6 november 1996 Betreft: Heintje Davids Kenmerk: ICB/TB961106 Geachte heer Breuker, Naar aanleiding van bijgevoegde kaart deel ik u mede dat ik voornemens ben het Instituto Cervantes Benelux om te zetten in een holding. Daartoe heb ik behoefte aan een aanvangskapitaal van minimaal Hfl. 80.000.000,-. Op 13 september jongstleden heb ik bij de Minister-President dit bedrag gevorderd op basis van mijn declaratie bij de Centrale Recherche Informatiedienst in juli vorig jaar, vermeerderd met de wettelijke rente. Ik ben niet geïnteresseerd in het noemen van namen. U kunt de heer Van Capelle verzoeken zijn bijdrage aan de opbouw van Instituto Cervantes Holding B.V. te leveren conform door mij te stellen criteria. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

29 NOVEMBER 1996 BERICHT VAN ONTVANGST VAN TELEFONISCHE MEDEDELING