Stichting Haags Juristen College, De heer T.Th.A.J. Manders. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 9 maart 1998. Betreft: Berichtgeving aan Companies House. Kenmerk: ICNBLEW/HJC980309. Geachte heer Manders, Ik ontving uw brief van 5 maart jongstleden met de waarschuwing van Companies House dat zij mijn gegevens nog niet zouden hebben ontvangen. Hierop heb ik heden de volgende reactie verzonden: ANNUAL RETURN (1). Na telefonisch overleg hedenmorgen met uw collega is gebleken dat wij deze zaak op maandag 26 januari jongstleden op uw kantoor al onderling hebben afgewikkeld. Ik beschik over een door mij ondertekende kopie. Ik ga er derhalve vanuit dat u dit formulier heeft doorgezonden. De verzending van bovenstaande brief acht ik wel van wezenlijk belang voor de voortgang van het bedrijf. Vandaar dat ik u de tekst hiervan hierbij doe toekomen ten behoeve van het dossier. Met vriendelijke groet, J. L. VAN DER HEYDEN.

10 MAART 1998 STRATEGIEBEPALING TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN