De Wellenkamp 15-30
6545 NM NIJMEGEN

Aan de Minister President De weledele heer Drs W. Kok Korte Vijverberg 3 2513 AB 's-GRAVENHAGE Datum: 4 juli 1996 Betreft: Vestiging permanent rechtinstandhoudend gebruik handelsmerk Kenmerk: ICB/REGNL960704

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

'Verschillen komen voort uit de wil om vrede te stichten, welvaart te scheppen en de vrijheid te verdedigen'

H.M. Koningin Beatrix, Aken 16 mei 1996 Geachte Heer Kok, Ik heb de grote eer U te kunnen mededelen dat mijn Instituto Cervantes vanaf heden een permanent rechtinstandhoudend gebruik heeft gevestigd in de Benelux. Deze week is de eerste cliënte van het Instituto Cervantes Benelux, mejuffrouw Shakira Schyfsma uit ZEIST, voor haar staatsexamen Spaans HAVO/VWO geslaagd. Het komt er nu op aan om het 'Instituto' verder te operationaliseren. Deze week bezocht ik mijn verzekeringsgeneeskundige. Wij zijn gezamenlijk de mening toegedaan dat de zware druk die op mij rust als enige verantwoordelijke voor een marktsegment van miljoenen mensen mij nog arbeidsongeschikt houdt. Het is niet verantwoord de druk nog langer op één punt - in mijn persoon - te laten blijven rusten en dient dus te worden verdeeld over meerdere schakels. Daartoe heb ik behoefte aan kapitaal en een team geschikte, betrouwbare managers die het instituut mede gaan opstarten en voorbereidingen kunnen treffen voor de totstandkoming van een zwaarwichtig stichtingsbestuur. Tegen culturele activiteiten van het Spaanse Instituto Cervantes te Utrecht kan ik geen bezwaar aantekenen, tenzij deze het karakter gaan dragen van onderwijs, opleidingen en/of cursussen. Ondersteuning van dit instituut aan het Instituto Cervantes Benelux is wel gewenst. Ik heb mij voorgenomen de ontwikkeling van mijn Instituto Cervantes parallel te laten gaan lopen met de ontwikkeling van Europol. Mijn toekomstige medewerkers dienen immers meer dan honderd procent verzekerd te zijn van hun persoonlijke veiligheid binnen het marktsegment. Ik heb tevens de grote eer U per fax een afschrift te doen toekomen van een brief van de Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin d.d. 30 mei 1996, gericht aan het Instituto Cervantes Benelux. Ik ben Hare Majesteit Koningin Beatrix alsmede de Rooseveltstichting veel dank verschuldigd. Zij hebben er zorg voor gedragen dat de relatie met Su Real Majestad don Juan Carlos sterk is verbeterd door Hem in Middelburg op 11 mei jongstleden de Four Freedoms Award uit te reiken. Don Juan Carlos is zeer aan het gedachtengoed van Cervantes gehecht. Ik blijf derhalve ook gaarne met het Spaanse Koninklijk Huis in contact. In mijn visie heeft Hare Majesteit zich bij de plechtigheid te Middelburg een voortreffelijke ambassadrice voor het Instituto Cervantes Benelux getoond. De Stichting Cervantes Benelux - en wellicht in een later stadium Stichting Cervantes Hispano Benelux - is een belangrijk middel om de zwaarste hindernis te overwinnen en verschillen te overbruggen uit de wil om vrede te stichten, welvaart te scheppen en de vrijheid te verdedigen als bijdrage aan een Nieuw Europees Ordeningsconcept van vrede en sociale zekerheid. Ik vertrouw erop op daadwerkelijke ondersteuning van Uw regering te kunnen rekenen. Hoogachtend, J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux Een afschrift van Brief 96/sl d.d. 30 mei 1996 van de Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin heb ik heden aan mr. J.P.M.H. Merckelbach per fax doen toekomen.

P.S. Er berusten nog verschillende onbeantwoorde brieven bij Uw bewindslieden. Met name de toekenning van een op rechtmatige gronden ingediende vordering kan nieuwe werkgelegenheid bieden aan een nieuwe generatie integere en betrouwbare managers en daarbij een bijdrage leveren aan het 'omkeringsproces' zoals Hare Majesteit dat op 5 mei 1995 ten overstaan van de Leden van de Staten Generaal heeft uitgesproken.

13 JULI 1996 UW BRIEF NR. 96MO05297/5382 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN