Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

NIEUW ELAN

In 1986 heb ik de STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN (SBO) opgericht met het doel opleidingsprogramma's te ontwikkelen voor werkzoekende academici, nadat studenten van een HEAO in Alkmaar daartoe uitgebreid marktonderzoek hadden verricht. In datzelfde jaat 1986 heeft RENÉ DE JONG uit 's-Gravenhage het instituut DON QUIJOTE opgericht als voortzetting van mijn samenwerkingsactiviteit met ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE te MADRID. Aangezien hier mijn hart lag, de cursistenaantallen van NIOW-TALEN jaarlijks terugliepen en de organisatiestructuur onwerkbaar werd, ben ik mij in die tijd meer gaan oriënteren op de Nederlands-Spaanse handelsrelatie en de contacten die ik inmiddels binnen dit netwerk had opgebouwd vanaf juli 1968. In 1985 had ik in samenwerking met de zoon van mijn buurman Neuman (drs economie) een onderzoek voor NIOW-TALEN laten uitvoeren door een groep studenten van de HEAO te Alkmaar naar nieuwe opleidingsmogelijkheden voor ons bedrijf. In 1986 had ik behoefte aan meer marktgegevens inzake opleidingsbehoeften voor hispanisten (afgestudeerde Spanjekenners) in de Nederlands-Spaanse handelsrelatie. Daartoe heb ik in die tijd een nieuwe stichting opgericht met de latere naam Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO) teneinde hierin van het NIOW onafhankelijk onderzoek te laten verrichten. Daartoe heb ik toen ­ samen met mijn toenmalige studiecoördinator en mijn toenmalige free lance districtleidster in Amstelveen Drs Helen Porcelijn ­ contact gekregen met het arbeidsbureau in Amsterdam. Wij kregen toen een goede medewerking van de heer Peter Stoks, marketing manager bij het arbeidsbureau aan de Singel. Op kosten van het arbeidsbureau werd een behoefteonderzoek uitgevoerd in het World Trade Centre in Amsterdam en op de Luchthaven Schiphol. De resultaten van dit onderzoek gaven aan dat er een zeer belangrijk arbeidsmarktgebied braak ligt binnen de relatie Nederland en de Spaanstalige wereld terwijl de kaartenbakken van de arbeidsbureaus gevuld waren met hoogwaardig geschoolde afgestudeerde academici. Ik bleef derhalve geïnteresseerd in de doelgroep afgestudeerde hispanisten en besloot daarvoor een arbeidsmarktplan te maken. Het arbeidsbureau had de SBO ook een opleidingsproject tot Internationaal Stafmedewerker gegund met een begroting van 300.000 gulden, waardoor ook een deel van de stichtingskosten konden worden vergoed. Dit project was weer een gevolg van het advies dat ik als VBMO-bestuurslid op het Ministerie van Onderwijs in Zoetermeer had gekregen om ­ als door de arrondissementsrechtbank te Utrecht beëdigd vertaler in en uit de Spaanse taal - een tolkenopleiding in Nederland op te zetten.

Vanaf 28 januari 1988 is er een juridische civielrechtelijke procedure gevoerd. De rechtbank van Utrecht heeft terzake op 9 augustus 1989 vonnis gewezen. In die tussentijd heb ik vanaf november 1988 tot en met oktober 1989 deelgenomen aan een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekostigde managementopleiding van de Baak/NIEUW ELAN met de naam Assistant-to-the-Manager (AtM). Voor deze cursusgroep waren 1250 kandidaten. Na een intensieve testperiode werd ik als een van de oudste cursisten tot deze voor mij verrijkende opleiding toegelaten. Een keer per maand werd er een cursusmodule van drie tot vijf dagen verzorgd in de lokaties Hotel Belvedere te NOORDWIJK, Congrescentrum Woudschoten te Zeist,

het Huis te Eerbeek en een lokatie in Amsterdam Osdorp. Binnen dit kader werd ik als stagiair geplaatst bij het opleidingsinstituut zelf. Ik hield mij intensief bezig met theorie en praktijk op het gebied van algemeen management, PR, marketing, organisatiekunde, organisatie-ontwikkeling, sociale vaardigheden, financieel management, automatisering en personeelsbeleid. Een uitermate interessante bezigheid met ondernemende collega's. In samenwerking met het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering en de Confederación Española de Organizaciones Empresariales heb ik een nieuw opleidingsconcept uitgewerkt voor werkzoekende hispanisten: Internationale Marketing gericht op Spanje. NIEUW ELAN-oprichter Tjeb Maris had inmiddels op mijn instigatie een Spanjeproject opgezet dat onder mijn leiding zou moeten worden uitgevoerd. Het werd een samenwerkingsproject tussen de Baak/NIEUW ELAN, de Nederlandse en Spaanse Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de werkgeversorganisaties VNO en CEOE van beide landen, het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH), de Universidad Complutense in Madrid en het instituut CERYSE in Madrid onder leiding van voormalig directeur DON JULIO SAMPEDRO van PHILIPS IBÉRICA. Binnen mijn stageproject had ik een adviesbureau in ontwikkeling met de naam SPAIN CONSULT. In juli 1989 heb ik voor RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP in het Spaans een interview afgegeven over bovenstaand project - dat in Spanje de naam NUEVO ESPÍRITU droeg - ten overstaan van de heer CONSTANTINO DE MIGUEL in het programma EXPERIENCIAS HOLANDESAS hetgeen nog staat vermeld in de brief van 17 juli 1989 van de heer SAMPEDRO.

Dit project ­ dat op 1 september 1989 in HOTEL WIENTJES te Zwolle van start is gegaan - heb ik niet meer onder mijn verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren omdat mijn aandacht werd gevraagd voor de oplossing van een intern organisatie-probleem bij het opleidingsinstituut zelf.

OKTOBER 1989 START SAMENWERKING MET LIESBETH HALBERTSMA
In oktober 1989 is de juridische problematiek inzake SBO en NIOW tijdens een comparitie van partijen op de Arrondissementsrechtbank te Utrecht definitief afgerond. In die tussentijd had mijn zelf ontwikkelde spreadsheetprogramma goede diensten verricht. Ik had inmiddels van de bij NIEUW ELAN lopende projecten een kosten-batenanalyse gemaakt, inclusief de vaste kosten van de activiteit en de bijdrage aan de vaste kosten per project. Mijn berekeningen toonden aan dat de in ontwikkeling zijnde STICHTING NIEUW ELAN bij de start onder leiding van toenmalig VNO-voorzitter CEES VAN LEDE zou moeten starten met een exploitatietekort van 2 miljoen gulden op een omzet van 7 miljoen. De heer VAN LEDE zou in dat geval hoofdelijk aansprakelijk worden voor de door de stichting te lijden schade. De directie van de Baak heeft toen een ijzersterke strategische zet gedaan door mij vanaf 1 november 1989 te koppelen aan LIESBETH HALBERTSMA.

Liesbeth had een soortgelijke achtergrond. Doctoraal afgestudeerd andragologie en organisatiekunde. Afkomstig van het adviesbureau BOER & CROON en met affiniteit met en kennis van de accountancy. Maar juridisch het allerbelangrijkste: zij gebruikte bij de Baak hetzelfde computerprogramma ORAKEL en FARAO en was ook geconfronteerd met dezelfde problematiek. Haar collega ELLIE VAN EGMOND was de systeembeheerder en deed hetzelfde werk als ondergetekende bij NIOW-TALEN. De administratie voor NIEUW ELAN werd in Hotel de Baak in NOORDWIJK gevoerd door COLETTE VAN HOUTEN. Zij had een aardig beeld van de projectenadministratie middels de KOSTENPLAATSENADMINISTRATIE van FARAO. Echter geen volledig beeld van kosten en baten en BIJDRAGEN PER PROJECT AAN DE VASTE KOSTEN. Ik moest hieraan denken tijdens de bespreking op 18 februari 2009 in Bilthoven toen er werd gesproken over het toekennen van volledige verantwoordelijkheid over een project aan een projectleider. Dat ging in die tijd bij NIEUW ELAN volledig de mist in. Projectleiders maakten contractafspraken met hun opdrachtgevers zonder daarbij de kosten van het management in hun offertes mee te berekenen. Dit heeft er in januari 1990 toe geleid dat de gehele top van het management van NIEUW ELAN moest worden ontslagen en het bedrijf nog enige tijd kon worden voortgezet onder leiding van mij en Liesbeth. Op 1 april 1990 werd ik opgenomen in het management team waarin ideeën zijn ontwikkeld die mede hebben geleid tot een aanzienlijke resultaatverbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. Ik nam deel aan brainstormsessies en de uitvoering van een aantal maatregelen:

- financieel onderzoek, break-evenanalyse en snijden in de kosten;
- ontwikkeling nieuwe produkten (produktdifferentiatie);
- aanboren van nieuwe marktsegmenten (marktdifferentiatie);
- schaalverkleining en vergroting efficiency door functie-aanpassing van medewerkers (organisatie intern);
- herstructurering interne communicatieprocessen (gestart met knelpuntenanalyse interne processen en inkomende en uitgaande informatieprocessen);
- herstructurering geautomatiseerd informatiesysteem;
- van produktgericht naar marktgericht werken.

Op 1 juli 1991 kwam aan deze zeer prettige werkkring helaas een einde nadat de activiteit definitief van de Baak kon worden ontkoppeld in juni 1991 nadat ik Liesbeth op 5 januari van dat jaar had laten weten met de ontwikkeling van een opleidingsinstituut in Spanje aan het werk te willen.

HET COMPUTERNETWERK VAN NIEUW ELAN
Bij NIEUW ELAN ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de automatisering. Ik citeer hiertoe het door Liesbeth opgestelde en door Drs H.W. Lulofs ondertekende getuigschrift van juli 1991:

"NOORDWIJK, juli 1991 Getuigschrift betreffende de heer J.L. van der Heijden L.S. De heer J.L. van der Heijden is werkzaam geweest bij onze activiteit NIEUW ELAN in de periode 30 oktober 1989 tot 15 juli 1991. Hij is begonnen als office-manager en hoofd van het secretariaat. In deze functie heeft hij planningssystemen en werkprocedures ontwikkeld en ingevoerd. Nadien is het secretariat hiërarchisch decentraal ondergebracht bij de medewerkers voor wie zij werken en verviel de functie van hoofd secretariaat. De heer Van der Heijden kreeg, mede door het vertrek van de staffunctionarissen PR en automatisering een ander takenpakket: hij werd verantwoordelijk voor de automatisering, zowel de hardware als de software. Taak was het in ontwikkeling zijnde netwerk af te maken. Ook viel onder zijn verantwoordelijkheid de registratie en archivering van personele gegevens en arbeidsvoorwaarden. Tot slot viel de portefeuille "algemene zaken" onder de heer Van der Heijden. Hieronder viel het regelen van de verhuizing van het bedrijf, de inkoop van kantoorartikelen en het opstellen van notulen, contracten, overeenkomsten en brochures. De heer Van der Heijden heeft zich steeds laten zien als een personeelslid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een grote betrokkenheid voor het geheel, een klantgericht optreden naar buiten en met gevoel voor kwaliteit en zorgvuldigheid in de door hem vervulde werkzaamheden. Door de overgang naar een andere organisatievorm is deze staffunctie komen te vervallen. Ondersteuning op het terrein van o.a. personeelsbeheer en automatisering zal in de toekomst door de moederorganisatie worden verschaft. Wij wensen de heer Van der Heijden veel success in zijn verdere loopbaan. Hoogachtend, Drs. H.W. Lulofs" Ik onderhield de contacten met Appledealer Stonehouse ­ thans ­ MacHouse ­ in Woerden en dat doe ik nu nog steeds.