Mr G. van Amstel Advocaat en procureur Bunnik Datum: 11 maart 2000 Betreft: THE DRAGON VISION WIZARD OF OZ

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Kenmerk: JH/GvA20000311 Geachte heer Van Amstel, Uw brief van 9 maart jongstleden heb ik in dank ontvangen.

Bijgaand ontvangt u enige beelden m.b.t. de problematiek die mijn voornaamste aandacht opeist op dit moment.

Ten aanzien van uw laatste opmerking vervat in uw brief "Het is derhalve de hoogste tijd dat u het betrekken van uw toenmalige werkgeefster bij uw keuzeproces staakt", deel ik u mede dat ik zelf bepaal wie ik tot mijn relatiecircuit toelaat. Ik wens daarbij niet te worden gehinderd door een advocaat. Ik ben uitsluitend gediend met opbouwende, constructieve medewerking. In dit verband attendeer ik u alsnog op hetgeen ik in mijn brief van 1 maart heb vermeld als: "Ten aanzien van de term 'stalking' verzoek ik u hiermede dit in uw correspondentie te wijzigen in rapportage en mij uw rectificatie terstond te doen toekomen." Uw bevestiging terzake zie ik alsnog onmiddellijk van u tegemoet. Bijgaand ontvangt u nog twee foto's welke op 1 januari 2000 zijn gemaakt tijdens mijn laatste verblijf in Schotland.

Ook nog een oud prentje in verband met mijn relatie met de bekende Spaanse schrijver.

Alsmede een groepsfoto uit de Residentie. De ene dienst is de andere waard. Meer kan ik tot op heden niet voor u doen. In de nabije toekomst hoop ik wederom van uw diensten gebruik te kunnen maken. Wellicht kunt u de Stichting Cervantes Benelux behulpzaam zijn bij het invorderen van een openstaande post. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN

16 MAART 2000 VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL