FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

J.L. van der Heijden, Plattenberg 2. 3951 AR MAARN. Hoofd Praktijkbegeleiding De Baak/Nieuw Elan. Mevrouw H. Ganzevoort. Koningin Astridboulevard 26. 2202 BH NOORDWIJK. cc. J. Tegels. T. Maris., A. de Jong, M. Halkes van Schalkwijk. Maarn, 6 maart 1989. Geachte mevrouw Ganzevoort, Vrijdag 3 maart ontving ik van mijn praktijkbegeleidster mevrouw M. Halkes het verzoek een historisch overzicht te geven van de gebeurtenissen tot op heden in het kader van de stagewerving bij Nieuw Elan Internationaal. Ik hoop u met onderstaande informatie hieromtrent meer inzicht te kunnen geven.

De kennismaking
Nadat ik tijdens de lunch van de introductie van de AtM-cursus aan mevrouw J. van der Horn had laten weten dat ik al ruim voordat mijn deelname aan de AtM-cursus vaststond ten doel had gesteld een arbeidsplaats te verwerven binnen het kapitaalkrachtige op de Spaanse markt gerichte bedrijfsleven, werd ik kort daarop door haar benaderd met het verzoek contact op te nemen met de heer T. Maris in verband met het komende samenwerkingsproject tussen Nieuw Elan en Spanje. Na verscheidene malen tevergeefs te hebben gepoogd met T. Maris contact te krijgen teneinde een afspraak te maken voor een uitwisseling van ideeën m.b.t. de Spanjemarkt heb ik de heer Maris tijdens zijn bezoek aan onze cursusgroep op 5 december 1988 in de plenaire bespreking hieromtrent aangesproken, waarop hij mij en M. Hoogendoorn bij hem aan de lunchtafel uitnodigde. Tijdens dit tafelgesprek deelde T. Maris mij, in aanwezigheid van derden, mee: "Jij moet dat
Spanjeproject gaan trekken". Op mijn opmerking "Dit is een deal" reageerde hij bevestigend met een handdruk en verzocht mij contact op te nemen met de projectleider van het Spanjeproject F. de Haan. Op 8 december daaropvolgend heb ik Nieuw Elan vertegenwoordigd op het NCH-Spanjeseminar. Hierbij was tevens F. de Haan aanwezig. 12 december: gesprek met F. de Haan, op het kantoor van Research voor Beleid te Leiden. De Haan is binnen het dienstverband van Research voor Beleid ingehuurd als Spanjeprojectleider totdat deze functie op fulltime-basis kan worden overgedragen. De Haan is, naar zijn zeggen, daarbij door de heer Maris de rol toebedeeld te adviseren omtrent zijn eigen opvolging. Vervolgens heeft de heer De Haan mij op verzoek van T. Maris de meeste van het Spanjeproject aanwezige informatie overgedragen. Op 15 december ben ik door T. Maris als lid van de projectgroep Nieuw Elan Internationaal geïnstalleerd. Uitgewerkte en door de projectgroep goedgekeurde notulen zijn hiervan aanwezig. O.a. deelde de heer Maris mede dat Nieuw Elan in april verhuist naar ZEIST. 19 december: gesprek met J. Tegels, financiëel directeur Nieuw Elan. De heer Tegels laat weten dat hij zich realiseert dat ik wegga wanneer mij geen goede vooruitzichten worden geboden en zegt dat een risico te vinden voor Nieuw Elan. Daarom komt hij met mij het volgende overeen:

1. Van der Heijden verricht stagewerkzaamheden t.b.v. Nieuw Elan Internationaal per 1-1-1989. Stagevergoeding f 500,- exclusief reiskosten.
2. Tegels bespreekt met Maris de functie-invulling.
3. Stage wordt na nog vast te stellen aantal maanden omgezet in arbeidscontract.
4. Van der Heijden blijft zich oriënteren op de arbeidsmarkt en heeft het recht van stagegever te veranderen wanneer na een nog nader af te spreken tijd geen definitieve afspraak over een arbeidsovereenkomst is gemaakt.
5. J. Tegels komt in de 1e of 2e week van januari met een schriftelijk voorstel.
6. Tijdens het stagetraject stelt Nieuw Elan infrastructuur en informatie beschikbaar t.b.v. leertraject. Tijdens baan stelt Van der Heijden kennis en vaardigheden beschikbaar aan
Nieuw Elan Internationaal.

Voorts zegt de heer Tegels rekening te moeten houden met de volgende factoren:

1. Het honorarium van een projectleider schommelt momenteel rond de Hfl. 4000,-.
2. ESF-subsidie wordt eind januari/begin februari bekend en in mei toegekend.

Op 6 januari heb ik enkele persoonlijke overwegingen op papier gezet. Voor de algehele beeldvorming is het wellicht zinvol deze hieronder weer te geven.

OVERDENKINGEN 6 JANUARI 1989
"Er begint zich een aantal motieven tegen NEI af te tekenen. Hoewel de AtM-cursus goed bevalt tot nu toe constateer ik dat de organisatie "scheuren" vertoont. Frans de Haan sprak de eerste keer al over de "vrolijke chaos" bij Nieuw Elan. Tjeb Maris liet op 5 december merken dat hij het veel te druk heeft. Wil Plevier laat op 4 januari weten dat de belangstelling voor de AtM-cursus terugloopt: Waren er in de eerste jaren vaak 800 tot 1000 belangstellenden voor een groep, dit jaar waren er gemiddeld "maar" 200 belangstellenden op een voorlichtingsbijeenkomst.

Interne communicatie
De interne communicatie binnen het instituut blijkt niet erg goed te verlopen. Denk aan eerste afspraken met Ed Hagedorn. Deze heeft verschillende keren toegezegd te zullen terugbellen voor een afspraak met Maris. Uiteindelijk heeft er geen tête-a-tête-onderhoud plaatsgevonden. TBG heeft eveneens de ervaring dat er niet op zijn schrijven wordt gereageerd, anders dan m.b.t. de formele inschrijving voor de MLP-opleiding (Management Loopbaan Project).

Bedrijfskundige aanpak
Ten aanzien van de start-up van
Nieuw Elan Internationaal komt de aanpak mij momenteel uiterst amateuristisch over. Nadat ik met Wil Plevier van het Stage Banen Bureau heb gesproken over de bedrijfsstructuur van Job Creation en Business Creation International S.A., kreeg ik van deze chef van het SBB te horen dat ik dat verhaal eens aan Tjeb Maris moest vertellen.

Dualiteit cursist-medewerker
Deze situatie levert nu al spanningsvelden op. Jacobine van der Horn reageerde op mijn laatste opmerking in het oude jaar: "Op een goede samenwerking" met: "Laten we het daar maar op houden". Het gesprek met Wil Plevier op 4 januari gaf aan dat er geen subsidie voor 3 "ATM-Spanje-groepen" zou zijn aangevraagd, maar slechts voor één groep (geschreven informatie van Frans de Haan toont dat echter niet aan). Nadien is mij uit de ESF-aanvraag gebleken dat het subsidie voor 3 groepen in Nederland betreft. Mijn status als stagiair werkt demotiverend. Zeker wanneer ik merk dat ik genoodzaakt wordt mijn duur betaalde en duurzaam verkregen know how langzaam te laten wegebben naar een organisatie die nog geen enkele realistische en concrete toezegging heeft kunnen doen. Wellicht is overplaatsing naar de MLP-opleiding te overwegen.

Bezoek Spanjaarden
De onduidelijke afspraken met de Spanjaarden en het ontbreken van een op schrift gestelde samenwerkingsstructuur en samenwerkingsovereenkomst maakt dit bezoek al prematuur. Binnenkort zal alles op haren en snaren gezet moeten worden om hals over kop een opleiding uit de grond te stampen. In Spanje wil men al in januari/februari met de opleiding beginnen terwijl er nog geen overeenkomst bestaat en er vooraf al een grote hoeveelheid know how van Nederland naar Spanje is gegaan.

Nieuw Elan meer te winnen van Van der Heijden, dan te geven
Ik begin meer en meer de indruk te krijgen dat ik Nieuw Elan meer te bieden heb dan Nieuw Elan mij als stageverlener kan bieden."

Maandag 9 januari 1989
Met Marian Hoogendoorn gesprek gehad met de heren Mesters en Van Gent bij de EVD. Nadien nabespreking over Nieuw Elan-situatie en bedragen die hierin schijnen te worden uitgetrokken. Ik heb te kennen gegeven niet gemotiveerd te kunnen blijven binnen de huidige onduidelijke situatie en niet te kunnen functioneren binnen een organisatie waarbinnen geen duidelijke formele lijnen en communicatiekanalen zijn te onderscheiden. Ik heb nog niets geleerd en denk bij een andere organisatie op bepaalde disciplines nog bijgeschoold te kunnen worden. Verder vonden wij beiden noofzakelijk een deadline vast te stellen, een datum tot wanneer we bereid zijn nog als trekpaard en waterdrager dienst te doen. De hand- en spandiensten krijgen echter geen prioriteit.

Dinsdag 10 januari 1989
Telefoongesprek met J. Tegels, refererend aan gesprek van 19 december. Vraag of Tegels al gesproken heeft met T. Maris over mijn functie-invulling binnen het Spanje-project en de intentieverklaring. Dit is volgens Tegels een zaak van de hele projectgroep. Zijn reactie: "Is het geen aangelegenheid die jullie vieren betreft? Jullie moeten dat samen maar met Tjeb bespreken. Ik houd me er voorlopig buiten!" Dit is niet in overeenstemming met de afspraak van 19 december. Direct hierna onderhoud met T. Maris aangevraagd via zijn secretaresse, José de Waard. Haar gezegd dat ik momenteel voor een belangrijk keuzemoment sta en op zeer korte termijn een beslissing moet nemen. Het bezoek van de Spaanse delegatie speelt hierbij een rol. Ze laat terugbellen. Dit is niet gebeurd.

Brief verzonden aan J. Tegels
Op dezelfde dag schreef ik een brief met ontvangstbevestiging aan J. Tegels. In deze brief heb ik ons mondeling onderhoud op 19 december 1988 bevestigd m.b.t. door mij te verrichten werkzaamheden voor
Nieuw Elan Internationaal en de hieraan gekoppelde rechtspositionele status. Naast de hierboven vermelde afspraken heb ik in deze brief tevens gememoreerd welke inzichten, kennis en vaardigheden ik de Nieuw Elan Organisatie kan bieden naast hetgeen uit het bij de brief gevoegde curriculum vitae is op te maken. Voorts heb ik nog gememoreerd dat in ons gesprek met name het verschil tussen stagewerkzaamheden en werkzaamheden in het kader van een arbeidsovereenkomst aan de orde zijn gekomen.

Stage:
- Lerende activiteit:
* ontvangen van know how
* opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden

Baan:
- Operationele activiteit:
* bestaande kennis en vaardigheden beschikbaar stellen

Eveneens heb ik vermeld het toegezegde voorstel nog niet te hebben ontvangen en met klem verzocht zijn toezegging na te komen en mij voor zaterdag 14 januari zijn voorstel/intentieverklaring te doen toekomen. Nadat mevrouw De Jong, stagiaire en door T. Maris aangewezen als projectcoördinator van Nieuw Elan Internationaal, mij nog dezelfde dag telefonisch had laten weten dat T. Maris me niet graag kwijt wil, heb ik haar laten weten dat ik i.v.m. mijn positiebepaling een gesprek met de groep en individueel met Tjeb Maris belangrijk vind.

Woensdag 18 januari 1989
De Baak, NOORDWIJK. Intensief gesprek gevoerd met A. de Jong over mijn verwachtingen m.b.t. een toekomstige rol binnen de NEI-organisatie. Er lagen ook mogelijkheden bij Business Creation in Spanje. A. de Jong drong er echter op aan zo snel mogelijk het stagecontract met
Nieuw Elan Internationaal te tekenen. Ik heb haar gezegd eerst met mijn coach en stagebegeleidster te willen overleggen.

Vrijdag 20 januari 1989
Op uitnodiging van A. de Jong deelgenomen aan Nieuw Elan-diner bij HAASJE CLAES in Amsterdam. Directeur J. Tegels deelt mee dat T. Maris geen deel meer uitmaakt van de directie, dat Nieuw Elan moeilijke tijden tegemoet gaat en verzoekt zijn medewerkers "zich aan elkaar vast te houden".

25 januari 1989: gesprek met de heer T. Leuftinck
Mijn coach T. Leuftinck adviseert te kiezen voor Nieuw Elan of Job Creation en een bedrijfsplan voor een van beide organisaties te schrijven. Ik heb afgesproken het bedrijfsplan door T. Leuftinck te laten beoordelen voordat het aan het desbetreffende bedrijf ter inzage wordt gegeven.

27 januari 1989: gesprek met stagebegeleidster M. Halkes
Mevrouw Halkes acht een stagecontract met Nieuw Elan Internationaal op de huidige basis juridisch niet mogelijk.

29 januari 1989, persoonlijke overdenking
Op 20-1-1989 is met A. de Jong n.a.v. gesprek op 18 januari te NOORDWIJK de volgende principe-afspraak gemaakt:

1. Nieuw Elan biedt mij een stagecontract aan voor de duur van 6 maanden van 1-1-89 t/m 30-6-89.
2. De stageonkostenvergoeding bedraagt Hfl. 500,- per maand, alsmede een extra vergoeding voor reis-, telefoon-, verwarmings-, verzend-, materiaal- en overige kosten.
3. Per 1-7-89 treedt een nieuwe situatie in en kan er worden onderhandeld over de omzetting van het stagecontract in een arbeidscontract.
4. Ik behoud de mogelijkheid van stagegever te veranderen als deze duidelijker perspectieven biedt.
5. Ik pleeg overleg met echtgenote, coach T. Leuftinck en praktijkbegeleidster M. Halkes, alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Knelpunten
1. Onzekerheden aan twee zijden:
a. Nieuw Elan biedt mij geen zekerheid t.a.v. de situatie per 1-7-89.
b. Ik kan Nieuw Elan op deze basis geen zekerheid bieden m.b.t. aanblijven gedurende de stageperiode.
2. Er zijn geen afspraken m.b.t. stageleerplan. Begeleiding dient volgens M. Halkes door professionele, in vaste dienst aan het bedrijf verbonden, medewerker te geschieden. Tevens dient het leertraject duidelijk te zijn omschreven.
3. Juridisch: contractafspraken kunnen niet met stagiaire worden gemaakt.

Te beantwoorden vragen
1. Welke doelen dien ik bereikt te hebben per 1-7-89 teneinde een arbeidscontract kan worden opgemaakt? M.a.w. welke randvoorwaarden stelt Nieuw Elan concreet aan mij?
2. Welke doelen dient Nieuw Elan voor 1-7-89 te hebben bereikt teneinde mij een arbeidscontract te kunnen aanbieden? M.a.w. aan welke interne randvoorwaarden is Nieuw Elan gebonden?
3. Hoe ziet dat contract er dan uit m.b.t. mogelijke arbeidscontinuïteit (ook na beëindiging van het project), hoogte van de onkostenvergoedingen, verzekeringen en de verdere inhoud van het arbeidscontract met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden?

Voorlopige conclusies:
1. Bij niet aan arbeidscontract gekoppeld stagecontract is tijdsinvestering in stage niet mogelijk. Ik heb tijd nodig voor benadering potentiële werkgevers.
2. Stage/arbeidscontract kan ingaan op moment dat Nieuw Elan zekerheid kan bieden en zelf risico's wenst te nemen. Voordien moet ik mij verder op de arbeidsmarkt oriënteren.
3. Ik ben beschikbaar wanneer aan randvoorwaarden is voldaan en verbintenis met een andere organisatie niet heeft plaatsgevonden.

Woensdag 8 februari 1989
Bezoek met W. Plevier, directeur Stage Banen Bureau, aan Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel. Naar aanleiding van mijn vraag of het zinvol is intensief te blijven solliciteren adviseert de heer Plevier mij de eerste twee weken daarmee te stoppen. Hij heeft namelijk tijdens het laatste stafgesprek vernomen dat er na toekenning van de subsidie een baan voor mij is weggelegd. Nadat ik op advies van M. Halkes de heer Plevier had verzocht als persoonlijke stagebegeleider op te treden, aangezien hij naast J. Tegels het enige in dienst van Nieuw Elan zijnde directielid is, heeft de heer Plevier mij deze begeleiding toegezegd.

Vrijdag 10 februari 1989
Lift gekregen van mevrouw Halkes van Utrecht naar Amsterdam. De inhoudelijke invulling van het stagecontract en de procedurele weg besproken. Mevrouw Halkes was het met de invulling eens. M.b.t. de juiste procedure merkte zij op dat de status van A. de Jong, stagiaire zonder bevoegdheden, geen overeenkomst met haar mogelijk maakt.

Maandag 13 februari 1989
10.30 uur stagecontract afgeleverd bij Stage Banen Bureau. W. Plevier was afwezig. Contracten (met gespreksnotitie 8-2-89) in gesloten enveloppe op diens bureau gedeponeerd met verzoek de contracten omgaand getekend naar M. Halkes in NOORDWIJK te sturen. Nadien NEI-werkbespreking bij mevrouw M. Hoogendoorn. Na mijn mededeling dat ik het contract getekend bij het SBB had achtergelaten merkte A. de Jong op dat T. Maris de begeleiding voor zijn rekening wilde nemen. Ook vond zij dat het contract nog "kon worden verscheurd". Vervolgens ontstaat binnen de groep een discussie omtrent de onduidelijkheden t.a.v. de positie van de stagiaires. M. Hoogendoorn en TBG spreken hun twijfel uit over hun doorgaan binnen de projectgroep. De heer F. de Haan constateert het probleem dat er bij de start van NEI geen informatie is m.b.t. lokatie, Spanjefinanciering, Frankrijk en de positie van T. Maris. Deze ongelukkige samenloop van omstandigheden leidt volgens de heer De Haan tot onzekerheid. A. de Jong deelt mee dat zij met T. Maris een afspraak heeft gemaakt op 21 februari. M. Hoogendoorn is dan verhinderd.

Woensdag 15 februari
Start cursus Marketing o.l.v. NCH-directeur G. Görtemöller. M. Hoogendoorn deelt plenair aan medecursisten en cursusleiding mede op grond van de huidige situatie geen directe toekomstperspectieven binnen NEI te zien. Met betrekking tot het
Spanjeproject laat ik weten wel een rol voor mij weggelegd te zien, waarop de heer Görtemöller reageert met de opmerking dat wij in de toekomst dan vaker met elkaar te maken zullen krijgen. Hierdoor zie ik binnen het NEI-project een marktontwikkeling met persoonlijke perspectieven ontstaan.

Vrijdag 17 februari
Op mijn vraag aan G. Görtemöller of zijn exportmarketingmodel toepasbaar is op de "export van opleidings-know how" naar het buitenland en naar Spanje in het bijzonder, antwoordt hij dat hij de heren Maris en Tegels wil voorstellen een werkgroepje te laten samenstellen bestaande uit NCH en NEI, om dit idee verder uit te werken. Ik heb hem laten weten dit idee tijdens ons eerstvolgende gesprek met Maris en Tegels te willen doorgeven. Dit vond hij een goed idee.

Maandag 27 februari
NEI-bespreking, De Baak, NOORDWIJK. Door A. de Jong gemaakte afspraak met T. Maris en J. Tegels om 9.30 uur. T.g.v. vertraging van de trein Groningen-Amersfoort en file te Amsterdam had ik om die tijd Amstelveen bereikt en vandaaruit gebeld naar Nieuw Elan om mijn vertraging door te geven. Nadat ik t.g.v. miscommunicatie tussen receptie en NEI nog een kwartier had moeten wachten, bleek mijn telefonische mededeling niet te zijn doorgegeven. Ook was de heer Tegels niet aanwezig. T. Maris meldt dat er subsidie is toegezegd en dat het project nu in werking treedt. Tevens dat A. de Jong als eerste een arbeidscontract krijgt aangeboden. Ook is er een onderhoud afgesproken met G. Görtemöller op 1 maart. Hierbij zullen aanwezig zijn: T. Maris, A. de Jong en M. Hoogendoorn. De besluitvorming hiertoe heeft in afwezigheid van de heer B. en mij plaatsgevonden. 's Middags deelde de heer Tegels aan M. Hoogendoorn, TBG en mij mede dat er binnen het toegekende budget niet meer dan een vaste arbeidsplaats mogelijk is. Bovendien bestaat er volgens hem bij Nieuw Elan een personeelsstop. T. Maris is naar zijn zeggen echter verantwoordelijk voor de invulling van de taken. M.b.t. de subsidie-aanvraag stelt hij: "Tjeb is met zijn brief aan De Koning door de subsidieaanvraag heen gefietst". T. Maris gaf nadien hierop als commentaar dat er na de start veel mogelijkheden ontstaan. Het wordt "een gekkenhuis" naar zijn zeggen. Hij vraagt in hem vertrouwen te hebben en zegt toe ervoor te zorgen dat we allemaal een baan krijgen als er binnen de organisatie geen plaats is. 's Avonds ontvang ik van A. de Jong het telefonische verzoek de volgende dag wederom naar NOORDWIJK te komen om het stagecontract te komen tekenen en verdere werkafspraken te maken. Ik heb haar laten weten het volstrekt oneens te zijn met de besluitvormingsprocedure m.b.t. het gesprek met de heer Görtemöller.

Dinsdag 28 februari 1989
's Morgens heb ik A. de Jong telefonisch nog verzocht ervoor te willen zorgdragen dat ik alsnog bij het gesprek met de heer Görtemöller aanwezig kon zijn. Hierop zegde zij toe dit tijdens de lunch aan T. Maris voor te leggen. Na mijn komst om 14.00 uur bleek zij haar toezegging echter niet te zijn nagekomen. Ik heb haar nogmaals nadrukkelijk laten weten in verband met mijn mogelijke rol binnen het samenwerkingsproject er sterk aan te hechten bij dit gesprek aanwezig te zijn. Zij meende echter dat de gemaakte afspraak niet meer gewijzigd kon worden en zegde toe de heer Görtemöller te laten weten dat ik veel moeite gedaan heb bij het gesprek aanwezig te zijn. Tevens zou zij mij verslag uitbrengen van het besprokene. Op mijn inititiatief hebben wij vervolgens ideeën ontwikkeld t.b.v. een mogelijke taakverdeling binnen de NEI-organisatie. Op grond hiervan zou in een hernieuwd stagecontract het stagetraject worden vastgelegd. Ik heb hierbij als wensen aangegeven:

- Ontwikkelen beleidsplan NEI/NCH Spanje.
- Organisatie-ontwikkeling.

Daarnaast heb ik me in principe bereid verklaard, indien noodzakelijk, ook operationele taken voor mijn rekening te nemen. Ik teken hier echter bij aan dat deze geen bijdrage leveren aan het realiseren van mijn doelstellingen binnen het AtM-leertraject.

Donderdag 2 maart 1989
F. de Haan belt. Hij heeft gesproken met A. de Jong. Hij vraagt zich af welke argumentatie ten grondslag ligt aan het in principe binnen een dienstverband aannemen van A. de Jong als eventuele projectleidster binnen het
Spanjeproject. Op basis van ervaring, kennis en kunde zou hij T. Maris een ander advies hebben gegeven. Hij stelt echter vast dat hij momenteel een dusdanige plaats buiten de organisatie heeft gekregen dat hij zich niet meer in staat acht op het aannamebeleid nog enige invloed uit te oefenen.

Vrijdag 3 maart 1989
Telefonische oproep van mevrouw M. Halkes tot het bespreken van deze aangelegenheid op maandag 6 maart. Zij stelde vast:

A. Het duurt te lang;
B. Mij wordt verhinderd op het juiste moment de juiste keuze te kunnen maken.

Op mijn verzoek belt de heer W. Plevier met de mededeling dat hij mijn stagecontract heeft getekend en bij J. Tegels op het bureau heeft gedeponeerd.

Vaststellingen
1. Ten behoeve van
Nieuw Elan Internationaal heb ik een mogelijke loopbaan bij Business Creation España S.A. aan mij voorbij laten gaan op grond van nog vage toezeggingen.
2. Thans zijn er twee, onvolledige, stagecontracten in omloop.
3. Momenteel heb ik bijna 3 maanden (8 december tot nu) tal van werkzaamheden voor
Nieuw Elan Internationaal verricht.
4. Al in haar startfase verkeert de organisatie in een crisissituatie: medewerkers waarvan een idealistische inzet wordt gevraagd dreigen nu al op te stappen.
5. Voortekenen van een mogelijke mislukking heb ik al in een vroeg stadium gesignaleerd. Hoewel er nog geen enkele zakelijke afspraak is gemaakt zijn de volgende personen ten gevolge van de onduidelijke afspraken direct of indirect bij de totstandkoming van het stagecontract betrokken geweest: P. Beck, J. van der Horn, J. Ravenstein, T. Leuftinck, W. Plevier, T. Maris, J. Tegels, M. Halkes, F. de Haan, A. de Jong, M. Hoogendoorn, TBG, G. Görtemöller en nu H. Ganzevoort. Hiervan is slechts J. Tegels als enig directeur statutair bevoegd tot het aannemen van personeel. Deze directeur heeft echter een personeelsstop afgekondigd.
6. Er worden binnen de organisatie regelmatig mededelingen gedaan die later worden herroepen.
7. Er bestaat grote onduidelijkheid omtrent bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.
8. Er worden verwachtingen gewekt waarvan onduidelijk is of ze kunnen worden nagekomen.
9. Dit leidt tot storingen in de communicatie en energieverlies en demotivatie van medewerkers.
10. Ondoorzichtig doorgevoerde reorganisatie van de Nieuw Elan Groep heeft - voor zover ik dat op grond van de uitspraak van J. Tegels omtrent de brief aan De Koning en andere signalen heb kunnen concluderen - geleid tot het met meer dan 60% korten op het aangevraagde subsidiebedrag voor het
Spanjeproject.
11. Vertrouwen is zakelijk gezien een slechte basis voor het maken van afspraken en leidt tot afhankelijkheid van degene die je dat vertrouwen geeft.
12. Aan NEI-medewerkers kunnen geen verantwoordelijkheden worden gedelegeerd omdat er geen zekerheden tegenover worden gesteld.
13. Hierdoor is het maken van werkafspraken, functieverdeling en taakafbakeningen onmogelijk.
14. Dit draagt ertoe bij dat de ontwikkeling van de organisatie regelmatig wordt onderbroken waardoor gestelde doelen dreigen niet te worden bereikt.
15. Ik heb
Nieuw Elan Internationaal verschillende keren naar buiten moeten vertegenwoordigen zonder formele status.
16. Ondanks al deze ontwikkelingen heb ik mij tot op heden positief en dienstbaar ten aanzien van het samenwerkingsproject met Spanje opgesteld.

Vraagstelling
Ter discussie staat nu de Verenigbaarheid van mijn persoonlijke doelstelling en de NEI-doelstelling. Persoonlijke doelstelling: Het verkrijgen van een arbeidsplaats binnen het kapitaalkrachtige op de Spaanse markt gerichte bedrijfsleven d.m.v. een arbeidscontract of stage/arbeidscontract. Indien deze doelstelling niet op korte termijn kan worden verenigd met de doelstelling van
Nieuw Elan Internationaal lijkt mij voorshands geen andere weg over dan uit te zien naar een andere stageplaats en mij bereid te verklaren me voor Nieuw Elan Internationaal in te zetten wanneer er een aantoonbare opening in het budget wordt gecreëerd. Hoogachtend.

1 MEI 1990 PROCURATIE DIRECTIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN