Datum: 16 augustus 2002 Betreft: 'Verjaring' Kenmerk: JH/TBG20020816 Torremolinos, vrijdag 16 augustus 2002. Beste Tjitse, Vandaag is mijn boek op Amazon.com gekoppeld aan het boek "Princess Diana: The Hidden Evidence" van Jon King. Ik citeer. Editorial Reviews Book Description Was Princess Diana murdered? Or was she the victim of an innocent though tragic traffic Accident? If she was murdered, who did it? Who ordered the assassination and what were the motives behind it? Based on information received from a veteran CIA contract agent one week prior to the crash in Paris ­ plus further evidence obtained from other highly placed sources, this investigative work presents an uncompromising inquiry into Diana's death. The Authors are not just 'conspiracy theorists.' They are investigative journalists with a proven track record, who dare to investigate issues side stepped by other journalists, and whose courageous work uncovered staggering evidence of a high-level conspiracy between British and U.S. Intelligence to assassinate Diana. Endorsed by many highly placed intelligence & government sources, this book reveals the frightening truth: How British and U.S. Intelligence monitored Diana's every move; How two secret letters written by Diana just before her death implicate the British Crown in "nefarious activities in Africa", specifically Angola; How Diana threatened to expose the Crown's vested interests in Angola by pursuing her 'landmines campaign' in that country; Why MI6 and the CIA resolved to kill her "on foreign soil"; How both Secret Services favored the 'traffic accident' as a deniable means of assassination; how this same method had been successful in previous 'deniable ops''; how the crash evidence was methodically suppressed, as was the info. on: the conspirators who planned, carried out and covered up this operation; How chauffeur Henri Paul worked for MI6; how his blood sample ­which underpins the 'drunk-driver accident' theory ­was switched; and how all TV cameras at the crash scene were mysteriously switched off. This thoroughly researched book reveals the shocking truth behind Diana's death. And in the process it exposes the most scandalous, closely guarded secret in the UK's history.

About the Author
Jon King is an experienced investigative journalist and author of the best-selling book Cosmic Top Secret (Hodder & Stoughton) and The Ascension Conspiracy. A former senior editor of the UK-based Reality magazine he is currently senior editor of the new investigative journal, Odyssey. He has appeared on numerous TV shows ­ including the UK's number one morning show, GMTV; as well as Channel 4's The Diana Conspiracy and many other TV & radio shows. John Beveridge is a...professional researcher and Journalist. He is the former associate editor of Reality magazine and currently associate editor of the investigative journal, Odyssey. Both authors live in Somerset, England.

Op dit moment heb ik geen tijd en gelegenheid om dit boek te bestellen en te bestuderen. Ik kan er dus ook geen afgewogen oordeel over geven. Hoewel ik bij mijn stelling blijf dat zij is ontvoerd. Klaarblijkelijk gaat het uit van de zogenaamde 'Conspiracy Theory' die door Mohamed Al Fayed in het leven is gebracht. Hierover heb ik hier met direct betrokkenen al van gedachten gewisseld en hen laten weten dat MI5 en MI6 volledig verantwoordelijk waren voor de veiligheid van mijn beoogde partner. Dat de CIA daarbij ruggesteun heeft verleend binnen het kader van de door ons in de Verenigde Staten geplande activiteiten ligt daarbij voor de hand. Wellicht is hier voor jou als doorgewinterde - Engelstalige - onderzoeker een belangrijke taak weggelegd. Ik heb jou al eerder aangeraden eens met de Canadese ambassade te gaan praten over een onderzoekstaak. Op dat punt ben jij immers van zoveel zaken volledig op de hoogte. Drie jaar geleden rond deze tijd heb ik het boek The Day Diana died van Christopher Anderson diepgaand bestudeerd en daaraan mijn persoonlijke reacties, c.q. referenties gekoppeld.

Dit verhaal kan ik je niet toesturen omdat ik dan in strijd handel met de auteursrechten van de heer Anderson en uitgeverij Blake in Londen. Ik lees in het boek ISBN 1 85782 3028 immers; "All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser." Wij dienen dus toestemming van de schrijver te hebben om passages te citeren voor de rechter. Hiertoe heb ik inmiddels enkele vertrouwenspersonen ingeschakeld. Dat boek was overigens gedrukt door Creative Print and Design uit Ebbw Vale, Gwent in Wales. Deze beperking heb ik overigens ook ten aanzien van de uitgever van het boek Flexwerken. Dat geldt dan ook van anderen ten aanzien van míjn auteursrechten.

Het beeld van de foto op de achterzijde van The Day Diana died kan ik mij nog goed herinneren uit de tijd dat zij een verrassingspakket had laten bezorgen waaruit bleek dat zij nog wel twee prinsesjes van mij wilde. Daar had ik uiteraard geen enkel bezwaar tegen. Het beeld was wel spiegelbeeldig, want zij reed die keer in een Nederlandse auto met het stuur aan de linkerkant, maar ik kan mij die dag - 29 oktober 1996 - nog herinneren als de dag van gisteren. Ik had zojuist alle presentjes uitgepakt en uitgestald op tafel. Toen ik uit het raam naar buiten keek zag ik Diana wegrijden in een groen autootje. Ze zwaaide mij op dezelfde wijze toe als op deze foto. Zij droeg een nassaublauwe mantel. Enkele dagen later zag ik haar op de voorpagina van een Engelse krant tijdens haar bezoek aan Australië.

De zaak lijkt mij thans panklaar voor de rechter. Ik vraag mij op dit moment af hoe het zit met de verjaringstermijn van vijf jaar. Ingeval wij uitgaan van mijn claim vanaf de datum van het strafbaar feit, 31 augustus 1997, zou mijn claim over 15 dagen zijn verjaard en dient er een nieuwe claim te worden ingediend. Op dit moment heb ik nog geen bevestiging ontvangen dat er een vordering namens mijn limited company op Cyprus tegen het management van Harrods is ingesteld. Ik neem aan dat er vanaf het moment van indienen een looptijd ingaat van vijf jaar. Zoals blijkt uit jouw vordering op de gemeente Groningen d.d. 29 juni 1990 (verjaard 29 juni 1995) en op Stichting de Baak d.d. 20 maart 1990 (verjaard 20 maart 1995).

Nu jouw aanvankelijke juridische problematiek volledig is beëindigd, m.u.v. een zitting op het Europees Hooggerechtshof aangaande een Hoger Belang, verzoek ik jou hiermede met ogenblikkelijke ingang te gaan samenwerken met onze raadsman Procureur en Advocaat Mr. Gijsbrecht van Amstel te Bunnik. Als mijn getuige in de zaak tegen het management van Harrods. Dat moet kunnen. Ik heb met de heer van Amstel ook al eerder aan twee zijden van dezelfde tafel gezeten. Afhankelijk van het belang op het desbetreffende moment. 31 augustus 2002 wordt terzake een cruciale dag. Ik reken op jouw medewerking en zal je rijkelijk belonen als het resultaat oplevert. MET VRIENDELIJKE GROET JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS SPANJE P.S. Zoals je uit aangehecht persbericht uit de Telegraaf van vandaag kunt opmaken hebben de Arabieren zich hier al samengetrokken rondom 'De Zevende Hemel'. Wellicht kunnen zij thans een afkoopsom betalen aan mijn limited. Dan zijn Wij overal direct vanaf.

ADEL VERPLICHT

4 SEPTEMBER 2002 BACK IN THE NETHERLANDS