Nijmegen, 25 oktober 1993 Beste Tjitse, Hartelijk dank voor je gastvrije ontvangst gedurende de afgelopen week in Stiens. Ook dank aan je broer Jelle/Tinus. Ik heb het verblijf als bijzonder plezierig, ontspannend en ook leerzaam ervaren. Het was een unieke week om gezamenlijk ervaringen uit te wisselen rond een voor beiden bekend thema. Ook heb ik genoten van onze bezoeken aan Hogebeintum, Holwerd, Sexbierum, Franeker en je geboortehuis in Schingen. Dinsdag hadden we ons onvergetelijk reisje naar Terschelling, een zonovergoten eiland waar ik genoten heb van onze fietstocht en het terrasbezoek aan het strandpaviljoen en dat andere terras van Het Waerdshuys. En niet op de laatste plaats onze strandwandeling en een daarbij uitgevoerd oud en betekenisvol ritueel. Die dag betekent voor mij tevens een sublimatie van al hetgeen zich m.b.t. mijn echtscheiding had afgespeeld. Ik heb Terschelling nu ervaren als een paradijselijk eiland waarop je je herinneringen kunt achterlaten. Woensdag hadden we de rit naar Grouw, waarvan mij vooral de naam HALBERTSMA in mijn visuele geheugen is opgeslagen, en de rit naar Langweer. De wandeling van donderdag naar Bartlehiem en het diner in Leeuwarden vormden een perfect sluitstuk van een zeer geslaagde week.

Vervolgens hadden we de grote hoeveelheid gespreksstof waarvan ik hierbij nog het een en ander, dat mij is bijgebleven, op papier zet. Wie weet waar het goed voor is. Inmiddels heb ik alle aan jou geschreven brieven een paginanummer gegeven. Deze bladzijde is inmiddels pagina 110 in de reeks van 25 brieven en dan heb ik jouw brieven nog buiten beschouwing gelaten bij het pagineren.

1. Brief aan de heer Kortes

Volgens afspraak heb ik mijn brief van 6 maart 1989 aan mevrouw Ganzevoort met bijgevoegd begeleidend schrijven aan de heer Kortes verzonden. Ik heb de gelegenheid te baat genomen om de heer Kortes tevens op een inconsistentie in het GAB-beleid te wijzen (bijlage 1). Ik hoop dat ik niet over de schreef ben gegaan door te verwijzen naar door de heer Kortes met jou gevoerde correspondentie. Ik ben over het algemeen nogal voorzichting met dit soort acties, maar uit jouw woorden heb ik begrepen dat jij mij nu elke actie van mijn kant m.b.t. onze gemeenschappelijke zaak toevertrouwt.

2. Cassettes en Persoonlijk Marketing Plan

Je hebt natuurlijk al gezien dat ik mijn doosje met muziekcassettes en mijn Persoonlijk Marketing Plan in Stiens heb laten liggen. Ik beveel je mijn cassette "John 1 + 2" ter beluistering aan. Het zijn de profetieën van Marijn uit respectievelijk oktober 1991 en zomer 1992. Ik nodig je snel een weekend in Nijmegen uit. Kun je dan deze persoonlijk belangrijke zaken voor mij meebrengen? Vooral aan de opname van Radio Nederland Wereldomroep, die in Zuid-Europa en Zuid-, Midden- en Noord-Amerika is uitgezonden, hecht ik sterk. Het is de enige opname die ik heb van deze uitzending.

3. Peter Ottenhoff en SBO

Ik hecht veel waarde aan de vertrouwensrelatie die ik met Peter heb opgebouwd. Ik ben dan ook van plan Peter tot aan mijn verjaardag, 9 november, de gelegenheid te geven op mijn brief van 5 oktober jl. te reageren. Mocht ik daarna geen reactie meer ontvangen dan stel ik de vertrouwensvraag aan de orde. Ik wil eerst van hem weten of hij prijs stelt op een vertrouwensrelatie tussen hem en mij voordat ik genoodzaakt word verdere keuzes te gaan maken. Ik voeg je hierbij ook een kopie toe van de eerste bladzijde van de oprichtingsacte van de SBO d.d. 3-2-86 (bijlage 2), notulen van de bestuursvergadering d.d. 22-5-86 waarin tot naamsverandering werd besloten (bijlage 3) en een kopie van de statutenwijziging d.d. 17-6-86 (bijlage 4). Je kunt hieruit duidelijk opmaken wie de initiatiefnemer van de SBO is geweest: Mijn naam komt in alle drie de stukken voor, het oorspronkelijke SBO-briefpapier geeft mijn huisadres aan en dit stuk toont aan dat op 22 mei 1986 besloten is dat alle SBO-activiteiten zouden worden uitgevoerd vanuit het huisadres van T.S. Neuman te Hoorn. Ik heb daarmee dus geen bemoeienissen gehad. In de eerste strategiebespreking met UNIE BLHP-advocaat Mr. J. Berculo moet Henk Neuman zijn overeengekomen dat zijn zoon in de procedure buiten schot moest blijven. Ik ben benieuwd naar jouw pogingen om informatie over de SBO in te winnen. Mevrouw Winkels zal je daar waarschijnlijk wel het beste bij kunnen helpen.

4. Gevoerde correspondentie en feedback

Ik ben zeer benieuwd naar jouw commentaren op de vanaf augustus gevoerde correspondentie en een stuk feedback van onze gevoerde gesprekken gedurende de afgelopen week. Het stamboomonderzoek van de familie Halbertsma begint mij te interesseren. Wellicht kun je bij je broer nog meer te weten komen van de "westerse" tak. Ik ben nu wel benieuwd of je gelijk hebt dat Liesbeths voorouders uit Grouw komen. Als jij nog vragen hebt laat ze me dan maar weten. Vriendelijke groet en tot horens.

Bijlagen 1. Brief aan de heer Kortes d.d. 23-10-93 2. Kopie van de eerste bladzijde van de oprichtingsacte van de SBO d.d. 3-2-86 3. Notulen van de bestuursvergadering d.d. 22-5-86 waarin tot naamsverandering werd besloten 4. Kopie van de statutenwijziging d.d. 17-6-86.

27 OKTOBER 1993 DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN EN DE STICHTING NIEUW ELAN