Nijmegen, 22 augustus 1994 Beste Tjitse, Jouw brief van 20 augustus jl. heb ik ontvangen. Hij heeft mijn brief van dezelfde datum aan jou gekruist. Je hebt er wellicht een groot aantal antwoorden op jouw vragen in gevonden. Ik denk dat mijn verontrusting niet onterecht was. De hele gebeurtenis rond de bommelding, de daags daarvoor gedane oproep van Marja Eksteen en mijn telefooncontact met RTL4 bevestigen opnieuw mijn vermoeden dat mijn telefoon wordt afgetapt. Ik heb dit bij Interpol gemeldt en politie/justitie mondeling toestemming gegeven om desgewenst mijn lijn af te tappen. Dit vermoeden bestond al lange tijd, al vanaf het moment in mei vorig jaar dat ik de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam belde om te informeren naar de eigenaar van een bepaald kenteken en ik ogenblikkelijk daarna werd gebeld, waarna, na enig gehijg, werd opgelegd . Het intimidatietoneel schijnt zich nu naar het Floresplein in Groningen te hebben verplaatst. Het ingooien van jouw ruit zal ongetwijfeld het gevolg zijn van jouw telefoontjes van het afgelopen weekend. Met name de opmerking "de onderste steen zal bovenkomen" zal deze intimidatiepoging hebben opgeroepen. Ik denk dat het nu belangrijk wordt dat je een goede relatie met de politie gaat opbouwen zodat je je in je eigen huis veilig kunt blijven voelen. Ik denk dat het ook goed is dat je aan betere communicatiemogelijkheden met de buitenwereld gaat denken. In de therapie heb ik vanmorgen ook mijn bezorgdheid over jou uitgesproken. Het zal je dus wel duidelijk zijn aan welke kant ik sta in deze situatie. Ik laat jou inderdaad niet vallen. We vechten beiden voor een gerechte zaak. Dat gevecht is in NOORDWIJK ook geleverd. Reken daar maar op. Het is nu wel belangrijk dat je je netwerk met vertrouwenspersonen goed onderhoudt en ervoor zorgt dat zij continu bereikbaar zijn. Hoedt je echter voor destructief denken! Jouw zaak zul je winnen, zoals ik de mijne en samen staan we sterk!

Ik ga in op jouw brief:

"Je schetst helaas valse beelden en fantasieën" is niet boosaardig. Als ik boos ben schrijf ik dat erbij, zoals in mijn vorige brief. Het woord "valse" heeft bij jou wellicht een andere lading dan bij mij. Ik woon aan de Duitse grens en hier wordt het woord "vals" vaak gebruikt als het Duitse "falsch", verkeerd/onjuist. Toch goed dat je jouw persoonlijke interpretatie hiervan hebt weergegeven. Daarbij komt dat ieder zijn persoonlijke fantasieën heeft. Die heb ik ook en daar ben ik blij mee, want zij bepalen uiteindelijk mijn toekomst. Ik ben het met je eens dat mijn brief 72 een grimmige toon heeft, maar dat heeft niets met onze verhouding te maken. Tegenover vrienden moet je het diepst van je ziel kunnen blootleggen en eerlijk zijn. Dat voorkomt problemen in de toekomst en het is inderdaad belangrijk om 'lachende derden' gezamenlijk uit te schakelen. Vertrouwenspersonen vinden is op dit punt een zeer zware taak. We zijn allemaal pionnen in een groot masterplan. Dat masterplan is wat mij betreft terug te voeren naar enkele eenvoudige basisprincipes: "Einigkeit und Recht und Freiheit" heb ik ooit aan Christina in Zwitserland geschreven, vrijheid in een samenleving waar criminaliteit, drugsverslaving en fascisme tot een minimum zijn beperkt, een samenleving waarin onze kinderen weer fris kunnen ademhalen. Verder beoog ik, zoals jou bekend, de 350 jaar oude kloof tussen Nederland en Spanje te overbruggen. Mijn Cervantesplan maakt daar inderdaad deel van uit. Over de details wil ik desgewenst wel onder vier ogen met je spreken. Inzake mijn Baakperiode zal ik geen interne bedrijfsstrategische informatie aan jou verschaffen. Dat heb ik je al verschillende keren medegedeeld. En zeker niet als je een proces tegen L. aanspant. Ik steek mijn handen voor haar in het vuur, los van alle persoonlijke gevoelens die er hebben bestaan. Ik heb jou nadrukkelijk laten weten dat ik dat doe vanwege haar integriteit. Zij heeft mij nadrukkelijk verzocht ons contact zakelijk te houden. En dat heb ik gedaan. In de twee brieven die ik haar heb gezonden heb ik haar laten weten dat ik het niet zal accepteren als zij die brieven retour zendt. Als ze dat zou doen schakel ik onmiddellijk een gerechtsdeurwaarder in en dan betreft het in dit geval met name de misleiding van jouw projectleidster in de projectleidersvergadering. Ik ben blij voor L. dat ze met dat 'stel ongeregeld' van Nieuw Elan niets meer te maken heeft. Mededelingen over de zaak Maris vind ik een verantwoordelijkheid van de Baakdirectie. Ingeval zich onregelmatigheden binnen de organisatie hebben voorgedaan die intern zijn opgelost dient de organisatie daaromtrent, volgens bij Justitie heersende ideeën, uiteindelijk openbare mededelingen over te doen. "Je kunt op mijn verdere steun rekenen" blijft onverlet, echter met inachtneming van hetgeen ik je in voorgaande correspondentie heb gemeld. Ik laat mij niet graag de wet voorschrijven. Ik schrijf zelf wel wetten als dat nodig is. Op jouw vraag waarom er nog geen arrestaties zijn verricht kan ik je geen antwoord geven. Enerzijds heb ik geen concrete aanwijzingen van een misdrijf, anderzijds is het niet aan mij om jou in deze brief de werkwijzen van de CRI en Interpol uiteen te zetten. Ik zie de resultaten van mijn werkzaamheden wel in de krant. Je zult in de rechtbank of andere rechtsgang geen onprettige en 'averechtse' info van mij te horen krijgen. Ik sta achter hetgeen ik heb geschreven en gezegd. Ik denk dat het een goede zaak is als de Nijmeegse politie de Groningse heeft ingelicht over jouw contact met mij. Ik adviseer je het te checken. Dat is misschien goed voor je gemoedsrust. Ook kun je er verdere dreigementen mee voorkomen. "Ze"kunnen niet continu met jou en mij bezig zijn. Dat kost "ze" veel te veel geld. Jouw antwoord op mijn fax aan L. heb je ontvangen. Ik vond de situatie alarmerend genoeg om een stille bondgenoot in te schakelen. Ik heb jouw verzoek echter ingewilligd en vanmorgen om 5.25 u. een fax aan haar verzonden met de eenregelige tekst: "Verzoek van Breuker om geen contact met hem op te nemen". Ik verzoek je overigens mijn ouders geen deelgenoot van jouw problematiek te maken. Dat houdt de communicatie zuiver. Ik heb José's werkwijze nu onder L.s ogen gewreven. Ik ben het inderdaad met je eens dat misleiding niet kan worden getolereerd. Zeker niet met de gevolgen die dat voor jou heeft opgeleverd. Desalniettemin ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de oplossing van jouw probleem op dit moment bij de Sociale Dienst. José Ravenstein gaat echter niet vrijuit, ondanks m.i. verzachtende omstandigheden. Zij had haar eigen verantwoordelijkheid en die was blijkbaar te zwaar. Jij mag daar echter niet het slachtoffer van worden. PETER OTTENHOFF heeft in de NIOW-tijd regelmatig verklaard "Ze zullen hangen aan de hoogste boom", doelend op degenen die hem en mij besodemieterden. Ik ben het met hem eens. Peter blijft voor mij in dat opzicht ook een stille bondgenoot.

Reacties op"verder"

A. Ik accepteer geen "moeten". Dat weet je. Dat heb ik van mijn vrouw niet geaccepteerd, dat doe ik niet van L. en dat doe ik ook niet van jou. Ik heb jou al eerder gezegd dat zij jouw opponent niet is. Dat heb je er zelf van gemaakt. Het is aan jóu om te bepalen of L. kwaad wil. Zolang je "de kop d'r veur" houdt zal zij overeenkomstig handelen. Ik vraag mij overigens af of zij zich nog wel met jouw problematiek bezighoudt. Ze heeft wel andere dingen aan haar hoofd. Ik heb geen problemen met mijn langdurige therapie. Deze is nodig gebleken nadat jij mij het advies hebt gegeven de politie in te schakelen als ik mij bedreigd voelde, hetgeen geresulteerd heeft in het politiebericht van 27 april 1993. Ik hecht eraan de zaken zuiver te houden. Ik denk overigens niet in termen van 'kwaad'. Hoe zit dat met jou? Denk je nog aan de "kwade geest"? Praat er maar eens over met Nijenhuis. Ik mag je graag, maar denk hier eens over na. Dit is goedbedoeld.
B. Voor deze opmerking heb ik volledig begrip. Mijn denken is niet ingesteld op een gedachte als "dat had ik niet moeten doen". Daar schiet geen mens iets mee op. Wat telt is het moment NU en wat we er verder in de toekomst van gaan maken. Ik kan me echter wel in jouw reactie verplaatsen. Je geeft zelf al aan waarom je de gesprekken met Nijenhuis voert. Dát kun je in de toekomst gaan gebruiken.
C. Met deze opmerking ben ik het oneens. Ik heb je eerder laten weten dat ik nog wel een tijdje 'monnik' wil blijven. En wat het ethisch handelen betreft stel ik vast dat wij daarover een verschil van inzicht hebben. Ik betreur jouw opmerking onder C. Het komt ook mij als een voorbereiding op 'chantage' over. Kijk in godsnaam uit dat je niet in die valkuil loopt! Deze woorden zijn manipulatief. Ik begrijp nu heel goed waarom L. mij een kort briefje heeft gestuurd met de mededeling "Ik heb geen behoefte om over mijn gevoel te praten". Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat jij nu misbruik maakt van het feit dat ik een tijd heb samengewerkt met iemand die mij de erkenning heeft gegeven die mij uit mijn diepste dal heeft getrokken. Ik besef heel goed dat jij met de rug tegen de muur staat, maar ik verzoek je wel je niet meer tot dit soort insinuaties te verlagen. Je zou daarmee mijn kracht breken om jou verder te steunen in je gerechtvaardigde zaak.
Ik distantiëer mij volledig van hetgeen je in de laatste alinea onder C. hebt gesteld. Ik accepteer geen "wellicht". Ik hecht alleen belang aan feiten.

D. Je ontkent hiermee mijn persoonlijke mening. Het is míjn berichtgeving en ik sluit hiermee aan op jouw woord 'climax'. Je hebt me er echter van overtuigd dat het zinvol is geen acties meer te nemen zonder vooroverleg met jou. Mijn visie is en blijft dat jij een probleem hebt met jouw voormalige projectleidster. Als jij een probleem hebt met de voormalige adjunct directeur - die geen enkele formele binding meer heeft met die toenmalige situatie - is dat mijn zaak niet. Ik ben belazerd door die PL in de PLV en dat is ons gemeenschappelijk probleem. Je laatste alinea getuigt van meer rust. Onderschat je eigen verantwoordelijkheid in deze situatie niet. Ik verwijs naar brief 78. Ik wilde geen gesprek tussen jou en L. arrangeren. Daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Ik heb wel een probleem met het spanningsveld tussen jullie.

F. ".... waardoor ik mij thans geheel vrij voel stappen te ondernemen en informatie te gebruiken die ik nodig acht....." Ik houd jou verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Kernwoord daarin is: "misdrijf". Kijk uit voor het omkeren van de bewijslast. Het kan zich als een boemerang tegen je keren. Graag hoor ik van jou of je op onze samenwerking nog prijs stelt. Dat deze zaak in de openbaarheid komt is niet meer tegen te houden, maar besef wel goed dat je een zeer zware verantwoordelijkheid op je laadt en ik hoop dat je een juiste keuze maakt bij het verstrekken van de door mij aan jou verschafte persoonlijke informatie. Zowel jouw kinderen als mijn kinderen zullen in de toekomst van de door jou en mij te nemen beslissingen afhankelijk zijn. Dat is geen vals sentiment, maar pure realiteit. Ik wens je veel wijsheid toe. Wanneer je de nationale ombudsman inschakelt voorspel ik je op voorhand dat je m.b.t. mijn situatie uitkomt op de conflictsituatie in 1983 tussen het regulier dag/avond-onderwijs en het particulier onderwijs. Je zult dan te horen krijgen dat het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan mijn zijde staat. Het ministerie is het fundamenteel oneens met de nationale ombudsman inzake de zaak Kraij. Ik denk dat je de heer Kraij ermee dient als je de zaak langs die weg laat rusten. Die man heeft ook al genoeg geleden door zijn eigen onwetendheid. Een advocaat als Moszkowicz kan de totaalproblematiek wellicht nog helderder overzien. In de therapie is mij gezegd dat ik mensen tegen mij in het harnas jaag. Je gaat je gang maar. Ik heb het harnas aan.

Ik strijd een eerlijke strijd. Ik vind het overigens wel een goede vondst van je om jouw provocatie uit te buiten.

G. Accoord.

I. Ik kan niet verder uitkijken met Prozac. Ik onderga de kuur en merk dat ik nu niet anders handel dan ik in het verleden altijd heb gedaan. Mijn depressiviteit is verdwenen en ik memoreer dat ik depressief ben geweest op de volgende momenten:

- besluit om met NIOW-talen te moeten stoppen tijdens hersentumor en sterven districtleidster (Houtstra)
- ruïnering van mijn instituut door mijn voormalige partners
- onheuse/valse bejegening door mijn voormalige partners en hun aanval op mijn gezin
- gedwongen afscheid van een collega die begrip voor mij heeft getoond

J. Ik bevestig nogmaals dat ik niet weet waarom ik je de gegevens van Neuman heb gegeven. Wellicht dat je er in de toekomst iets mee kunt. Ik weet het nu niet. Misschien heb je zelf wat creatieve gedachten. Laat maar horen. Verder acoord. Ik wens je veel wijsheid. Bedankt voor je leuke foto's van je kinderen. Ik zal ze bewaren. Mark logeert hier ook vannacht met zijn vriend die zo'n goede rol heeft gespeeld in de "mei" van Herman Heijermans. De goede band tussen vader en kinderen gaat nooit verloren. Laatste advies: Laat je niet over de kling jagen. We komen er samen uit. Hartelijke groet.

28 AUGUSTUS 1994 NIEUW ELAN INTERNATIONAAL - ONTWIKKELINGSLANDEN