ING Bank. T.a.v. R. Franssen/M.H.Th.M. Thijssen. Zwanenveld 90-42. 6538 SB NIJMEGEN. Nijmegen, 31 januari 1996. Geachte heren Franssen en Thijssen Met veel genoegen heb ik vastgesteld dat u kennis heeft genomen van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux alsmede van de brieven van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje d.d. 24 januari jl. en de Burgemeester van Nijmegen d.d. 18 januari 1996.

In het kader van het beleidsplan rapporteer ik op advies van de Minister van Binnenlandse Zaken thans rechtstreeks aan de Ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Ook de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik bij mijn beleidsplan betrokken. Mijn eerstvolgende stap in het kader van de ontwikkeling van mijn beleidsplan bestaat uit uitbreiding van het stichtingsbestuur en de verwerving van ontwikkelingsfondsen. Gaarne moge ik U verzoeken te onderzoeken of er van de zijde van het ING-hoofdbestuur belangstelling bestaat in mijn stichtingsbestuur te participeren. Ik verneem gaarne nader van u. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX. J.L. van der Heijden. Bestuurslid/oprichter.

5 APRIL 1996 REKENING 651817831 TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H. FRANSSEN VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN