28 januari 1998. Betreft: DEB/2 /03300636. Kenmerk: ICNBLEW/HJC980128. Geachte heer Manders, Aansluitend aan mijn brief VERDERE ONTWIKKELINGEN van 23 januari jongstleden en ons onderhoud van afgelopen maandag zend ik u bijgaand formulier DEB/2 /03300636 toe met bijlage. Companies House verzoekt hierin opgave te doen van de accounts in de hierin vermelde periode. Met het oog op brief 240/67551 27448/LW van Inland Revenue South East d.d. 29 juli 1997 en de daaraan voorafgaande berichtgeving hebben er nog geen daadwerkelijke activiteiten binnen de vennootschap plaatsgevonden. Ik verzoek u derhalve uw reactie ten behoeve van Companies House te schrijven en aan mij ter ondertekening te doen toekomen. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Brief DEB/2 /03300636 d.d. 8-01-1998 van Companies House Cardiff met bijlage 'Important Information For Company Officers'.

13 FEBRUARI 1998 UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 1998 TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN