Español English

2.7 JAARRAPPORT
Telkenjare wordt door elke werkmaatschappij, alsmede door de holding, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directie een jaarverslag geschreven waarin het gevoerde beleid gedurende het voorgaande jaar wordt verantwoord. Hierbij wordt de balans en de jaarrekening gevoegd door de accountant. De jaarrekening wordt zodanig ingericht, dat volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht wordt verschaft, dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover mogelijk, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van het bedrijf.

BELASTINGZAKEN