Nijmegen, 5 mei 1996 Beste Tjitse, Hartelijk dank voor je brief van 3 mei jl. en de uitnodiging om bij de inaugurele rede van jouw broer Philippus op 31 mei a.s. in Amsterdam aanwezig te zijn. Ik maak graag van deze uitnodiging gebruik. Het thema 'Joost Halbertsma' lijkt mij buitengewoon interessant. Zeker gezien het feit dat hij lange tijd in Deventer als predikant werkzaam is geweest. De in het Nederlands Adelsboek vermelde familie Van der Heyden was in de middeleeuwen heer en meester over het oude Hamaland, dat zich vanuit het Westmunsterland uitstrekte tot de Hanzesteden Deventer, Zutphen en Gendt (Doornenburg). Zij waren vermoedelijk actief in de houthandel op de Oostzee. De godsdienstproblematiek van de Van der Heydens vormt een centraal thema in mijn dissertatie-onderzoek. Opvallend is dat de huidige adellijke familietak tot de Rooms-Katholieke kerk behoort, terwijl Gaspar van der Heyden als grondlegger van de Nederduits Gereformeerde kerk de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de huidige Staat der Nederlanden. Ik ben benieuwd naar Joost Halbertsma's functie. Ik heb inmiddels ook begrepen dat er in Friesland een Halbertsma-instituut is opgericht ten behoeve van de belangenbehartiging van de Friese taal. Nijmegen kent ook een Van der Heijden Instituut, dat gekoppeld is aan de rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit. De Van der Heijdens en hun nazaten hebben binnen de rechtspraak van eeuwenher een belangrijke historische positie verworven. Hartelijke groet en tot 31 mei.

4 JUNI 1996 TERUGBLIK OP 31 MEI 1996