De Voorzitter van de Vereniging van Leraren in Levende Talen Dr J. Kaldewaij Postbus 75148 1070 AC AMSTERDAM Datum: 17 maart 1996 Betreft: BELEIDSONTWIKKELING Kenmerk: ICB/LT960317

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Kaldewaij, Aan de verzuchting van prof.dr. Theo van Els "Als ik maar lang genoeg blijf wachten zal er een eeuwigheid niets gebeuren" kan binnenkort een einde worden gemaakt en is een nieuw begin mogelijk. Ik was ook op het taalcongres 1996 aanwezig en heb uw deelnamecertificaat in dank in ontvangst genomen. Het verslag in 'Levende Talen 508' heb ik met belangstelling gelezen. Ik stel vast dat enige frustratie zich van talendocenten heeft meester gemaakt. De forumdiscussie was echter zeer interessant en gaf zeer duidelijke verschillen in denkpatronen tussen de gespreksdeelnemers weer. Ik vind het jammer dat met name die verschillen in het verslag nadrukkelijk zijn weergegeven. Dit houdt in communicatieve termen het systeem in stand. Wellicht is het zinvol bij een volgende verslaggeving in eerste instantie te zoeken naar elementen waarin partijen elkaar kunnen vinden. Hoe sporadisch die zich ook maar zullen voordoen. Gemeenschappelijke sporenelementen vormen een basis voor commitment. Hieruit kunnen vormen voor gemeenschappelijke belangenbehartiging voortkomen. Ik heb mijn laatste scholing genoten op de Baak te Noordwijk, het management-opleidingscentrum van het VNO. Het denken wordt daar bepaald door 'ik moet het zelf doen' terwijl ik vast stel dat in onderwijskringen - waarin ik ook tien jaar heb meegedraaid - vaak een denkstijl kenbaar is die wordt gekenmerkt door 'ik ben van de ander afhankelijk'. Het gedicht van Gerrit Komrij is hiervan een illustratief voorbeeld. Een doorbraak is noodzakelijk. Ook in dit denken. Actie dus. En met 'actie' bedoel ik geen actie 'tegen' iets, maar 'vóór'. In gezamenlijk overleg de neuzen in de juiste richting. Mevrouw Netelenbos heeft aangegeven "schep een permanente voorziening voor de belangenbehartiging van het vreemde-talenonderwijs". Degene die goed naar de staatssecretaris heeft geluisterd zal ook hebben gehoord dat zij de namen 'don Quijote' en 'Cervantes' duidelijk en nadrukkelijk in haar toespraak heeft genoemd. Het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux vormt het kader bij uitstek waarin een permanente voorziening voor de belangenbehartiging van de Spaanse taal kan worden opgenomen. Het voorstel van de sectie Nederlands in de jaarvergadering van 20 januari om de vereniging te herstructureren tot een federatief model ten behoeve van onafhankelijke verenigingen is een goede ontwikkeling. Dit maakt in de toekomst een verder samengaan van de VSOS en de sectie Spaans van de VLLT mogelijk onder zowel de paraplu van uw vereniging als onder de 'parasol' van de Stichting Cervantes Benelux. Niet de belangen van personen mogen op de voorgrond treden. Het gaat om de ingebrachte expertise, die samengebundeld de potentie bevat tot een effectief en efficiënt besluitvormingsproces en gemeenschappelijke belangenbehartiging. Het Taalcongres 1996 heeft de aansluitingsproblematiek tussen onderwijs en bedrijfsleven opnieuw manifest gemaakt. In het kader van de ontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux neem ik periodiek deel aan de bijeenkomsten Strategisch Perspectief 2000 op de Baak. De Baak, waar mijn beleidsplan is geboren, is een ontmoetingsplaats van topfunctionarissen uit het Nederlandse bedrijfsleven. De toekomst van het Spaans in Nederland zal sterk worden bepaald door de verdere ontwikkeling van de Stichting Cervantes Benelux. De stichting is thans toe aan verdere ontwikkeling van beleid en uitbreiding van haar bestuur. Daartoe heeft de stichting behoefte aan financiële middelen. U zou mij zeer verplichten wanneer u het bijgevoegde Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux onder de aandacht zou willen brengen van personen en organisaties die mijn uitgangspunten van beleid een warm hart toedragen en bereid zijn een - fiscaal aftrekbare - financiële bijdrage aan de stichting te leveren. Als mogelijke bijdragen denk ik in termen van Hfl. 2.500,- en Hfl. 5.000,-, maar ook kleine bedragen van Hfl. 25,- tot Hfl. 100,- zijn zeer welkom ter dekking van o.a. porto- en telefoonkosten. Ik sta u uiteraard toe mijn Mission Statement, in het kader van het bovenstaande, d.m.v. fotokopie of anderszins, te vermenigvuldigen. Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest en dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden Bijlage: Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux N.B. De Stichting Cervantes Benelux accepteert geen giften welke aantoonbaar afkomstig zijn uit crimineel vermogen, tenzij deze in het kader van de Pluk ze-wetgeving rechtmatig zijn verkregen.

27 MAART 1996 UW BRIEF D.D. 24 MAART 1996 TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DR J. KALDEWAIJ VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN