FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

(16-07-1996) TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Betreft: Declaratie. Aantal pagina's: 8. Zeer geachte heer Kok, Bijgaand gelieve U een kopie van mijn brief DECLARATIE (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1) met de door J.F.J. Kornaat ondertekende ontvangstbevestiging te ontvangen. Het betreft de verantwoording van mijn declaratie d.d. 23 juni 1995 ter attentie van de kasbeheer van de CRI. De vordering is thans dus meer dan een jaar oud en remt derhalve de ontwikkeling van het Instituto Cervantes af. De Stichting Cervantes Benelux lijdt hierdoor ernstige schade. Ik verzoek U hieromtrent op zo kort mogelijke termijn een beslissing te nemen. De situatie heeft thans te lang geduurd. Voor de goede orde meld ik U dat ik het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, dat onder meer berust bij de directie van de Baak/FNW te Noordwijk, alsmede bij het Kabinet der Koningin, in september van het vorige jaar aan de uitgangspunten van het Nederlandse Regeringsbeleid heb afgestemd. Ik vertrouw erop op zo kort mogelijke termijn het gedeclareerde bedrag op de rekening van de Stichting Cervantes Benelux te zien bijgeschreven. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Indien noodzakelijk ben ik gaarne bereid tot het verstrekken van aanvullende informatie. Met de meeste hoogachting, J.L. van der Heyden. Bijlagen: ontvangstbevestiging Ministerie van Justitie d.d. 4 maart 1995; brief DECLARATIE (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1) met 2 bijlagen d.d. 23 juni 1995.

22 JULI 1996 RAPPORTAGE AAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN