ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL

Dit bericht sluit aan bij 20220316 El Toboso, de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en NCCS-excursie naar El Torcal op 23 maart aanstaande. Vandaag wordt de Jaarlijkse Ledenvergadering gehouden van de Nederlandse Club Costa del Sol. Hierover ontving ik op 3 maart jongstleden onderstaande informatie.

Overeenkomstig het bepaalde in Statuten en Huishoudelijk Reglement roept het bestuur de leden van de NCCS op tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal bij eerste oproep gehouden worden op zaterdag 19 maart 2022 in restaurant Finca Los Caballeros te Benalmádena om 10.30 uur en bij tweede oproep op dezelfde datum en plaats om 11.00 uur. Toegang tot de vergadering is uitsluitend mogelijk voor leden die hun contributie over 2022 betaald hebben.

Agenda: 1. Opening door voorzitter 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 5 juni 2021 4. Jaarverslag secretaris 2021 5. Financiële zaken: a. verslag van de penningmeester b. verslag kascommissie c. décharge penningmeester d. begroting 2022 e. vaststelling contributie 2023 f. onkostenvergoeding bestuursleden en vrijwilligers 6. Bestuur: a. wisseling in bestuur, Koos Kraan legt de bestuursfunctie neer. b. aanmelding nieuwe bestuursleden en vrijwilligers c. bevestiging bestuur 7.   Verkiezing kascommissie 8. Rondvraag 10. Sluiting

Op 11 maart ontving ik deze aanvullende informatie in de nieuwsbrief: “Beste leden, Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van de ALV – de Algemene Ledenvergadering – van zaterdag 19 maart. Een belangrijke vergadering want er moeten een aantal beslissingen worden genomen die bepalend zijn voor wat we de komende jaren als club voor u kunnen betekenen. Het is natuurlijk belangrijk dat u goed voorbereid naar de vergadering komt en daarom staat alle relevante informatie op onze website. U kunt de benodigde documentatie downloaden c.q. printen. U vindt via de onderstaande link naar onze website de agenda, de notulen van de ALV van 2021, een volmacht voor het geval u zelf niet aanwezig kunt zijn, de financiële balans, winst en verliesrekening en tenslotte een voorstel voor een eventuele tegemoetkoming in de onkosten voor een toekomstig bestuur. Allemaal belangrijke zaken waar u over mee kunt denken en praten. Hopelijk zien we u of uw vertegenwoordiger op de vergadering. Met vriendelijke groet, Wilmar Bliek. Voorzitter.”

Ik zal hierbij vandaag niet aanwezig zijn ‘because of other commitments at the present time’.