Español English

4.2 Primair proces

ARBEIDSAANBOD -> OPLEIDINGEN -> ARBEIDSMARKT

Het primaire proces van Instituto Cervantes Holding Ltd beoogt bestaand en toekomstig arbeidsaanbod via onderwijs, opleiding en scholing door middel van onderwijs en opleidingen op adequate wijze toe te rusten voor de toekomstige arbeidsmarkt binnen de Nederlands-Spaanstalige en Engels-Spaanstalige relatie.

Ad a. Arbeidsaanbod
Het huidige arbeidsaanbod en de bestaande kennis en vaardigheden in Nederland en België dienen hiertoe volledig in beeld te worden gebracht. Hiertoe is een inventarisatie noodzakelijk van human resources in het kader van de toekomstige Nederlands-Spaanstalige betrekkingen, te beginnen met een onderzoek naar in Nederland bestaande kennis & vaardigheden in samenwerking met de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Ad b. Opleidingen
Teneinde een goede afstemming van in het onderwijs- en opleidingsveld actieve instellingen in ons marktsegment te realiseren is een helder beeld noodzakelijk van de onderwijsinstellingen waar Spaans wordt onderwezen, bestaand en toekomstig onderwijsaanbod bij:

universitair onderwijs
lager beroepsonderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
hoger beroepsonderwijs
avo en vwo
regulier volwassenenonderwijs
erkend particulier onderwijs

Hiertoe is nader onderzoek noodzakelijk. De Vereniging Docenten Spaans in Nederland en de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen hebben hiertoe reeds een eerste aanzet gemaakt door middel van hun publikatie "Spaans in Nederland", copyright 1996, Sectie Spaans VLLT. Nadat de rechten op het Instituto Cervantes Benelux zijn vastgesteld heeft het Instituto Cervantes Utrecht deze studie voortgezet en opgenomen in een publikatie (ISBN 90-806879-1-X) en een internetsite. Het vervolg van dit onderzoek dient voorts een helder beeld op te leveren van aantallen leerlingen, afstudeerrichtingen, toekomstige functiekwalificaties en kwantitatieve en kwalitatieve prognoses.

Ad c. Arbeidsmarkt
Onderzoek naar bestaande bedrijven en overige organisaties in de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie is noodzakelijk. Noodzakelijk is een inventarisatie van:

alle in de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie actieve bedrijven
de ondersteunende organisaties
de bestaande personeelsfuncties
de bestaande functieomschrijvingen

met de daarbij behorende aantallen en vervolgens

kwantitatieve prognoses in de jaren 2011 tot en met 2015.

Hiertoe is samenwerking met het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering en het Ministerie van Economische Zaken dringend gewenst. Na hierin duidelijk inzicht te hebben verkregen zal er een koppeling tot stand worden gebracht tussen het arbeidsaanbod aan de vraag naar in dit marktsegment gekwalificeerde medewerkers en worden gewerkt aan een verdere uitontwikkeling van onderwijsvoorzieningen t.b.v. dit marktsegment. Gedacht wordt aan een Nederlands-Spaans Carrièrecentrum conform het model van Manpower Consultancy (De Telegraaf 26-10-1996). Ook wordt een gelijkluidende Belgische paragraaf in dit beleidsplan opgenomen.

POSITIE VAN BEDRIJVEN IN DE NEDERLANDS-SPAANSE HANDELSRELATIE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN