Aan de Minister van Justitie. Hare excellentie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager. Schedeldoekshaven 100. 2511 EX 's-GRAVENHAGE. Datum: 20 mei 1998. Betreft: RECHERCHEONDERZOEK. Kenmerk: ICNBLEW/Justitie980520. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Onder dankzegging ontving ik de reactie van de heer W. Vredenbregt, directeur van uw Kabinet, op mijn brief van 4 mei jongstleden.

Hierin geeft hij te kennen dat u hem heeft verzocht mij te doen weten, onder dankzegging voor mijn uitnodiging, dat u daaraan geen gevolg zult geven. Ik ben van mening dat u hiermee een belangrijke beslissing heeft genomen die ik ondersteun. Ik heb immers vastgesteld dat de rijksrecherche in opdracht van het Openbaar Ministerie thans een onderzoek uitvoert te uwer kantore zonder daartoe opdracht van u te hebben ontvangen. Ik heb uit het Parool van 14 mei jongstleden ook begrepen dat dat onderzoek u verbaast. Bij mij is dat geenszins het geval. Ik heb immers vastgesteld dat de Franse minister van binnenlandse zaken, Chevènement, u en uw collega Dijkstal vorige maand met een bezoek heeft vereerd. U hebt inmiddels een goede reputatie opgebouwd bij de Franse regering sinds uw ochtendzoen aan uw Franse ambtgenoot in Huis ter Duin (als ik het goed heb) te NOORDWIJK, waar ik eveneens regelmatig vertoef. Onder meer aan de bar bij 'Sammy' uit Alexandrië, een goede vriend van de heer Mohamed Al Fayed, die ik medeverantwoordelijk houd voor het ongeluk in Parijs op 31 augustus vorig jaar, dat mijn beoogde Britse partner - Mother of the future King of England - het leven heeft gekost. Het lijkt mij een goede zaak als de rijksrecherche de oorzaak van dat ongeval mede diepgaand onderzoekt. Daartoe dienen zij ook inzage te hebben in uw stukken, aangezien ik u terzake voortdurend heb gerapporteerd. Ik ben uiteraard zeer benieuwd naar de voortgang van dat onderzoek en stel het op prijs op gezette tijden over de voortgang hiervan te worden geïnformeerd. Na afloop van het onderzoek is er dan wellicht toch nog een plaats voor u weggelegd binnen onze organisatie. Graag wens ik u succes met uw verdere loopbaan en hoop van ganser harte dat uw succesvolle beleid van de afgelopen vier jaar zal worden voortgezet door een collega die even voortvarend te werk zal gaan als u heeft gedaan in de afgelopen kabinetsperiode. Met de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden.

14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN