19 december 1997. Betreft: Tuin Kenmerk: JH/LH971219. Beste Liesbeth, Ik maak een correctie op mijn laatste brief Tomorrow never dies. De datum moet zijn 18 december 1997 en de code JH/LH971218. Dirk Tuin heb ik gisteren nog de volgende brief doen toekomen: KERSTKAART. Jou kennende spring jij voor mij in de bres in deze situatie, maar het is niet nodig om hem de oorlog te verklaren. Ik heb alleen een fout gemaakt met de datum 28 augustus 1996. Dat zal hij echter wel begrijpen in zijn gesprekken met Hans Blankert. In Engeland wordt er overigens anders over mijn kerstkaartenaktie gedacht, getuige bijgaande kerstkaart van Koningin Elizabeth en Prins Philip vanuit BUCKINGHAM PALACE.

Ik ben er trots op jou daarvan deelgenoot te maken. Nu is het écht 5 - 0! Als kerstgeschenk ontvang je tevens een kleurenkopie van de brief van 13 november vorig jaar uit Leeuwarden.

Ik kwam Peter Snel nog even tegen en heb hem de kerstkaart laten zien van de schoonouders van mijn overleden vriendin. Tevens ontving ik een brief van de Arrondissementsrechtbank Sector Bestuursrecht te Utrecht met de volgende tekst:

'Onderdeel Afdeling II. Doorkiesnummer(s) 030-2361474/428/432. Datum 18 december 1997. Ons kenmerk procedurenummer 97 / 2152 BELEI RO8 II G32. casusnummer. Onderwerp het beroep van J.L. van der Heyden te Utrecht. Geachte heer, Hierbij deel ik u mede dat het beroep zal worden behandeld ter openbare terechtzitting van de rechtbank (enkelvoudige kamer) op woensdag 14 januari 1998, om 11.00 uur te Utrecht. Maliebaan 34. Ik nodig u uit om daarbij aanwezig te zijn. U bent niet verplicht om ter terechtzitting te verschijnen, tenzij u naast deze uitnodiging een oproeping ontvangt. Uw kosten worden niet vergoed. U kunt getuigen en deskundigen ter terechtzitting meebrengen of hen bij aangetekende brief of deurwaardersexploit oproepen om ter zitting te verschijnen. U dient daarvan uiterlijk een week voor de zitting aan de rechtbank en aan de andere partijen mededeling te doen, met vermelding van de namen en woonplaatsen van de getuigen en deskundigen. Aan de door u opgeroepen of meegebrachte getuigen en deskundigen bent u een vergoeding wegens reis- en verblijfkosten en tijdverzuim verschuldigd, die na de zitting op uw verzoek ter griffie wordt vastgesteld. U kunt tot tien dagen voor de terechtzitting nadere stukken bij de rechtbank indienen. Hoogachtend, griffier'. Dit klinkt mij als muziek in de oren en verzoek jou hiermede als getuige te verschijnen teneinde te bevestigen dat de Princess of Wales met mijn plannen accoord was. Zodra jij dat kan verklaren is mijn probleem van de financier opgelost en kan de Business Go On! Ik reken op je medewerking. Hartelijke groet.

Bijlagen: Kerstkaart van Koningin Elizabeth II van Engeland en de Duke of Edinburgh; Kleurenkopie van de brief van het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden d.d. 13 november 1996.

20 DECEMBER 1997 CHRISTMAS