"The loosers now will be later the win..
And the times they are a-changing..."
Bob Dylan

Nijmegen, 5 augustus 1994 Beste Tjitse, Bedankt voor jouw brief van 2 augustus jl en je telefoontje van gisteren. Dat drugspandje op de hoek moet je maar goed laten observeren door de politie. Ik heb vanavond opnieuw de politie ingeschakeld. Details zijn hen nu bekend m.b.t. een actuele situatie. Ik kan je hierover nog geen mededelingen doen. Ik heb hen wel gemeld dat ik een vertrouwelijke correspondentie voer met een 'vriend uit Groningen' die op het spoor is van malafide praktijken. Ik heb hen gezegd dat ik jou geadviseerd heb alles aan de Groningse politie te melden. De aangelegenheid wordt serieus genomen. Hetgeen ik vanmiddag heb meegemaakt is zelfs té vertrouwelijk om dat nu aan jou mede te delen. Je gesprek met de functionaris van de Sociale Dienst beoordeel ik positief. Heb je hem ook mijn brief van Minister De Vries laten zien? Het is mij inderdaad opgevallen dat de Nederlandse cultuur veel meer leent van andere culturen dan andersom. Ik vind het een sterke eigenschap om open te staan voor andere culturen. Ik constateer inderdaad dat de Nederlandse samenleving te sterk wordt gedomineerd door Angelsaksische cultuuruitingen. Ik denk dat wij Nederlanders een missie hebben om de cultuurverschillen binnen de economische gemeenschap te verkleinen. De EU dient tot volle wasdom te komen en zich verder los te maken van de invloeden uit de Verenigde Staten en Japan. Het kan geen kwaad als we eerst een beetje leentjebuur spelen. Jouw visie over Ruud Lubbers is een visie die ik niet onderschrijf. Ik mis in jouw bewoordingen een positieve, motiverende invalshoek en constateer opnieuw een bevestiging van jouw zieledrang om terug te keren naar Noord-Amerika. Ik ga hieronder in op jouw reacties op mijn brief 26 JULI 1994 FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE D.D. 9 AUGUSTUS 1989.

1. Deze gedachten zijn natuurlijk niet onjuist, maar geven slechts een deel van de werkelijkheid aan: jouw werkelijkheid, hoe jij tegen situaties aankijkt. Ik kan een ander niet beoordelen zonder gezamenlijk overeengekomen criteria. Ik kan slechts kiezen voor een bepaalde gedachte. Wanneer ik die gedachte uitspreek of anderszins communiceer is het de tastbare werkelijkheid. Ik kies voor normen en waarden die het dichtst bij mijzelf staan. Ik heb ook gekozen voor pro-actief denken. Dat betekent automatisch dat reactief denkenden met mij een probleem zullen hebben wanneer hun huidige belangen in gevaar komen. Het onbegrip van Gonsalves op 28 jarige leeftijd t.a.v. de Dani's is voor mij op dit moment en voor de toekomst volstrekt irrelevant. Ik herhaal dat frauduleuze handelingen, illegale wapenhandel en narcoticasmokkel de grootste vergiftigers zijn van onze samenleving. Helaas speelt de Amerikaanse samenleving daarbinnen een dubieuze rol. Ken jij machtige Amerikanen die voor betrokkenheid bij drugshandel zijn gearresteerd? Gonsalves probeert dat soort boeven wel te vangen en dat is van belang voor het toekomstige welzijn van deze samenleving. Voor zover het waar is dat Van Goethem een Spaans en Nederlands oorlogsverleden zou hebben vind ik dit in de huidige situatie evenmin relevant. Ik heb zelfs bewondering voor de wijze waarop hij militaire strategieën heeft weten te vertalen in bedrijfsmatige strategieën. Hij heeft dan in positieve zin een nieuwe bijdrage aan onze samenleving geleverd. Ik moet je zeggen dat ik van zijn bedrijfskundige en strategische inzichten veel geleerd heb. Hij zou echter een grens overschrijden als zijn toenmalige fascistische denkpatroon een dermate hoge dominantie zou gaan vertonen dat hij daarmee vanuit zijn strategische netwerkpositie criminele elementen uit onze samenleving zou bewegen of doen bewegen om maatschappelijk onoirbare praktijken ten uitvoer te brengen.

Kortom: ik laat ieders uitspraak voor ieders rekening en zelf zal ik trachten de voor mij relevante informatie op de juiste plaats op het juiste tijdstip te communiceren.

2. Je opmerking over L. neem ik niet over. Al hetgeen tussen jou en mij over L. is besproken is besproken nádat ik voor het laatst contact met haar heb gehad. Nadien heb ik jou slechts mededelingen over haar gedaan terwijl zij met mij geen enkele persoonlijke bemoeienis meer had. Ik heb jou medegedeeld dat mijn steun aan L. voor mij een persoonlijke keus is geweest nadat ik mij een mentorfunctie had toebedeeld en L. over het voor mij ideale profiel bleek te beschikken nadat ik enkele intensieve gesprekken met haar had gevoerd. Ik heb een commitment naar haar uitgesproken en daar houd ik mij aan. Jij hebt dat in de brief van 4 juni aan haar bevestigd. Ik verzoek jou nogmaals mij geen deelgenoot te maken van het probleem dat jij met L. hebt. Het is mij duidelijk dat zij zich door jou gechanteerd voelt en ik acht het van groot belang voor onze verdere samenwerking dat je dat probleem eerst maar eens met haar oplost. Ook de woorden van Luyendijk, Leonoor, mijn ouders etc. zijn voor mij irrelevant. Ten aanzien van de relatie tussen L. en mij telt slechts datgene dat tussen L. en mij persoonlijk is gecommuniceerd. Jouw vragen waarom OTTENHOFF en Hortensius niet bij mij in het ziekenhuis zijn gekomen kan ik niet beantwoorden en eerlijk gezegd interesseert het me ook niet. Jouw belangstelling vond ik waardevol. Ik ben niet bereid om energie te gaan steken in vragen naar het hoe en waarom bepaalde mensen handelingen hebben verricht. De geschiedenis is nu eenmaal zo gelopen zoals hij is gelopen en de betrokkenen zullen daar een eigen beslissing in hebben genomen zonder zich daarbij verplicht te voelen daar aan mij rekenschap voor af te leggen. Dat is hun goed recht. Ten aanzien van het erotische aspect in een relatie heb ik ook mijn eigen waarden en normen. Ik zal mij lichamelijk slechts aan een vrouw geven wanneer er sprake is van een zuivere, integere relatie. Het geven van het eigen lichaam is het ultieme wat een mens aan een ander mens kan geven, het meest vertrouwde, het meest kwetsbare, het meest waardevolle cadeau. Als ik zo kijk naar jouw lange verhaal - met alle respect , je hebt er hard aan gewerkt - dan kom ik niet om de conclusie heen dat je heel veel fantasieën invult in mijn situatie die buiten mijn belevingswereld liggen. Je vult maar in vanuit boeken die je hebt gelezen en je draait zaken om. "Haar 'greep' op jou heeft een bijna behekste dimensie". Realiseer je je wel dat je daarmee denkt vanuit een middeleeuws denkkader? Je ontkent hiermee mijn persoonlijke vrije wil en ik mis jouw respect voor mijn vrije keuze. Ik dacht dat dat in Amerikaanse culturen een hoog goed was. Kennelijk heb je belang bij een meer noodzakelijke distantie tussen mij en L.. Dit is niet mijn behoefte. L. heeft zelf die behoefte aangegeven en daar heb ik mij aan gehouden, hetgeen niet inhoudt dat ik van mijn koers zal afwijken. Ik heb ook geen behoefte om achter haar rug om onderzoek naar haar te verrichten. Je schetst helaas allerlei valse beelden en fantasieën. Er was helemaal geen sprake van een "emotieloze E.". Ben je alles al vergeten wat ik je heb geschreven? E. heeft in mijn richting een super-emotionele handeling gepleegd waarvoor ze in Spanje 28 jaar gevangenisstraf zou krijgen. Ik ben niet tot strafvervolging overgegaan in het belang van de kinderen en daar heeft ze geluk bij. Je vraag of ik in de ban van L. zou zijn geworden als mijn huwelijk goed was geweest en nog directeur van een 'bloeiend bedrijf' (NIOW) is natuurlijk niet te beantwoorden. Ik heb alleen met de huidige realiteit te maken. Het NIOW was geen bloeiend bedrijf, maar een bedrijf dat gekenmerkt werd door een onzuivere juridische structuur en een onzuiver opererende super-aandeelhouder met verstrengelde belangen. Ik denk dat deze vraag overigens beantwoord kan worden als je de brief van 4 juni nog eens naleest. Ik heb geen behoefte mij te mengen in L.s privé-situatie, dat is háár zaak.

3. Ik stel zeer op prijs hoe jij je in mijn toenmalige zakelijke problematiek hebt verdiept. Allen hebben mij uitgebuit tijdens mijn ziekte in 1987. Dit is echter wel een realistisch principe: struggle for life and survival of the fittest. Ik verkeer nu in een rustfase en een fase van heropbouw en ook mijn tijd zal weer komen. Reken maar van yes! Wederom is het L. geweest die mij aangaande deze situatie het voor mij juiste en acceptabele advies heeft gegeven door het geheel in een case uit te werken. Hierdoor heb ik mijn inzichten vergroot en kan ik verder. Het verlies van f. 166.000 is een boekhoudkundig verlies waarvoor vrouwtje Mackay verantwoordelijk was. Al bij de start in 1981 was er een liquiditeitstekort van ongeveer zes ton ten gevolge van het verminderde vertrouwen van de klanten van het NIOW. Slechts d.m.v. zware incassoprocedures hebben we dit tekort kunnen terugbrengen. Dit is uiteraard niet aan de goodwill van NIOW-Talen ten goede gekomen, hoewel daar een stevige prijs voor is betaald. Boogaard, De Vries en Mackay hebben mij om de tuin geleid door mij eerst in 1982 van de financiële probleemsituatie op de hoogte te stellen. Ook mij hebben zij toen om de tuin geleid, zoals ze bij zovelen deden. Vechten tegen de bierkaai dus. M.b.t. onze boedelscheiding zijn er geen twisten ontstaan, omdat ik de problematiek met mijn ex onderling heb opgelost zonder interventie van derden. Achteraf is het wél verstandig geweest om Van Goethem B.V. bij de problematiek te betrekken. Ik heb deze man en zijn praktijken nu beter leren kennen. Hij, of zijn nazaten, zullen mij nog wel tegenkomen als de tijd daarvoor rijp is. Bedankt over je reminder m.b.t. De Vries' activiteiten in Ierland. Ook dit kan in de toekomst van pas komen getuige de - nog niet aan jou medegedeelde - gebeurtenissen van vanmiddag. Ik vrees nu ook dat Leo de Vries vuile handen heeft. Die had hij al, o.a. door zijn valse aangifte van Peter en mij bij de Kamer van Koophandel te Den Haag als bestuurders van de Stichting Nationaal Onderwijs. Jouw suggesties m.b.t. onderzoek naar de rijkdommen van Boogaard en De Vries staan mij wel aan. Ik delegeer deze verantwoordelijkheid echter liever aan professionele organisaties. E. zal ik bij deze zaak niet meer betrekken. Zij leidt haar eigen leven en heeft een nieuwe vriend, hetgeen ik haar niet misgun. Ook in haar nieuwe privéleven zal ik mij niet mengen. Het is háár leven en zij heeft besloten haar leven verder niet meer met mij te delen. Daar heb ik geen probleem mee. Ik blijf nog wel een tijdje monnik. Ik ben overigens niet van plan mijn energie te verspillen aan gesprekken over details. Ik richt mij slechts tot decision makers om het proces te versnellen. Mijn kansen zijn niet aan het verdwijnen. Ik hoed mij voor afhankelijk denken. Als jij je probleem met de Sociale Dienst hebt opgelost zul je ook merken dat er een nieuwe wereld voor je kan opengaan als je toekomstgericht gaat denken en handelen. Je plaatst je dan boven de grauwe massa en DM's hebben daar wel respect voor. L. beschikt over intellectuele gaven. Zij is afgestudeerd in de andragologie en organisatiekunde. Zij zit bij de Baak op haar plaats omdat ze - volgens jouw informatie - uit een ondernemersgeslacht afkomstig is. Zij denkt commercieel en strategisch en zit daarom, naar mijn mening, nu ook op de juiste plaats. De Baak is geen wetenschapsinstituut, maar heeft wel de universitaire wereld, het bedrijfsleven en de overheid in het bestuur en in haar klantenkring. L. beschikt over de capaciteiten om het denkbeeld van 'de winkel' te transponeren naar 'een organisatie'. Ook haar communicatietechnieken zijn feilloos. Ook het Ministerie van Justitie is nu een klant van de Baak en ik denk niet dat dat toeval is. Het is mij inderdaad duidelijk dat jij meer respect hebt voor wetenschappers dan voor business men/women. Wellicht is dit van belang voor je verdere keuzeproces.

"Waarom pleeg je nu onder de paraplu van CRI geen onderzoek? Niemand anders zal het doen, ook dat dien je te beseffen."

Hoe weet jij dat niemand anders dat zal doen? Ik heb al lang geleden besloten 'de bal het werk te laten doen'. Ook heb ik het advies gekregen in deze fase 'low profile' te blijven. Hier houd ik mij thans aan. Ik denk dat je het verantwoordelijkheidsgevoel van onze overheidsfunctionarissen sterk onderschat. Ik manage mijn netwerk en verdiep mij niet te zeer in details. Het aansturen van processen die tot het gewenste doel leiden is mijn voornaamste doelstelling. Ik begrijp dat jij een soortgelijke werkwijze hanteert en ik heb de indruk dat je mij op dit punt ook begrijpt. Jij ziet mij niet 'elke horde nemend', een ander wel. Ik kies voor de gedachte van die ander en heb mij die gedachte nu eigengemaakt. Tot op heden heb ik altijd nog elke horde genomen, op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo. Don Quijote is nog nooit door Dulcinea aangespoord om een heldendaad te verrichten. Hij verichtte ze en liet dat nadien aan haar mededelen. Je hebt geen gevoelige pees aangeraakt, wel een redelijk goede observatie gedaan. Of je mij voldoende of onvoldoende kent kun je zelf beoordelen. Je hebt nu meer dan 320 bladzijden referentiemateriaal. Ik heb de indruk dat je je die teksten nog niet helemaal eigen hebt gemaakt getuige verschillende uitspraken die niet in overeenstemming zijn met hetgeen ik je al eerder heb medegedeeld, zoals de opmerking over mijn Cervantesplan. Ik heb je laten weten dat dit een 'aanzet is tot....'. Er zullen groeperingen komen die het plan oppakken en verder uitwerken. Ik heb al meer zaken voorspeld, weet je niet? Wat dacht je van het idee 'Angela Vincente'? Alles zal gebeuren zoals ik mij dat voorstel in de een of andere vorm. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het is mij niet duidelijk of je blz. 286 met een korreltje zout neemt. Als dit zo zou zijn kunnen we het best onze samenwerking direct beëindigen. Ik verzoek je graag om meer duidelijkheid. T.a.v. de opmerking dat ik in mijn ogen belangrijke kennis/info voor jou verborgen houd kan ik je geruststellen. Ik heb wel mijn grenzen gesteld en die heb ik jou duidelijk aangegeven: geen interne bedrijfsinformatie van de Baak en geen informatie m.b.t. mijn interne contacten bij de CRI. Ik houd mij aan afspraken en ik verwacht van jou dat je die respecteert. Dat betekent o.a. dat jij van mij mag weten wat ik aan Lulofs heb verteld, maar wat hij vertrouwelijk aan mij heeft verteld is een zaak tussen hem en mij. Dit vertrouwen zal ik niet schenden. Ik zou overigens van jou nog de tekst ontvangen van teksten van mij die jij aan derden (welke derden?) beschikbaar wilt stellen. Jouw opmerking m.b.t. het 'korreltje zout' m.b.t. blz. 286 verontrust mij in hoge mate. Wat zou je ervan denken als de IRA, ETA of Maffia zijn of haar pijlen op mij zou gaan richten? Dan ben jij medeverantwoordelijk. Als je geen vertrouwen meer in mij hebt, laat het mij dan onmiddellijk weten. Dan stoppen we ook accuut onze samenwerking. Ik heb er nu geen behoefte aan om de bom te laten barsten. Mijn gedrag is niet alleen risicomijdend, maar vooral risicovoorkomend. Ik heb geen zin in een blauwe boon of een anderssoortige terroristische aanslag. Wees je dondersgoed bewust van jouw positie in deze situatie en speel het clean. Zo niet, dan ben je mij kwijt. Ik beschouw jouw opmerking "ik deel jouw mening niet dat L. geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de notulen" als een motie van wantrouwen. De stukken zijn van mijn hand en niet door L. geaccordeerd. Zij was in die tijd slechts kort werkzaam bij Nieuw Elan en steunde voor een groot deel op mij. Ik kan niet aantonen dat zij "op de hoogte was van de leugen". Mijn sterke inschatting is dat dat niet het geval was. Zoals ik je al heb gezegd was zij primair verantwoordelijk voor de continuïteit van het bedrijf en daar had zij haar handen vol aan. De informatie m.b.t. hetgeen zich voordeed in de opleidingsprojecten ontving zij in de projectleidersvergadering. Ik werkte in die tijd in de kamer naast haar kamer en had, via de glaswand, die onze kamers scheidden, zicht op alles wat zij deed en een duidelijk beeld van met wie zij de gesprekken voerde. Ik kan je helaas in jouw hypothese niet ondersteunen. Dat meen ik echt eerlijk en als je het niet gelooft hebben we een vertrouwenscrisis. "Ze besefte ook dat ze jou, een vertrouweling wiens steun ze had gevraagd en gekregen, een zware leugen liet vastleggen' vind ik een zeer zware insinuatie. Je stelt je op als een soort god die weet wat een ander beseft. Ik vind dit te ver gaan. Ik wacht overigens ook nog op de verklaring aan de heer Nijenhuis dat je hem ten onrechte hebt medegedeeld dat ik Maris als een mogelijke fraudeur met misschien connecties in de int. drugswereld bij mijn vriend Jan Wilzing heb aangemeld. Lees er de desbetreffende brief nog maar eens op na. In de brief van 23 april 1993 staat onder meer: "Momenteel confronteer ik enkele personen met situaties uit het verleden. Mocht dat voor mij kwalijke gevolgen hebben, dan verzoek ik je je dienst te informeren of onderzoek te laten verrichten bij: Mr. T. Maris, v/h projectleider de Baak/Nieuw Elan" Door het niet verstrekken van feitelijke informatie, maar het als feiten voorleggen van bij jou bestaande gedachten, ondergraaf je je eigen positie. Ik wil je daarvoor behoeden.

(zaterdag 6 augustus)

Als jij kunt aantonen dat L. persoonlijk verantwoordelijk is voor de uitspraken van jouw projectleidster, zal ik genoodzaakt zijn haar grenzen nog een keer te overschrijden onder het motto dat zij slechts een 'zakelijk' contact met mij wenst. Jouw en mijn mening staan echter lijnrecht tegenover elkaar. Jij weet hoe ik vanuit organisatiekundig standpunt tegen de zaak aankijk. Je kunt van mij niet verwachten dat ik die mening herzie. Jouw onderstreepte zin " Ze besefte ook dat ze jou.... liet vastleggen" voegt geen nieuwe argumentatie toe, geen nieuwe feiten, slechts een herhaling van jouw persoonlijke interpretatie. Mijn mededeling dat L. (mede)verantwoordelijk is voor de overeenkomst met de Sociale Dienst baseer ik slechts op de handtekening op de brief die jij mij hebt verstrekt.

Therapie
Jouw commentaar op de groepsevaluatie stel ik op prijs. Ik heb deze week vastgesteld dat de persoonlijke ontwikkelingen zeer snel gaan en dat de situatie van vandaag een andere is dan van gisteren. De enige constante is de verandering. Van belang is dat mijn groepsgenoten nu weten waar ik sta. Vervolgens ben ik weer bij hen aangeschoven. Ik constateer nu meer respect en er wordt veel beter met mij meegedacht.

'P.S. narcistisch verhaal'
Ik stel vast dat dit P.S. weer een geweldige fantasie bij jou heeft losgeslagen. Er is niemand die mij dat etiket heeft opgeplakt. Ik heb de term slechts gehanteerd als feedback op informatie die jij mij hebt verschaft. Bedankt overigens voor jouw tekst van Christopher Lasch. Ik herken mijzelf niet in zijn definitie. Ik reken op een rijke toekomst. Ik begrijp overigens niet dat jij kunt spreken over een verfrissende en nieuwe kijk als het gaat over een boek uit 1980. We zijn inmiddels 14 jaar verder en visies veranderen met de dag.

Arbeidsongeschiktheid
Het is mij niet duidelijk waarom je mij dit artikel hebt gestuurd. Van belang voor mij is de tekst "Psychische stoornissen zijn te onderscheiden in stoornissen die (als ziekte) een complexe achtergrond en structuur hebben en stoornissen die (als reactie) geheel te zijn verklaren uit invloeden van de omgeving. Deze laatste vallen buiten het bestek van deze beschouwing." Ik maak in deze fase graag van de diensten van de overheid gebruik ter ondersteuning van mijn zware stap vanuit de 'criminele onderwijswereld' naar de bovenwereld. Ik lijd niet aan psychische stoornissen en heb een helder beeld van de zaken waarmee ik mij bezig houd. Zie verder de brief 4 JUNI 1994 LAATSTE WILSBESCHIKKING "omdat Nederland geen betere voorzieningen heeft voor de (mede)initiatiefnemer van het erkend particulier mondeling onderwijs in Nederland".

Sneker notaris en overige bijlagen
Interessant artikel. Kun jij een relatie tussen deze zaak aantonen met het ontslag van Kamara Mensen? Het voorblad van Friends of Friends vind ik ook interessant en met name je rode voetnoot. Ik onderstreep eveneens jouw onderstreepte zin. Het verhaal over Frank van Ree over de psychiatrie is voor mij niet relevant. Ik maak slechts gebruik van de situatie en bepaal mijn eigen proces. Ik heb het ziekenhuis duidelijk gemaakt dat ik slechts die adviezen opvolg die passen binnen het kader van mijn vastgestelde koers. Zonodig stuur ik ook de therapeuten aan. Het boek Stratagems and Spoils kan voor ons een gemeenschappelijk referentiekader vormen. Ik zal je advies om dit boek te lezen in overweging nemen.

Vragen

1. Mijn moeder heeft nooit gesproken over 'ze oprollen'. Je hebt mijn moeder hier nu onterecht in betrokken. Het enige wat ik over mijn moeder aan jou heb medegedeeld is dat zij ooit in een trein in Rimini een aantal Duitsers weggejaagd heeft die onze gereserveerde zitplaatsen hadden bezet. Deze actie van mijn moeder heeft indertijd indruk op mij gemaakt en mij geïnspireerd om stelling te nemen tegen elementen die op onrechtmatige wijze zich het territorium van een ander eigenmaken. Wil jij met mij verder kunnen, dan denk ik dat er aansluitend een pact nodig is tussen jou en de huidige Baakdirectie, een pact dat volledig aansluit op 4 JUNI 1994 LAATSTE WILSBESCHIKKING. Ik denk dat de tijd daar nu rijp voor is. 2. Ik heb jouw brieven aan niemand laten lezen. 3. Jouw contact met mij is uit mijn mond bekend bij Loek van Munster, mijn ouders, PETER OTTENHOFF en de therapiegroep. Veel inhoudelijke informatie hebben zij van mij niet te horen gekregen. Loek heb ik in kennis gesteld van jouw samenwerking met de Groningse Ombudsvrouw, echter pas ná het gereedkomen van het eindrapport. Om mij te kunnen helpen is het voor Loek belangrijk een beeld van mijn probleemsituatie te hebben. Ik verzoek je echter Loek hier niet verder in te betrekken en de vertrouwelijkheid van het gesprek te respecteren. Hij is verantwoordelijk voor de luchtverkeersveiligheid, houdt zich sterk verantwoordelijk om mij te helpen uit de problemen te komen en ik wil niet dat hij belast wordt met jouw probleem. Wat mijn ouders horen gaat het ene oor in en het andere uit. Het enige wat hen interesseert is The Bold and the Beautiful. Mijn reële leven is voor hen wereldvreemd. Hun wereld wordt grotendeels begrensd door het televisiescherm. Ik heb met hen verder de afspraak dat al hetgeen ze binnenskamers horen binnenskamers blijft. De therapeuten hebben een beroepsgeheim en houden zich ook verantwoordelijk voor het aansturen van de informatieprocessen binnen de groep. Dit wordt door het beleidsteam bewaakt. Verdere contacten m.b.t. jou kun je uit de correspondentie halen. Jij beschikt over alle schriftelijke informatie daaromtrent 4. Neen. In de therapie heb ik gisteren medegedeeld dat ik ervan overtuigd ben dat de bom binnenkort zal barsten. Mijn therapeut heeft mij geadviseerd er goed over na te denken met wie ik daarover zal praten. Ik heb dit advies opgevolgd, want ik ben ervan overtuigd dat mijn bewegingen en berichtgevingen op de voet gevolgd worden. De gehanteerde strategieën worden steeds manifester. De aanvallen kunnen uit vele hoeken komen. Woensdag heb ik nog het bandje beluisterd met het interview dat ik voor Radio Nederland Wereldomroep in het Spaans heb afgegeven. Mijn naam wordt hierin genoemd in relatie tot Nieuw Elan. De uitzendig is in Zuid-Europa, Zuid-, Midden- en Noord-Amerika uitgezonden en kan dus overal zijn getaped.

Het lijkt mij goed dat je de politie om contra-observatie verzoekt. Bedankt verder voor de geweldige hoeveelheid energie die je in dit werkstuk hebt gestoken. Jouw "moet" neem ik met een korreltje zout. Ik zal het er mee doen!

Telefoongesprek
Ik bevestig je telefoontje van vanmiddag. Ik heb je medegedeeld dat ik deze brief maandag aangetekend aan je verstuur. Indien hij niet zou aankomen zal ik de PTT-directie daarop aanspreken (de heer J.F. van Haeften, lid Bestuur Stichting de Baak).
Hartelijke groet. John Bijlage: Voorwoord uit algemeen jaarverslag "de Baak" 1993 met foto's van huidige Baakdirectie.

10 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL