Nijmegen, 23 maart 1996 Beste Tjitse, Ik bevestig de goede ontvangst van jouw informatie d.d. 21 maart 1996, die jij mij op eigen verantwoording hebt doen toekomen. Graag schets ik je mijn positie op dit moment. Bij het Benelux-merkenbureau sta ik te boek als Instituto Cervantes. Dit plaatst mij wereldwijd in een historisch unieke positie. Aan het handelsmerk is een beleidsplan gekoppeld waaraan slechts de grootsten van Spanje en de Benelux hun medewerking kunnen verlenen. De beschrijving van mijn karakter in jouw brief d.d. 23 juli 1995 aan de heer Wilzing komt vrij aardig overeen met mijn perceptie. Ik ben je zeer erkentelijk voor de hierin tot uitdrukking gebrachte vriendschap. Opmerkingen van de heer Wilzing, welke in de richting gaan van zoiets als een 'ziektebeeld', beschouw ik als eigen fantasieën en wijs ik derhalve van de hand. Ik heb na de maand van de waarheid - april 1993 - het voorstel van het Sint Radboudziekenhuis geaccepteerd om daar enige tijd onder te duiken tegen criminele dreiging. Ik had immers ooit als woordvoerder van de Baak/VNO voor Radio Nederland Wereldomroep in het Spaans een interview afgegeven dat in geheel Spanje en Midden- en Zuid-Amerika was uitgezonden.

Mijn interviewer, de heer Constantino de Miguel, heeft in die uitzending duidelijk mijn voor- en achternaam genoemd. Het Radboudziekenhuis bood mij een goede plek om te slapen, te eten, te sporten en de mogelijkheid mijn correspondentie met jou op een legitieme basis voort te zetten. Tevens was het een goede zaak dat hierbij de audiovisuele dienst van het Sint Radboudziekenhuis ingeschakeld kon worden om de verwoestende effecten op video te registreren van de gedwongen inname van de geneesmiddelen Tegretol en Cisordinol. Ik heb de heer Wilzing gemeld dat de Nederlandse politie en justitie voor mijn veiligheid verantwoordelijk zijn. In de Benelux bén ik het Instituto Cervantes. Dat is geen luchtkasteel, maar een pure realiteit. Politie en Justitie hebben in het kader van de verdere beleidsontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux een ondersteunende taak. Handhaving van de criminaliteit in Nederland teneinde de eigen markt met medeweten van politiefunctionarissen (ref. regio Kennemerland) in stand te houden, keur ik ten stelligste af. Ik heb hen de mogelijkheid geboden dat probleem vóór 1 oktober aanstaande op te lossen. Nadien dient het Instituto Cervantes Benelux te worden geoperationaliseerd. Ik ben de heer Wilzing overigens veel dank verschuldigd voor de maatregelen die ten behoeve van mijn veiligheid zijn genomen. Ik heb derhalve ook geen behoefte om in te gaan op schampere opmerkingen van journalisten die slechts ten doel hebben hun eigen marktwaarde op te vijzelen. Als oprichter en bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux heb ik de heer Wilzing verzocht zorg te dragen voor de veiligheid van Su Real Majestad don Juan Carlos de Borbon y Borbon tijdens diens bezoek aan Middelburg op 11 mei aanstaande. In mijn hoedanigheid als Instituto Cervantes Benelux streef ik een samenwerkingsovereenkomst na met het Koninkrijk Spanje. De Nederlandstalige belangen staan hierbij voorop. Mijn Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux loopt in de pas met de doelstellingen van het Nederlandse Regeringsbeleid zoals die in de troonrede van september 1995 door Hare Majesteit de Koningin zijn uitgesproken. Met de directie van de Baak heeft het Instituto Cervantes Benelux een vriendschappelijke relatie. De Baak heeft thans een andere core-business dan het Instituto Cervantes Benelux. Enige tijd geleden heb ik een aantal beleidsfunctionarissen bijgaand Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux doen toekomen. Ik houd mij thans - in het kader van mijn dissertatie-onderzoek - bezig met de historische relatie tussen de families Van der Heyden, Van Oranje-Nassau en De Bourbon en de denkwerelden van Erasmus, Cervantes en Heydanus (Gaspar van der Heyden - 1530-1584 - grondlegger van de Nederlands Hervormde kerk). De familie Van der Heyden, Van Heyden of Von Heyden is het oudste hoogadellijke geslacht van West-Europa. Hieruit zijn vele vorstenhuizen voortgekomen. In de 13e eeuw hanteerden zij nog de pluralis majestatis." Hartelijke groet. Bijlage: Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux P.S. De Stichting Cervantes Benelux accepteert geen giften welke aantoonbaar afkomstig zijn uit crimineel vermogen, tenzij deze in het kader van de 'Pluk ze-wetgeving' rechtmatig zijn verkregen.

29 MAART 1996 INZAKE BRIEF D.D. 23 JULI 1995 VAN DRS T. BREUKER AAN DE VOORMALIGE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST