TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie. Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICB. Datum: 27 augustus 1996. Betreft: BRIEF C 024/549568 Aantal pagina's: 1. Geachte Mevrouw Sorgdrager,

Voor de goede orde meld ik U dat ik Uw Hoofd van de Directie Bestuurszaken, de heer J. van den Broek, handelend voor Uw Staatssecretaris, op 23 augustus jl. per aangetekend schrijven vanuit het postkantoor Nijmegen-Zwanenveld onder regelnummer 478 een reactie heb doen toekomen op zijn schrijven C 024/549568

met het verzoek mijn motief tot naamswijziging aan te geven zoals vermeld in mijn fax aan U d.d. 29 juli jongstleden. Daarbij heb ik onderstaande bijlagen bijgevoegd: Kopie brief DECLARATIE (1) d.d. 29 februari 1996; Kopie brief d.d. 23 juni 1995 aan de kasbeheerder van de Divisie CRI van het Korps Landelijke Politiediensten te Zoetermeer; Kopie faktuur 001 d.d. 23 juni 1995; Kopie verzendbewijs d.d. 29-2-1996; Kopie ontvangstbevestiging van het Ministerie van Justitie d.d. 4 maart 1996, ondertekend door J.F.J. Kornaat; Tekst brief LEVENSLIED aan de Minister van Justitie d.d. 14 augustus 1996; Tekst brief ICB/Justitie960819 aan de Minister van Justitie d.d. 19 augustus 1996. Totaal aantal pagina's bijlagen: 9. Ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux zullen er binnenkort enkele onroerend goed-transacties noodzakelijk zijn. Ik zal U hieromtrent op de hoogte houden. Ik vertrouw erop dat de Regering mij voldoende financiële dekking hiertoe zal bieden. Gezien het bovenstaande lijkt mij een bezoek aan de Schedeldoekshaven op 10 september aanstaande vooralsnog niet noodzakelijk. Mocht U dat wel op prijs stellen, dan verneem ik dat gaarne van U. Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. Van der Heyden. P.S. Gezien mijn verzoek om onmiddellijke ingang van mijn naamswijziging op 29 juli jl. en mijn gefundeerde motivering daartoe voer ik thans reeds deze nieuwe schrijfwijze in mijn correspondentie. Ik ben de verschillende veiligheidsdiensten overigens zeer erkentelijk voor de aandacht die ik voortdurend mag bespeuren. Die dank gaat uiteraard ook in Uw richting.

4 SEPTEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN