De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Aan de Minister van Buitenlandse Zaken Voor deze De Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking Mr. J.A.F.M.F. Förster Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 22 april 1996 Betreft: Uw kenmerk DCV/96/562 Kenmerk: ICB/Buza960422 Geachte Heer Förster, Aansluitend aan mijn brieven van 6 en 9 april jl. meld ik u hiermede dat ik - naar aanleiding van een artikel in het aprilnummer van Levende Talen, orgaan van de Vereniging van Leraren in Levende Talen, omtrent de start van het 'Instituto Cervantes' in Utrecht vanmorgen telefonisch contact heb gehad met haar directeur, de heer Gimeno. De heer Gimeno heeft mij geadviseerd mij te wenden tot de rechter. Op zich vind ik dit een goed advies. Ik heb hem in ditzelfde gesprek in kennis gesteld van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, dat uit een loopbaanadvies vanuit de Baak/VNO is voortgekomen. De in het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux voorgenomen activiteiten zijn complementair aan de door het Utrechtse 'Instituto Cervantes' aangekondigde activiteiten. Ik denk hierbij in het bijzonder aan een nieuw te ontwikkelen Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid. De toekomstige Spaanse partner kan hieraan een belangrijke ondersteunende functie vervullen. Hoewel ik bereid ben in deze situatie de rechter in te schakelen, ben ik van mening dat de Nederlandse Regering hierin ook een belangrijke verantwoordelijkheid draagt. Het belang van integere Nederlandse ondernemers is hierbij in het geding. Na een uitspraak van de rechter hoop ik in goede samenwerking met mijn Spaanse naamgenoot gezamenlijk nieuw beleid te kunnen ontwikkelen. In het vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest verblijf ik. Hoogachtend J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux Stichting Cervantes Benelux C.C. Knijff & Partners

23 APRIL 1996 UW KENMERK DIE/AE-436/96 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN HET BUREAU ALGEMENE INTEGRATIE EUROPA

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN