TELEFAX Bestemd voor: Nauta Dutilh. Ter attentie van: mr J.R.E. Kielstra. Inzake: Instituto Cervantes/stichting. Dossiernummer: CB/HK/3012031 rr2031brl. Afzender: J.L. van der Heijden. Datum: 22 september 1992. Aantal pagina's: 2. Geachte heer Kielstra, In dank ontving ik uw schrijven van 17 augustus jl. met de concept statuten voor de Stichting Cervantes Benelux. Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende opmerkingen en vragen. Wilt u dit, waar nodig, korstsluiten met de heer Van Sint Truiden en Arkenbout?

1. Bestuur
Inmiddels is er een volledig bestuur gevormd, t.w. Voorzitter De heer Johan Wilhelm van Aalst Van Lanscroonstraat 6 2596 PA 's-Gravenhage. Geboren 17-01-1930 te 's-Gravenhage. Gehuwd.

Secretaris De heer Johannes Lambertus van der Heijden Zwanenveld 91-21. 6538 SH Nijmegen. Geboren 9-11-1947 te Nijmegen. Ongehuwd.

Penningmeesteru De heer André Veltman. Vlaggemast 22. 1034 PR Amsterdam. Geboren 20-04-56 te Amsterdam. .Gehuwd

Ik verzoek u deze gegevens onder punt 3 van de slotbepalingen op te nemen.

2. Artikel 1:
1. "CERVANTUS" wijzigen in "CERVANTES"
2. "Instituto Cervantus" wijzigen in "Instituto Cervantes". "Cervantus" wijzigen in "Cervantes". Toevoegen als handelsnaam: ."Instituto de Comunicación Internacional y Gestión de Empresas Cervantes".

3. Artikel 4
Wat wordt er in Artikel 4.1. bedoeld met "De geldmiddelen van de stichting worden door de zorg van het bestuur bijeengebracht uit het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit". Niet helder is wat er wordt verstaan onder het stichtingskapitaal.

4. Artikel 5
Onze aantredende voorzitter ziet graag in de statuten onder Artikel 5 opgenomen dat hij een toezichthoudende taak heeft. Kan dat en zo ja, hoe?

5. Artikel 9
Artikel 9.2 suggereert dat het bestuur ongelimiteerd bevoegd zou zijn de stichting te vertegenwoordigen. Voorgesteld wordt 9.2 te laten vervallen. 9.3 wordt 9.2, waarbij "mede" komt te vervallen. Dit artikel luidt dan "De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan één van de leden van het bestuur of van de directie
of een of meer derden indien en voorzover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend."

6. Licentie-overeenkomst
Artikel 2 van de licentie-overeenkomst, opgemaakt door de heer Arkenbout, vermeldt: "De Stichting zal geen merk of handelsnaam in gebruik (doen) nemen of als merk inschrijven die overeenstemmen met het merk". Dit is ons inziens niet in overeenstemming met de statuten. Wilt u dit met de heer Arkenbout kortsluiten?

7. Machtiging
In de constituerende vergadering van 14 september 1992 hebben voorzitter en penningmeester mij toegestaan op uw kantoor de statuten, na hun uiteindelijke goedkeuring, te laten passeren. Is hiertoe een machtiging noodzakelijk? Zo ja, wilt u mij dan een standaardtekst doen toekomen?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heijden.

29 OKTOBER 1992 DOSSIERNUMMER 3011884 (7) TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM