Betreft: uw enquète activiteitencode, d.d. 28 oktober 1994 m.b.t. S211928 Ik verzoek u deze brief als onlosmakelijk verbonden te beschouwen aan aangehechte antwoordstrook. Vanaf de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux heeft het bestuur tot 28 april 1993 researchactiviteiten ontplooid teneinde in samenwerking met een aantal door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen erkende particuliere opleidingsinstituten opleidingsactiviteiten te ontwikkelen ten behoeve van het Nederlands-Spaanse bedrijfsleven. Op 28 april 1993 heeft het bestuur de activiteiten van de Stichting om m.i. zwaarwichtige redenen voor bepaalde tijd opgeschort. Het is mij bekend dat de Kamers van Koophandel zich hebben voorgenomen een bestandsopschoning door te voeren van lege rechtspersonen teneinde een eind te maken aan misbruik van lege stichtingen en vennootschappen. Ik verzoek u hieromtrent - mede in verband met de ideële doelstelling en het op 28 april 1993 genomen bestuursbesluit - een uitzondering te maken voor de Stichting Cervantes Benelux. Ik sta het bevoegd gezag van de Kamer toe hieromtrent onder het beding van volstrekte vertrouwelijkheid informatie in te winnen bij de Minister van Justitie. Tevens geef ik toestemming te refereren aan mijn brief aan haar d.d. 12 oktober 1994. Gaarne ontvang ik van u een ontvangstbevestiging van dit schrijven en verzoek u tevens mij in te lichten omtrent de door uw Kamer te ondernemen stappen. Hoogachtend, J.L. van der Heijden Oprichter Stichting Cervantes Benelux P.S. De tekst van deze brief is niet bestemd voor openbare doeleinden.

WIJZIGINGSFORMULIEREN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN