Haags Juristen College Ter attentie van de heer T.Th.A.J. Manders Landgoed Merlot Leidsestraatweg 79A 2594 BB 's-GRAVENHAGE Datum: dinsdag 24 juni 2008 Ons kenmerk: 20080624JHHJC Betreft: AFSPRAAKBEVESTIGING Geachte heer Manders, Onder dankzegging voor uw uitstekende presentatie afgelopen donderdag 19 juni bevestig ik hiermee de met uw medewerkster Mascha van Beek gemaakte afspraak op vrijdag 4 juli 2008 om 16.00 uur ter uwent. Uw afspraakbevestiging heb ik per email ontvangen. Aangehecht treft u ter voorbereiding van het gesprek afschriften van drie brieven aan die ik terzake vanaf vrijdag jongstleden aan mijn collega Drs. E.H. Halbertsma te Buitenkaag heb doen toekomen alsmede afschriften van de machtiging die ik terzake aan haar op 9 oktober 1997 heb doen toekomen om juridische handelingen te verrichten ten behoeve van de rechtspersonen die ik mede vertegenwoordig alsmede de op 20 februari 2002 verstrekte VOLMACHT aan Knijff Merkenadviseurs inzake de bewaking van mijn handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. MET HARTELIJKE GROET HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN, P/A NIJMEGEN (tot 17 juli 2008) Bijlagen: HAAGS JURISTEN COLLEGE d.d. 20080620, VERZELFSTANDIGING d.d. 20080623 en CLAIM OP HARRODS d.d. 20080624 aan HALBERTSMA MANAGEMENT ADVIES BV, Machtiging d.d. 19971009 en VOLMACHT d.d. 20020220. CC EH

6 JULI 2008 ONS GESPREK VAN 4 JULI 2008 TER ATTENTIE VAN DE HEER ROLF ROTHUIZEN VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE