TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Telefaxnummer. Afzender: J.L. van der Heyden. Datum: 13 september 1996. Betreft: AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD Subject: Claim on the State of the Netherlands. Aantal pagina's: 3.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Ik wil nu ham of kuit. We kunnen ons geen calamiteiten meer veroorloven. Mijn vordering van 11 september jongstleden is alsvolgt samengesteld: Factuur aan kasbeheerder CRI Hfl. 73.300.000,-. Wettelijke (enkelvoudige) rente: 1995: 187 dagen à 8% Hfl. 3.046.022,-. 1996: 180 dagen à 7% Hfl. 2.932.000,-. 71 dagen à 5% Hfl. 722.819,-. Totaal Hfl. 80.000.841,-. Ik verzoek u met klem dit punt als eerste agendapunt van het kabinetsberaad van hedenmidddag op te nemen en daarbij de volgende stukken in te brengen: 1. Mijn brief OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE d.d. 3 september 1996, gericht aan U; 2. Mijn brief BRIEVEN AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE d.d. 4 september 1996, gericht aan de Minister van Justitie, alsmede de hierop vermelde correspondentie. De post kan nog even voor sluitingstijd op Uw begroting worden opgenomen. Ik verzoek U zich nadien te wenden tot Hare Majesteit de Koningin en haar te melden dat ik na ontvangst van het bedrag bereid ben met mijn Spaanse collega's te gaan samenwerken, conform de toezeggingen die ik aan de Minister van Justitie heb gedaan. Dit kan dan alsnog in de troonrede worden opgenomen. Op Prinsjesdag neem ik deel aan de excursie van het Reisbureau Speedwell conform bijgaande bijlagen d.d. 31 juli 1996. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Bevestiging deelname dagtocht 'Prinsjesdag' van Speedwell Reisbureaux B.V.; BEWIJS VAN DEELNAME.

15 SEPTEMBER 1996 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN