TERUGBLIK OP 2011, ONTWIKKELINGSKOSTEN EN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 31 DECEMBER VANAF 1992 TOT EN MET 2011

Oudejaarsdag is altijd een dag om terug te blikken op hoogtepunten en dieptepunten. Dit jaar kan ik kort zijn. Het absolute dieptepunt was voor mij het overlijden van mijn oudste zus op 1 augustus van dit jaar en het hoogtepunt het bezoek in oktober van mijn oudste zoon met zijn gezin uit Nederland. Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Sander Dekker en mijn verbindende elementen d.d. 30 december vanaf 1992 mijn verbindende elementen en ontwikkelingskosten d.d. 31 december vanaf 1992 Balansgegevens 1992Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1991-1992 1993 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1993 1994 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1994 1995 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1995 1996 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1996  – Terugblik en Perspectief 1997 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1997Goede voornemens 1998 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1998Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 1998Correspondentieoverzicht 1999 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 1999Hogmany in Kelso 2000 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2000 2001 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2001 2002 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2002Goede jaarwisseling 2003 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2003 Analyse van het boek van Paul Burrell 2004 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2004 Vooruitblikken 2005 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2005 2006 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2006Het laatste Bericht uit de Keizer Karelstad in het jaar 2006 2007 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2007 Prettige jaarwisseling 2008 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2008 2009 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2009 Tessa Rodenhuis 2010 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2010 Een samenhangend stelsel van onderwijskundige voorzieningen 2011 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding in 2011 en Uitwaaien.

HET TEKEN AAN DE WAND

Aansluitend aan Het Licht op ‘Los Imperiales’ en mijn verbindende elementen d.d. 7 november vanaf 1995 heb ik in het Holland Huis deelgenomen aan de Nederlandse kerkdienst onder leiding van Dominee Hans van der Wal uit Velp. Mij was de eer vergund om onderstaande lezingen te verrichten.

Daniel 5: 1 t/m 7,

Het feestmaal van Belsassar

Op zekere dag richtte koning Belsassar een groot feestmaal aan, en in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsassar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnesar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, precies tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. ‘Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren’.

( Dan wordt Daniel erbij gehaald en hij zegt het volgende tot de koning:) vs 23 t/m 28

‘U bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempels afkomstig zijn, en u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen, goden die niets zien of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat: menee, menee, tekeel oefarsien. En dit is wat het betekent: menee – God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; tekeel – u bent gewogen en te licht bevonden; perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en Perzen gegeven.’

En Marcus 12: 28-34

(Vervolg op de lezing van vorige week, waar Jezus in debat was met Sadduceeën over de opstanding der doden)

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussiëerden, en gemerkt had dat hij hen correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer, hebt de Heer uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht”. Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf”. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze’. De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers’. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God’. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Vervolgens heb ik een kort bezoek gebracht aan The Launch  en De Brabander. Daar heb ik mij bij Esmay aangemeld als deelnemer aan de Silvester Party op 31 december 2021/1 januari 2022.

Frans Damen liet mij dit curriculum lezen van mijn jongste zoon.

“Ramon van der Heijden studied Architecture as well as Design and Decision Support Systems at Eindhoven University of Technology. He has worked as an architect at UNstudio Amsterdam and as a computational design specialist at Front Inc. in New York and Hong Kong. Specializing in the generation of large, data rich building models has enabled him to author the Elefront add-in for Grasshopper, as well as to host numerous workshops in the professional and academic world. Currently he holds a position as Digital Design Services Leader at Arup Hong Kong. Ramon has taught computational design at Eindhoven University of Technology, and Construction Communication and Architectural Design at HKU. He has also hosted seminars on Elefront at Chinese University Hong Kong, Hong Kong University and for the AA Visiting School, Hong Kong. Ramon currently leads the practical research initiative Volatile Data Mining that pushes the boundaries of data processing in architecture and construction using Unmanned Aerial Vehicles to acquire real world data.”

Frans komt uit Breda en Ramon is in Breda getrouwd.

Ik had er ook nog een inspirerend gesprek met een nieuwe medewerker uit Hilversum over mijn ervaringen in die stad.

Ik denk hierbij in het bijzonder aan mijn brief van 17 juli 2001 aan de Stichting Wereldouders getiteld Stichting Cervantes Benelux.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 8 november vanaf 1997 Nights of white satin 1999 Última Voluntad 2000 Sevilla 2003 Van Antwerpen naar Galashiels 2004 Hoteles Cervantes 2005 Morgen ben ik weer jarig 2007 Tiende eNederland Congres 2008 Dr Nijsten en mijn ventures into the United Kingdom 2010 Integrale aanpak 2011 Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual  2018 Trujillo 2019 Verjaardagsinloop in Restaurant Valparaíso tussen Fuengirola en Mijas Pueblo Een veelbewogen avond en Wilmar en Bas met het lied over John en Prinses Diana.

Ik heb vandaag een begin gemaakt met het vrijgeven van mijn dagboek vanaf de honderdste geboortedag van mijn moeder.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 23 SEPTEMBER VANAF 1995

Aansluitend aan mijn bericht ‘Algemene beschouwingen en mijn verbindende elementen d.d. 22 september vanaf 1995’ heb ik gisteren de algemene politieke beschouwingen gevolgd. Sophie Hermans is een van de politici die nog niet in mijn correspondentie is voorgekomen. Zij is één van de drie secondanten die het afgelopen weekend in Hilversum samen met Rob Jetten en Pieter Heerma heeft deelgenomen aan de kabinetsformatie. Ik heb nu vastgesteld dat zij uit mijn geboortestad afkomstig is en een dochter is van voormalig Minister Loek Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik zie dit als een positieve ontwikkeling gezien ik haar vader op 31 december 1996 onder kenmerk PJ/OCW981231 volledig op de hoogte heb gesteld van de correspondentie die ik voordien met de belangrijkste bewindspersonen in Nederland heb gevoerd. Ik vind haar eerste optreden als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer veelbelovend. Rob Jetten (D66) had een gloedvol betoog. Ik sluit niet uit dat wij daarbij de nieuwe Minister-President van Nederland aan het werk hebben gezien. Als voorbeeld. In 2012 had ik daar zijn voorganger Alexander Pechtold reeds voor op het oog. Ik heb Rob Jetten op 16 april 2010  ontdekt als een veelbelovend toekomstig politicus op de zolderkamer van het restaurant Valdin tegenover het landgoed Heyendael tijdens mijn eerste deelname aan de ledenvergadering van D66 Nijmegen. Ik beperk mij in deze reactie uitluitend tot het optreden van de tweede, derde en vierde spreker. Hoewel ik het met de eerste spreker eens ben dat een indexering van pensioenvoorzieningen zeker op zijn plaats is. Ik beslis echter niet over de wijze waarop de Nederlandse Regering de 353 miljard euro die haar thans ter beschikking staat aan te wenden. Ik hecht er wel aan dat een substantieel deel van dat bedrag wordt aangewend voor de uitvoering van ethisch verantwoord Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid zoals ik dat in mijn beleidsplan heb beschreven. In dit verband constateer ik dat Pieter Heerma in zijn betoog de Spaanse filosoof Ortega citeerde. Ik neem aan dat hij daarbij doelde op José Ortega y Gasset. Hij sprak ook over een Nieuwe Horizon. Ik denk hierbij aan de tijd dat ik tijdens een therapie in het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis een perspectieftekening heb gemaakt op dezelfde wijze waarop ik zijn vader heb getekend als Don Quichot. Bij de hierop afgebeelde P.O. Panza heb ik niet geduid op Pieter Omtzigt uit Enschede maar op mijn voormalige ‘brother in arms’ Drs Peter Ottenhoff. Ik hoor in deze algemene beschouwingen de crisis verwoord waarin ik in 1993 verzeild ben geraakt vanwege mijn waarschijnlijk té grote kennis van netwerkstructuren. Met name binnen de Spaanstalige wereld. En dan denk ik met name aan landen in Hispano America. Ik heb tijdens die therapie mijn belevingswereld in tekeningen tot uitdrukking kunnen brengen. Het was een periode van bezinning nadat ik ook aan het bedrijfsleven verbonden ben geweest. Tijdens die therapie zat ik overdag in het ziekenhuis en gedurende de nacht werkte ik aan de formulering van mijn uitgangspunten van beleid. Daarbij stond na mijn in 1989 uitgezonden half uur durende Spaanstalige interview met Constantino de Miguel op Radio Nederland Wereldomroep  de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit op de eerste plaats. Ik werd daarbij ook gefaciliteerd door op therapeutische basis onderzoekswerkzaamheden te mogen verrichten op het hoofdkantoor van de Centrale Recherche Informatiedienst in Zoetermeer. Pas nu. Negentien jaar later wordt er binnen de overheid aandacht geschonken aan de toenemende jeugdcriminaliteit in Nederland.  In Utrecht blijken er thans 150 jeugdige benden werkzaam te zijn in dienst van die nietsontziende drugsmaffia. En op dat gebied ben ik het volledig met de eerste spreker eens zoals ik dat indertijd ook aan toenmalig Minister van Justitie Winnie Sorgdrager heb gesteld: Beëindiging gedoogbeleid. Dat geldt ook voor Amsterdam. In dit verband verbaast het mij dat er niet is gesproken over de vulkaanuitbarsting op La Palma. Fons de Poel heeft er al eerder op gewezen dat dat kan leiden tot een tsunami die de gehele oostkunst van de Verenigde Staten van Noord Amerika kan vernietigen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 23 september vanaf 1998 Oproep 1999 Algemene beschouwingen 2001 Ondernemerskwaliteiten 2002 Extra gift 2004 Postbus 689 2005 ‘t Goude Hooft 2007 Romería de San Miguel 2008 Dank 2009 Terug in Cádiz na zeventien jaar 2010 Een droom van gerechtigheidMis momentos sagrados de 1992 2011 Algemene beschouwingen en de onderwijsraad en 2012 Romería de San Miguel en het paarse hart.

15:20 Ontvangen Harry and Meghan hit the Big Apple: Duke and Duchess of Sussex visit the 9/11 Memorial together after leaving 1WTC meeting with NYC Mayor de Blasio hand-in-hand. Sussexes have kicked off their NYC trip with a trip to One World Observatory on Thursday morning. Royal couple ascended to the 100th to 102nd floor observation deck of the Freedom Tower for meeting. They met with NYC Mayor Bill de Blasio and his family, as well as New York State Governor Kathy Hochul. They subsequently inspected the 9/11 Memorial pools, and have since entered the museum underneath. Harry and Meghan also set to attend Global Citizen Live concert Saturday, which calls for vaccine equity. Their two children Archie and Lilibet are not with them, and remain at home in California. By Jimmy Mccloskey and Rachel Sharp At One World Trade Center For Dailymail.Com Published: 13:21 BST, 23 September 2021 | Updated: 14:17 BST, 23 September 2021 The Duke and Duchess of Sussex have paid a somber visit to the 9/11 Memorial in New York City in their first big joint trip together since quitting the royal family for California. Harry and Meghan visited the memorial pools around 9am EST Thursday, and then entered the 9/11 Museum, which sits underneath. The couple, who donned somber dark outfits, walked hand-in-hand to the memorial pools and museum after a trip to the One World Trade Center’s top floor observatory. They spent several minutes looking at the names of those killed in the attacks, which are inscribed around the edges of both pools. Harry was seen putting a protective arm around his wife as they paid their respects alone, before moving on for a look at the South Tower memorial pool.  They have since gone into the museum which sits underneath the reflecting pools, and offers a comprehensive retelling of the 2001  terror outrage. Etc.  

Harry and Meghan also paid tribute to the Duke’s late mother Diana, who was killed in a car crash in Paris in August 1997 aged 36.  

18:40 Harry and Meghan head to ‘meeting with the US Ambassador to the UN’ after visiting the 9/11 memorial and One World Trade Center The Sussexes are thought to be heading to 50 UN Plaza  in Midtown East at 1pm on Thursday. It’s an apartment tower near the UN Global HQ, home to US Ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield. The trip is almost exactly two years on from Meghan’s last visit in September 2019 when she cheered on close friend and tennis star Serena Williams at the 2019 US Open. The Sussexes kicked off their NYC trip with a trip to One World Observatory Thursday morning. They met with NYC Mayor Bill de Blasio and his family, as well as New York State Governor Kathy Hochul. They then visited the 9/11 Memorial pools and the museum joined by National September 11 Memorial & Museum President Alice Greenwald and Patricia Harris from Bloomberg Philanthropy. Harry and Meghan, who are rumored to be staying at the $1,300-a-night Carlyle Hotel, are set to attend Global Citizen Live concert Saturday, which calls for vaccine equity. Their two children Archie and Lilibet are not with them, and remain at home in California. By Jimmy Mccloskey and Rachel Sharp At One World Trade Center For Dailymail.Com Published: 13:21 BST, 23 September 2021 | Updated: 17:35 BST, 23 September 2021

HET LICHT OP DE VERENIGDE NATIES EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 26 OKTOBER VANAF 5 JANUARI 1991

Na verzending van Het Licht op de Clintons, Theresa May uit Maidenhead, 75 jaar Verenigde Naties en mijn documenten d.d. 24 en 25 oktober vanaf 5 januari 1991  heb ik vastgesteld dat de uitzending uit het Vredespaleis over 75 jaar Verenigde Naties aan mijn berichtgeving is gekoppeld. Ik heb de VN onder meer vermeld in Mr Hylke Gerard Halbertsma, Internationale aspecten van het Openbaar Bestuur, Verdere ontwikkelingen, Geboortedag van mijn vader Floris, Tweede bericht uit de Keizer Karelstad, Cervantesonline, Alle ogen zijn gericht op…, Wij Heeren van Nijmegen, Rafael del Moral, Wereldtop te ‘s-Gravenhage, Giscard, Diana y los escépticos, Beelden en geluiden van Diana’s uitvaart, Veertigste verjaardag van Prinses Máxima, Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual in New York, Inventarisatie Spaans in de Benelux en Opsomming documenten met betrekking tot Mr Abraham Moszkowicz.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 26 oktober vanaf 5 januari 1991: 1996 London Visit 1999 Reisje Parijs 2001 Spaans Staatsbezoek 2003 Waardebepaling domeinnaam 2004 Núcleo de la organización 2005 De kloof overbruggen 2007 Tony Blair schrijft memoires 2008 De feeks nog niet getemd 2010 De regeringsverklaring van Mark Rutte en het beleidsplan Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk en 2011 Spiritualiteit en Rock and  Roll beste Maagd: De kans die een nieuwe baan biedt kan u in een ander sociaal milieu doen belanden en de mogelijkheid om een trede hoger te komen. Een riskante investering kan een verrassend rendement opleveren waardoor u iets extra’s kunt doen. Schorpioen: Vraag een familielid u het geld te lenen als een schuld u het leven zuur maakt met de maandelijks stijgende kosten die eraan verbonden zijn. Gaat u binnenkort verhuizen, selecteer dan tijdig wat u wilt meenemen en wat niet.

Dat is goed. In dit verband schreef ik Reina Griffioen om 08:50 “Hallo Reina, Bijzonder dat jouw vader in Huis ter Heide woont. Ik heb een heel bijzondere binding met dat dorp. Onder meer in verband met het Wereld Natuur Fonds. Paleis Soestijk staat al jaren in mijn planning als vestigingsadres van de Stichting Cervantes Benelux. Kortom voor de gehele Cervantesorganisatie in Nederland. Inclusief de Spanjaarden. Binnen een zuiver juridisch kader. Dat heb ik Liesbeth Halbertsma voorgesteld met de woorden “Als jij de kamer van Juliana neemt neem ik die van Bernhard”.

FINALE VAN DE TOUR DE FRANCE IN PARIJS, EXPOLANGUES, TOESPRAAK VAN KONING WILLEM-ALEXANDER VOOR DE VERENIGDE NATIES EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 21 SEPTEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

Na verzending van Sociogrammen, mijn documenten d.d. 19 en 20 september vanaf 5 januari 1991 heb ik gisteren aan de kerkdienst in Los Boliches deelgenomen. Het was een prettig weerzien met goede vrienden. Dat geldt ook voor mijn kennismaking met de heer en mevrouw Griffioen. Na thuiskomst ontving ik van Francis bericht dat er voor de geplande excursie op 20 september zich slechts acht deelnemers hebben aangemeld en zij hierdoor dit event heeft moeten doorschuiven naar 30 september. Ik hoop dat wij dan kunnen rekenen op voldoende deelname. Daarna zag ik de finale van de Tour de France in Parijs met vertrouwde beelden van de Rue de Rivoli, Place de la Concorde, Champs Élysées, Arc de Triomphe, Place de l’Étoile, de Seinekade en de glazen piramide van het Louvre met shots vanuit de lucht op het dakterras van de Arc de Triomphe waar ik op 10 mei 2006 de bekende fotomontage van mij en Prinses Diana bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma in Grouw heb achtergelaten en het Grand Palais waar ik in 1986 met mijn toenmalige studiecoördinator Drs P. Ottenhoff en onze toenmalige echtgenoten een bezoek heb gebracht aan Expolangues.

In dit verband memoreer ik mijn documenten waarin Expolangues is vermeld: 1Nieuwe droom, Spaans op School,  Carta a Don Nicolás Sánchez Albornoz en Alcalá de Henares,  Liesbeth/Halbertsma, 19950531 Cervantes Reizen,  Nieuwe orde,  Terug naar de kust, Daily Mail,  Kleur bekennen,  Kerstmis 1998, Inzake februari 1992,  Verbazing, Letters to Diana, Princess of Wales, Continuïteit van beleid, Moed en Deugd, Nieuwsbrief 008, Nieuwsbrieven 009 en 010, Familievete,  Organisatieontwikkeling, NEC-Feyenoord, Traducción Letters to Diana en Español,  De open deur, De laatste brief uit Nederland voor mijn vertrek naar Spanje,  Congreso y ponencia, Eight years later, Afsluiting Dossier Breuker, Virgen de la Victoria,  1992, Hoog Keppel of Laag Keppel?, Erekwestie, De ontbrekende foto, Businessmodel en Storm aan de zuidkust.

Koning Willem-Alexander houdt vandaag een virtuele toespraak tijdens de 75ste jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York beste Maagd: Een prima dag om alleen te zijn, vooral als u niet helemaal zeker bent van uzelf. Denk na over het verleden, leer van uw fouten en tracht deze niet te herhalen. Als u volwassen bent kunt u nu een eind maken aan iets wat nooit een succes was.

Schorpioen: Als u gaat shoppen zult u met iets thuiskomen wat u meteen wilt ruilen. Het kan een verwarrende dag worden; tracht zo flexibel mogelijk te zijn. U kunt nieuwe vrienden maken door een workshop of seminar bij te wonen.

In dit verband citeer ik paragraaf 4.5.4 van ons beleidsplan: Periodiek verzorgt Instituto Cervantes Holding Ltd seminars en workshops. Bij voorkeur in het Cervantes Management Centre aan de Costa del Sol en in samenwerking met de Baak. Hierin staan de thema’s zaken doen in Spanje en de rol van het Spaans in het Nederlands-Spaanse en Brits-Spaanse Management centraal.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 21 september vanaf 5 januari 1991: 1995 Instituto Cervantes/Euromiljoenen voor Arnhem-Nijmegen 1996  ContactdagBeweging 1997 ColaboraciónBerichtgeving 1998 Gezondheid Financiële transacties 1999 Prinsjesdag 1999 2002 Nu het wonder nog 2004  Vertrouwen 2005 Betalingen Rooskleurig 2006 Prinsjesdag 2006 2007 Prettig weekend 2009 65 jaar na Operatie Market Garden 2010  Prinsjesdag 2010De omslag 2011 Angela Ritzen en2012 Prins Charles in de hoofdrol.

DE TOESPRAAK VAN KONING WILLEM-ALEXANDER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES EN DE ONTWIKKELINGEN IN SPANJE EN HET VERENIGD KONINKRIJK

Gisteren heeft Koning Willem-Alexander in aanwezigheid van Koningin Máxima, onze Minister-President en onze ministers van Buitenlandse Zaken  en Volksgezondheid de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. De toespraak is hier te zien en te horen. Vooraf was er nog een fotomoment met de Nederlandse delegatie.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Nederland in de Verenigde Naties en mijn verbindende elementen d.d. 24 september vanaf 1997 mijn verbindende elementen d.d. 25 september vanaf 1992 Oprichting Stichting Cervantes Benelux 1995 Faxbericht Uw brief BS/mvd/950404 d.d. 19 juli 1995 aan Prof.Dr Bob Smalhout 1996 Ondersteuning gevraagd aan mijn huisarts in Nijmegen 1998 Annual Return on behalf of Mrs J. Llewellyn of Companies House CardiffJaarcijfers 1997 (1) ter attentie van het Haags Juristen CollegeHet geheim van Paars en Rood 1999 De kip met de gouden eieren 2002 Positief denken 2003 Ons zevende project 2005 Betalingen en creditnotaAcht jaar later 2006 Cervantes aan de Waal 2007 135 keer Granada 2009 Giscard, Diana… y los escépticos 2010 NS Keuzedag nummer drie 2011 Witte ballonnen en en rode loper en 2012 Exeter.

14:33 Het doet mij deugd dat het hackersprobleem thans in het Britse parlement ter sprake is gebracht. Ik ben in de laatste week van maart door hackers om de tuin geleid die mij vertelden dat zij belden vanuit Londen en Manchester. Hierdoor ben ik in de veronderstelling geraakt dat zij mij wilden bijstaan in de oplossing van het Dianaprobleem. 15:00 Ze schreven het simpelweg van mijn rekening af en beloofden het vervolgens terug te storten. Het is mij overigens nog niet duidelijk wat ‘the honourable Members of Parliament’ bedoelen met ‘Hackers House’. Ik heb er in die tijd een bericht aan gewijd met de titel ‘Hacking Day in The UK’. Mijns inziens valt dit hackersprobleem geheel en al onder de verantwoordelijkheid van de British Prime Minister. Men spreekt nu over Her Majesty’s Government. Her Majesty is op dat gebied volledig op de hoogte. In dit verband verwijs ik naar Honourable Proposal en From Amsterdam to London en Letter to The Queen. Ze maken er nu opnieuw een poppenkast van in The House of Commons zonder de koe bij de horens te pakken. Het lijkt eerder een kippenhok met kakelende kippen in plaats van een daadwerkelijke volksvertegenwoordiging met respect voor The Supreme Court. 15:34 Miljoenen heeft The Diana Inquest gekost en Paul Burrell heeft zelfs een straf van zeven jaar gevangenis boven het hoofd gehangen in The Old Bailey voor het veiligstellen van Diana’s bezittingen. Het is nu een goede zaak dat The Supreme Court heeft ingegrepen. Former Prime Minister John Major heeft de boel belazerd met de publikatie van Diana’s testament van 1993 terwijl zij in december 1996 een nieuw testament heeft laten opmaken door Haar echtscheidingsadvocaat Anthony Julius.

Inzake de kwestie Paul Burrell heeft Koningin Elizabeth persoonlijk ingegrepen. Boris Johnson kan nu zijn huid nog redden als hij die zaak Recht trekt. Zoniet, dan zie ik nog meer donkere wolken boven 10 Downing Street verschijnen. Wellicht kan een bezoekje aan Room 128 van het Holiday Inn Hotel in Windsor/Maidenhead (de woonplaats van zijn voorgangster) hem nog uit de problemen helpen.”

Vervolgens liet het NOS Journaal de rit van Boris Johnson zien over Constitutional Hill naar 10 Downing Street.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 26 september vanaf 1996 Brief aan de Directeur van de Centrale Recherche InformatiedienstThe Parallel PartnerYour letter of the 23d 1997 Dank 1999 NewYork…NewYork! 2002 Vitesse en de WereldbankAnnual Accounts 2001Annual Accounts (1) ter attentie van het Haags Juristen College 2003 Uncle John 2004 De open deur 2005 Nikita 2007 Bestuurlijke eisen voor een ijzersterke organisatie en bezoek aan Antonio Perales Castro en en Antonio Ruiz van het instituut Castila 2008 Cervantes Management Centre in TorremolinosPhilipse Business SchoolCervantes Management Centre 2009 Precipitaciones 2010 Een drukke werkdagPostbus 689 opgehevenPostbus 689 opgeheven ter attentie van de Stichting Wereldouders 2011 Korte ontmoeting met Burgemeester Krikke van Arnhem en bezoek aan de Engelenburg in Brummen en 2012 Doña Rosalía Romero en het Prinses Diana Stadion.

NEDERLAND IN DE VERENIGDE NATIES EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 24 SEPTEMBER VANAF 1997

Vandaag spreekt Koning Willem-Alexander in aanwezigheid van Koningin Máxima, onze Minister-President en onze ministers van Buitenlandse Zaken  en Volksgezondheid de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe.  

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Het Licht op Zwolle en mijn verbindende elementen d.d. 23 september vanaf 1998 mijn verbindende elementen d.d. 24september vanaf 1997 Research voor Beleid 1998 FamilieberichtenThe Angel on The Bridge 1999 Aftellen 2002 Checkers en hotemetoten 2004 De spijker op zijn kop 2005 Eight years later 2006 Ernst Hirsch Ballin en Pieter Winsemius 2007 Ponencia propuesta para el segundo congreso de FIAPE en Granada 2009 Start van het derde internationale congres van de Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español 2010 eCommerce en John Stevens 2011 Aansluiting op Facebook en 2012 Van Polo House tot La Paloma.