ik gisteravond aflevering 6 geuzen en papen  gezien van Het verhaal van Nederland. Graag geef ik aansluitend aan 2022/03/03/de-pest-en-predikheren-in-het-verhaal-van-nederland/ hierop mijn persoonlijke feedback.

Het verhaal begint in 1566 in de Grote Kerk in Breda. De beeldenstorm. Het doet mij direct denken aan het verhaal van Heydanus: “De eerste maal, dat wij VAN DER HEYDEN in Axel aantreffen, is op St. Bartelsdag, Zaterdag den 24 Aug. van het jaar 1566, op welken dag hij tweemaal in het openbaar gepredikt heeft, terwijl er eene groote menigte volks van Eecloo en Hulst gewapend bij tegenwoordig was geweest. De predikant had zijn intrek genomen bij den zoo even genoemden BERNARD VAN DEINSE, en THOMAS DE WILLAGHER vinden wij vermeld als dengene, die hem naar den preekstoel geleidde. 2 Den 20sten Augustus had de beeldstorm te Antwerpen plaats gehad, volgens het bekende versje:

Den 20sten Augustus zijn de beelden verstoord

t’Antwerpen, en van de ketters versmoord,

en binnen ééne week had hij zich, gelijk een orkaan, over het geheele land uitgebreid. Het is moeilijk te zeggen waar hij begon en waar hij eindigde. Indien van iets, dan kon van den beeldstorm gezegd worden, dat hij “in de lucht” zat. Alleen in Vlaanderen zijn meer dan 400 kerken van beelden beroofd. 3 Ook Axel werd niet voorbijgegaan. Den 25sten Augustus, daags na de beide sermoenen van VAN DER HEYDEN, had het “beeldebreken” in die stad plaats. Een der getuigen in het Axelsche proces verklaart, “dat hij dien dag es gegaen naer de kercke, die hij gesloten vont, ende zo hij was loopende, omme inne te geraken, wiert hem van weghen de keercbrekers 1. gheseyt, dat hy er niet inne en mochte, ’t en ware, dat hij mede wilde helpen breken; dwelc de dept heml. moesten beloven; ende binnencomende, zach aldaer diveersche personen bereedt om te breken; daerof negheene en zyn ongeëxecuteert of ghebannen, dan ANTHEUNIS WATERVLIET; ende zo zy jeghens den dept. zeyden: ghy moet medebreecken, twelc hy heml. refuseerde, moeste uuter kercke treden.” Behalve in de Axelsche kerk, werd ook in het klooster te Haghe “gebroken.” Een Sint-Jansbeeld werd onder luid gejuich en gejoel der beeldbrekers op dat der H. Maagd geworpen, terwijl een der beeldstormers den beelden den neus afsneed, onder het voorgeven van bloed te willen zien. 1. Daags na dezen beeldstorm te Axel, dus op Maandag 26 Augustus, trok VAN DER HEYDEN naar Hulst. 2. Hij werd vergezeld door een troep gewapende geuzen, waaronder BERNARD VAN DEINSE en eenige anderen, die in Axel de beelden hadden helpen vernielen.”

Ik citeer Daan Schuurmans. “Tijdens de beeldenstorm worden er honderden katholieke kerken bestormd en verwoest door protestanten. Er volgt een oorlog die tachtig jaar zal duren. Uit deze strijd om vrijheid en tolerantie ontstaat de eerste Nederlandse republiek.”

1535 Stadspark Maastricht “Dit soort parken worden de groene longen van een stad genoemd. Veel stadsparken zijn ontstaan door het afbreken van de muren die om de stad stonden”. Zoals het Kronenburger Park in Nijmegen. De steden lagen in die tijd verdeeld over het huidige Nederland en België. De meeste in de Notices Historiques vermelde Van der Heydens waren in het huidige België woonachtig en veelal verantwoordelijk voor de aanleg van die steden.

“Deze provincies vormden samen De Nederlanden. Door allerlei huwelijken, erfenissen en veroveringen waren deze provincies in handen gekomen van Philips II. De koning van Spanje.”

Paleis Op de Koudenberg, Brussel, 1560  “Philips zit zelf in Madrid. Maar in Brussel, de hoofdstad van De Nederlanden, heeft hij een plaatsvervanger. Margaretha van Parma. Zijn halfzus. Margaretha heeft het knap lastig. Ze krijgt van Philips namelijk de opdracht om de macht van de Nederlandse edelen in te perken, het gezag over De Nederlanden naar zich toe te trekken en duidelijk te maken wie er de baas is. Koning Philips II”. Geboren in Valladolid.

“Brussel, 5 april 1566 “Om hun woorden kracht bij te zetten besluiten de Nederlandse edelen samen te werken. Onder leiding van Hendrik van Brederode (1531-1568)  gaan ze naar Brussel om Margaretha iets aan te bieden. Een smeekschrift wordt het genoemd. Maar van smeken is geen sprake. Het is een ultimatum.” Margaretha wordt vergezeld door hellebaardiers. ‘Halberts’ in het Fries.

Dishoek Walcheren  “De geuzen vieren de versoepeling als een overwinning nu ze denken dat de protestanten niet meer worden vervolgd en voortaan hun gang kunnen gaan.  

Onze-Lieve-Vrouwekerk Breda “De schade van de beeldenstorm was niet te overzien. Op deze kerkbank in Breda zijn alle gezichten weggehakt. Meer artikelen van onschatbare waarde en boekencollecties gingen voor altijd verloren.  De beeldenstorm verspreidde zich vanuit het zuiden als een vloedgolf over de Nederlanden. In het hof van Margaretha is de beeldenstorm ingeslagen als een bom. Ook bij de Nederlandse edelen die het smeekschrift niet hebben ondertekend en nog steeds aan haar kant staan. Zoals Willem van Oranje. Hij is een van de belangrijkste adviseurs van Philips en vertegenwoordigt de koning als gouverneur of stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht.  

Delft Museum Het Prinsenhof  “Dit mes is een van de weinige voorwerpen van Willem die bewaard zijn gebleven.” Brussel, 9 september 1567 “Alleen edelen die de Eed van Gehoorzaamheid hebben afgelegd durven terug te keren naar het hof. Zoals de graven van Egmond en Hoorne.  

Kasteel Horn Limburg “Ruim tienduizend mensen worden bij verstek veroordeeld en raken al hun bezittingen kwijt. Meer dan duizend anderen worden geëxecuteerd. Waaronder de Graaf Van Egmond.  Ook wordt er voortdurend op gehamerd hoeveel Willem voor De Goede Zaak heeft opgeofferd. Zijn titels, zijn hoge functies, zijn kapitaal. Maar gelukkig heeft Willem dat er voor over. Want naar eigen zeggen heeft God hem aangewezen om de Nederlanden te bevrijden en om Vrede en Eenheid te brengen

Het Hof Dordrecht “Nu veel steden zich bij de opstand hebben aangesloten wordt in Dordrecht de eerste vrije Statenvergadering bijeen geroepen. Afgevaardigden van de belangrijkste steden in Holland komen hier bijeen om Philips II af te zweren en Willem van Oranje als enige Stadhouder te erkennen. Er worden afspraken gemaakt over godsdienstvrijheid en over hoe ze kunnen samenwerken in de strijd tegen de Spanjaarden. Het is de eerste aanzet tot een onafhankelijk land. Hier in deze zaal ontstaat Nederland.”

1584 Delft 10 juli 1584 “Willem van Oranje was uitgegroeid tot leider van de opstand. Het was hem gelukt om de verdeelde provincies tot een eenheid te smeden in de strijd tegen Spanje. Maar Koning Philips zag in hem nog een verrader en verklaarde Willem vogelvrij. Voortaan had iedreen het recht om Willem op staande voet te doden. De moordenaar zou meteen vergiffenis krijgen van de paus en beloond worden met een stuk grond, een adelijke titel en 25.000 gouden kronen…. En dat bleek onweerstaanbaar…. De Franse katholiek Balthasar Gerards schoot Willem van Oranje dood met een radslotpistool. De moordenaar heeft de beloning nooit gekregen want hij werd direct opgepakt en binnen enkele dagen terechtgesteld.”

Museum Prinsenhof Delft “Volgens sommigen was Willem op slag dood. Anderen beweren dat hij nog kon zeggen ‘Mijn God heb medelijden met mij en dit arme volk’. Dat laatste paste mooi bij het imago van Willem dat door zijn propagandteam zo zorgvuldig was opgebouwd en dat na zijn dood werd gebruikt om de strijd voort te zetten. Willem van Oranje. De vrome christen die alles had opgegeven voor het Nederlandse volk. Zijn titels, zijn bezittingen en nu ook zijn eigen leven. Dat willem geliefd was bij zijn eigen volk dat bleek wel op de dag van zijn begrafenis waar duizenden mensen langs de route stonden te huilen….  Niet overal werd getreurd om Willems dood. In de katholieke provincies werd het nieuws met grote blijdschap ontvangen. In ‘s-Hertogenbosch zong het kerkkoor zelfs een loflied op de dader. Willem van Oranje had gewild dat katholieken en protestanten samen in vrede naast elkaar konden leven. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het is wonderlijk dat juist Willem van Oranje zulke heftige reacties opriep. Hij was een man die juist het liefste achter de schermen opereerde en confrontaties uit de weg ging. Het had niet zozeer met Willem te maken als wel met spanningen in ons land. De Nederlanden maakten zich stap voor stap los van Spanje en leerden op eigen benen staan.

15:35 Na dit te hebben vastgesteld hoorde ik Tom Jones uit Wales op de Nederlandse televisie met het lied She’s a Lady. Prinses Diana was een directe nazaat van Willem van Oranje.

16:25 Vanuit deze achtergrond vervolg ik met de weergave van mijn Dagboek 2017 vanaf 2017/08/19/dionne-stax-in-het-land-van-cuijk-en-boxmeer/.

Daarna zag ik Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie op de televisie in het Turkse Antalya. Ik heb hem de laatste keer vermeld in 2022/01/30/la-santisima-trinidad/ .

19:10 Ik heb overigens grote bezwaren tegen de door vele media gebruikte term ‘hij of zij heeft uitgehaald naar’. In dit verband kies ik bij voorkeur voor ‘hij of zij heeft kritiek geleverd op’. Gevolgd door argumenten. Follow Me. Please. 19:43 Bij mijn bericht ‘Poppetjes aan het dansen’ gaan mijn gedachten thans uit naar de wals van  Gounod.

20:19 Het zal u niet verbazen dat ik veel respect heb voor de heer Lavrov als diplomaat. Ondanks de veranderde omstandigheden.