10 juni 1998. Betreft: BESTUURSSAMENSTELLING Kenmerk: JH/PO980610. Beste Peter, Bijgaande brief ontving ik vanmorgen van jouw fractievoorzitter.

Actie is hierop noodzakelijk. Ik heb daarbij gedacht aan de overnamepoging van de Belgische Generale Bank door ABN-Amro. Dat kon immers wel enkele spanningen oproepen in jouw huisgezin. Het risico om buitenspel te worden gezet was inderdaad reëel. Het is Jan Kalff dus niet gelukt om België over te nemen. Ik twijfel er echter niet aan dat het hem een tweede keer wel lukt. Daartoe heb ik hem reeds een advies verstrekt, zonder dit in rekening te brengen. Voor de goede orde: het hoofdbestuur van de ABN-Amro is vertegenwoordigd in de Stichting Cervantes Benelux. De enigen die richting kunnen geven aan jouw beleid is het management-team Van der Heyden/Halbertsma/Starren /Van der Zalm. Anderen zullen automatisch volgen wanneer je uitsluitend onze instructies uitvoert. Ik hoop dat je een mooie droom over 'Cervantes' hebt gehad en het geen 'Impossible Dream' is. Zo heeft mijn goede - in Zuid-Afrika woonachtige - collega in het Verenigd Koninkrijk in de eerste week van september vorig jaar ook een droom gehad die hij ogenblikkelijk heeft opgeschreven en waarmee hij wereldwijd de sympathie heeft gewonnen voor zijn 'Quest'. Ik ben ervan overtuigd dat mijn vrienden van de Baak zeker wel een goed woordje voor jou kunnen doen. Dat heb ik vandaag ook gedaan aan jouw fractievoorzitter, zoals je aan het eind van deze brief zult zien. Ik hoop dat je eergisteren inderdaad een vergadering hebt belegd om mijn beleidsplan ten uitvoer te brengen. Jouw toekomstbeeld heb ik al vastgesteld. Houd die koers maar aan. Ik denk hier met name aan de autoriteiten in Parijs. Zij dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. Afgaande op de berichten in de pers heeft onderzoeksrechter Hervé Stephan de zaken nu aardig onder controle. Ik wacht de ontwikkelingen af. Wat het laatste betreft kan ik je laten weten dat ik met de manager van Café 'Dikke Dries', Oudkerkhof 36, heb afgesproken daar de wedstrijden van het Nederlands Elftal te volgen. Dit café is naar eigen zeggen het enige echte Oranje-café in Utrecht. Vandaar. Jouw collega met meer ervaring is Henk Neuman. Ik denk wel dat hij bereid is voor jou in te springen in het kader van de bestuurssamenstelling van de Stichting Cervantes Benelux. Op 7 mei jongstleden heb ik jouw fractievoorzitter dienaangaande de volgende brief gezonden: NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING. Een soortgelijke brief heb ik eveneens verzonden aan de fractievoorzitters van de Partij van de Arbeid en D66. Van de heer Bolkestein ontving ik vanmorgen bijgaande reactie.

Ik heb hier alsvolgt op gereageerd: UW BRIEF VAN 9 JUNI Ik verzoek je derhalve Henk Neuman op dit punt tot onmiddellijke actie over te laten gaan. Nadere instructies volgen. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlage: Kopie brief van de fractievoorzitter van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, d.d. 9 juni 1998. P.S. Gisteren heb ik in het VNO-NCW-gebouw in Den Haag een voorlichtingsbijeenkomst van mijn voormalige werkgever bijgewoond. Daarbij heb ik na tien jaar weer mijn dasspeld omgedaan van de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE. Zodra de stichting gestalte heeft gekregen zal ik mij verder in werkgeverskringen blijven bewegen. Mede in het kader van de emancipatie van de vrouw.

12 JUNI 1998 BOEMELTREIN, EVENEENS TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN