Nijmegen, 18 mei 1994 Beste Tjitse, Op mijn conceptbrief aan L. heb ik nog enkele aanpassingen. Je ontvangt hierbij versie 2. Stuur deze maar door jou gecorrigeerd en van aanvullingen voorzien terug, zodat ik je daarna een definitief concept kan sturen. Dus ga nog maar niet aan het typen. Ik werk op mijn tekstverwerker een stuk minder arbeidsintensief. Hier volgt mijn versie 2:

"Groningen, datum Betreft: John van der Heijden Geachte mevrouw Halbertsma, Ik kom bij u terug op de eerder gevoerde correspondentie en het door ons gevoerde telefoongesprek omtrent John van der Heijden. Ik heb met John hierover gesproken en hij heeft mij verzocht u in kennis te stellen van de contacten die ik met hem tot op heden heb gehad. Op 31 januari 1993 heb ik schriftelijk contact met John gezocht en hem om zijn steun verzocht bij de oplossing van mijn persoonlijke probleemsituatie. Hij heeft daaraan zijn medewerking toegezegd onder de keiharde voorwaarde dat u persoonlijk daardoor geen schade zou ondervinden. Dit heeft hij ook gemotiveerd en ik ben daarmee accoord gegaan. John heeft mij op 3 maart 1993 over u geschreven: "Als je gaat schieten krijg je altijd te maken met een terugslag. Als je een bombardement begint, moet je je ervan bewust zijn dat je daarmee onschuldigen treft...... Ik ben op haar gesteld omdat ze oprecht en integer is...... Maar het straffen van een onschuldige die zich heeft ingezet om een schijnbaar onoplosbaar probleem met al haar beschikbare krachten tot een oplossing te brengen valt buiten mijn gevoel voor rechtvaardigheid. En al zou ik haar nooit in mijn leven meer ontmoeten, ik ben voor haar altijd door het vuur gegaan en zij voor mij en zij weet dat ik haar altijd zal blijven steunen als de situatie daarom vraagt. Een Halbertsma is van huis uit een Fries of een Groninger, met als sterkste eigenschap dat je op ze aankunt en dat zij hun woord houden. Dit heb ik ook steeds gedaan en zal dat ook blijven doen." (citaat met toestemming van John aangehaald). Vervolgens hebben wij diepgaande gesprekken gevoerd en een intensieve vertrouwelijke correspondentie, die inmiddels een omvang van enkele honderden pagina's heeft aangenomen en in boekvorm uitgegeven zou kunnen worden. John heeft mij in woord en geschrift op de hoogte gebracht van zijn rijk geschakeerde levensgeschiedenis. Hoe hij met een klein taleninstituutje in 1978 begonnen is en hoe dat is uitgegroeid geweest tot een landelijke organisatie van duizenden cursisten. John is in verschillende kringen een man met een landelijke bekendheid. Hij heeft initiatieven genomen tot de erkenning van het particulier mondeling onderwijs en zeven jaar aan de totstandkoming van de WEO-wetgeving meegewerkt, waardoor thans 240 particuliere opleidingsinstituten door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen zijn erkend. Hij heeft de STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN -SBO - opgericht, waardoor hij in 1988 ten onrechte met een claim van drie ton werd geconfronteerd en twee jaar met zijn gezin in zijn eigen huis in Maarn is gegijzeld. Hij is bij Nieuw Elan tegen een - ook door mij voor een deel gesignaleerde - organisatieproblematiek aangelopen die hij samen met u tot een oplossing heeft gebracht en waarover hij mij geen nadere mededelingen wil doen, omdat dat - naar zijn zeggen - een zaak is tussen hem en u. Hij heeft mij ook op de hoogte gebracht van zijn echtscheiding als gevolg van de belangen van een werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie die dwars door zijn huisgezin liepen: absolute geheimhouding van bedrijfsstrategische gegevens in verband met de goede persoonlijke relatie die zijn gezin had met de voorzitter van concurrent SBO, die onder zijn dak woonde en een belangrijke rol in het NIOW/SBO-conflict heeft gespeeld. John heeft mij op de hoogte gebracht van het loopbaanadvies van het bureau Psychotechniek op 17 juli 1991, waarbij de beroepskeuze-adviseur, directeur B. Schaake, o.a. intensieve aantekeningen heeft gemaakt van John's verklaringen omtrent zijn ervaringen met de heer Maris en hem, nadat hij John de vraag had gesteld of hij "in" was voor een nieuw avontuur , het volgende loopbaanadvies gaf:

1. Starten met een part-time activiteit, bijvoorbeeld 20 lesuren Spaans in het dag/avondonderwijs of een activiteit in de vorm van een projectmatige aanpak. Dit bevordert zijns inziens gevoel van eigenwaarde.
2. Traject daarnaast opstarten.
3. Contacten leggen met potentiële partners, bijvoorbeeld uit VNO-kringen. Beeld vormen van relatiepatronen.
4. I.k.v. Spanjeplan denken aan cultuurtraining/talenproblematiek en bij EG informeren naar fondsen voor samenwerkingsprojecten.
5. Beginnen waar je thuis bent en dan grenzen verleggen, bijvoorbeeld taalcursussen voor managers die Spaans nodig hebben voor hun contacten met Spanje.
6. Daarnaast bouwen: marktverkenning. Scherpt ideeën aan. Dit geeft een realistischer beeld.
7. Schat de risico's goed in, met name op het gebied van samenwerkingsrelaties en financiën.
8. Mezelf de vraag stellen: ben ik eigenlijk wel een ondernemer? Ik heb bewezen te kunnen opstarten.
9. De behoefte vanuit de privésituatie is niet bepalend.

Daarbij de vraag stellen: Hoe kan ik de volgende slag met succes op eigen kracht maken.

Op 11 oktober van dat jaar heeft u hem het nadrukkelijke advies gegeven "Begin bij jezelf. Bouw op niemand anders." Deze adviezen heeft hij opgevolgd en u - naar zijn zeggen - tot oktober 1992 gerapporteerd vanuit het grote vertrouwen dat hij in u had, en nog heeft. Zijn - met u besproken - Cervantesplan heeft blijken van waardering geoogst, maar ook zware weerstand opgeleverd. Nadat hij met potentiële samenwerkingspartners tot overeenstemming was gekomen om over een gezamenlijke strategie te gaan praten is hij geconfronteerd geraakt met zeer merkwaardige gebeurtenissen. John heeft twee keer de politie moeten inschakelen om een poging tot overval op zijn appartement te verhinderen. Hij is geconfronteerd met pogingen tot intimidatie en terreur. Op de dag van zijn afspraak in Utrecht met Inge Post, hoofdgetuige van het NIOW/SBO-conflict, is zijn auto onklaar gemaakt en de volgende dag gestolen. Tot tweemaal toe is zijn agenda gestolen, de laatste keer zelfs uit het ziekenhuis, met alle overige persoonlijke bescheiden als paspoort, rijbewijs en foto's van het Nieuw Elan-personeel. De directie van het Sint Radboudziekenhuis, waar John thans noodgedwongen tussen psychiatrische patienten vertoeft, omdat Nederland geen ander vangnet heeft voor de (mede)initiatiefnemer van het erkend particulier mondeling onderwijs in Nederland, heeft extra politiebewaking laten instellen en verscherping van de veiligheidsmaatregelen nadat duidelijk is geworden dat John geen fantasieverhalen heeft verteld, hetgeen in psychiatrische kringen gauw wordt aangenomen. Het is wellicht zinvol dat u uw werkervaringen met John aan de medewerker van het ziekenhuis, waarmee u heeft gesproken, kenbaar maakt. Het is John bijvoorbeeld gebleken dat het hoofd neurologie vorig jaar van een onjuiste diagnose is uitgegaan. Deze fout wordt momenteel hersteld. Er wordt nu een nieuw EEG en een CT-scan gemaakt. John is vorig jaar in zijn verdere keuzeproces geconfronteerd met situaties die hij op het scherpst van de snede heeft moeten uitvechten. Zijn directe neef is onder druk van omstandigheden, die op Johns persoonlijke situatie lijken, recentelijk, op 48-jarige leeftijd, overleden. John is van mening dat u in principe als eerste het recht hebt kennis te nemen van de door hem aan mij geschreven brieven, wanneer hem hetzelfde lot zou overkomen als zijn neef. Hij heeft mij verzocht u, wanneer hij onverhoopt eens zou komen te overlijden, voor de crematie uit te nodigen, daarbij de van u ontvangen muziek van Paco Peña te laten horen en u nadien - op een door mij te bepalen moment - alle met mij gevoerde correspondentie ter beschikking te stellen. Hij baseert zich daarbij op de toezegging die hij aan uw advocaat Van Amstel heeft gedaan dat zijn werkgeefster - op haar verzoek - bij zijn verdere keuzeproces betrokken kon blijven. Hij heeft u van alle gemaakte keuzes en genomen stappen op de hoogte gesteld, uitgaande van twee basisprincipes: congruentie en integriteit. Hij heeft u het diepst van zijn ziel blootgelegd en heeft als antwoord ontvangen dat uw vermogen om uw grenzen aan hem uit te leggen is uitgeschakeld. Hij heeft noodzakelijkerwijs uw grenzen moeten overschrijden, maar het is allerminst zijn bedoeling geweest om u te kwetsen of te claimen. Er speelden hogere belangen en John kon niet anders dan u met zijn interne en externe realiteit te confronteren, die u aanduidt met zijn 'belevingswereld'. Ook om schriftelijke reacties van u uit te lokken waarmee hij u kan beschermen tegen roddelcircuits. Ik denk dat het belangrijk is dat u dat weet. Johns verantwoordelijkheidsgevoel zal u, getuige het getuigschrift van de Baakdirectie, bij u bekend zijn. John ondervindt thans belangrijke steun van justitiële topfunctionarissen die hem goed kennen en andere goede vrienden. Hem is hierdoor de mogelijkheid geboden binnenkort op therapeutische basis te gaan werken op de afdeling documentatie van de Centrale Recherche Informatiedienst te Zoetermeer. Hij gaat zich daar bezighouden met het scannen van Nederlands- en Spaanstalige artikelen ten behoeve van het CRI-personeel. Naar u persoonlijk toe kan ik u mededelen dat John eraan hecht u tot zijn vrienden te kunnen rekenen. U hebt veel voor hem betekend, met name door hem, in een voor hem uitermate turbulente tijd, een rustige werkplek te geven in het Nieuw Elan-kantoor in Hoofddorp. Ik denk dat John het zeer op prijs zal stellen als hij naar aanleiding van deze brief van u een persoonlijke brief ontvangt en weer eens met u van gedachten kan wisselen. Hartelijke groet, Tjitse Breuker"

Ik ben benieuwd naar je reactie. Hartelijke groet. P.S. Voel jij misschien iets voor een plaats in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux, secretaris of zo? Jij bent weer een van de eersten die mijn vertrouwen heeft gewonnen.

21 MEI 1994 VERSCHILLEN VAN INZICHTEN