De secretaris van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit De weledele heer Dr. P.L.M. Sars Postbus 9103 6500 HD NIJMEGEN

Datum: Donderdag 21 oktober 2010 Betreft: MANAGEMENTPROJECT BEDRIJFSCOMMUNICATIE Kenmerk: 20101021JHRUN Geachte heer Sars, Ik schrijf u deze brief op advies van Burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen middels tussenkomst van zijn secretaresse Tessa Keijzer.

Inleiding
Het was een buitengewoon genoegen u na lange tijd weer eens te ontmoeten tijdens de laatste alumnidag op zaterdag 2 oktober 2010. Naar aanleiding hiervan ben ik mijn persoonlijk dossier nog eens doorgelopen om te zien wanneer en waar wij eerder met elkaar te maken hebben gehad. Dat is mijns inziens begonnen tijdens de alumnidag op zaterdag 7 oktober 2000. Het eerste persoonlijk gesprek hadden wij op donderdag 20 maart 2003 op de avond dat ik uw gastspreker A.F.Th. van der Heijden een exemplaar heb verstrekt van mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. Naar aanleiding hiervan hebben wij in die periode een electronische uitwisseling van ervaringen gevoerd in de maanden maart en april. Het was in de tijd van de zogenaamde SARS-epidemie die u zich ongetwijfeld nog kunt herinneren. Het betrof ook mijn vanaf 28 augustus 1995 voorgenomen promotie-onderzoek.

Daar is het echter nooit van gekomen aangezien ik voortdurend heb moeten werken aan de realisering van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX als belangenbehartigingsorganisatie voor Nederlandstalige hispanisten.

Terug naar 1995
Reeds in 1995 heb ik gepleit voor een vestiging van dit bedrijf in het Erasmusgebouw in de periode dat ik door Prof.Dr. T.J.M. van Els was toegelaten tot de promotie aan uw universiteit en van toenmalig Burgemeester Mr E.M. d'Hondt in zijn aangehechte brief van 14 september 1995 waarderende woorden had ontvangen voor mijn beleidsplan.

Het is u ongetwijfeld bekend dat ik reeds vanaf 1992 over de rechten beschik om in de Benelux te opereren onder de naam Instituto Cervantes.

Zoals u kunt zien aan aangehecht Bewijs van vernieuwing van het Benelux-Merkenbureau ­ thans Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom - liggen deze rechten vast tot 28 februari 2015 en zijn zij middels aangehechte brief van 22 mei 1996 erkend door het Spaanse Koninklijk Huis.

Mijn onderhandelingen terzake zijn in mei 1995 begonnen met Prof.Dr. Hugo de Schepper die mij in die tijd als promotor was toegekend. Ook Prof.Dr. Maxime Kerkhof heb ik toen al bij mijn plannen betrokken.

Contacten met het Spaanse Instituto Cervantes
Professor De Schepper was in die tijd bereid hieraan zijn medewerking te verlenen onder de voorwaarde dat er een goed samenwerkingsmodel zou worden gerealiseerd met mijn Spaanse collega's in Alcalá de Henares en Madrid. Daarom heb ik mij na het overlijden in Parijs van mijn Britse partner vanaf 1 februari 1999 in Spanje gevestigd en vanaf 2001 als lid van de Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE) en de Federación Internacional de Organizaciones de Profesores de Español (FIAPE) de contacten met mijn Spaanse collega's aangehaald.

Overdracht aan Regering Rutte-Verhagen
Ik ben van mening dat ik die taken thans zo goed als afgerond mag beschouwen en heb op de dag van het aantreden van de nieuwe Nederlandse regering Rutte-Verhagen - 14 oktober 2010 - hen al mijn informatie terzake doen toekomen en dit alsvolgt aan mijn collega Drs E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van het VNO-NCW Management Instituut de Baak te Noordwijk, gerapporteerd: "Ik heb mijn volledige dossier BELEIDSPLAN CERVANTES - dus al mijn ontwikkelingswerk van de afgelopen achttien jaar - op CD aangetekend verzonden naar onze nieuwe Minister-President Mark Rutte. Dit biedt hem de mogelijkheid deze informatie op te nemen in zijn regeringsverklaring van 26 OKTOBER 2010 aanstaande. Hierbij heeft hij mijn correspondentie met zijn voorgangers KOK en BALKENENDE ontvangen en kopieën van mijn brieven aan de huidige nieuwe Ministers van Buitenlandse Zaken; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Financiën; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Veiligheid en Justitie. Naast de hierin vermelde correspondentie met hun voorgangers vanaf mijn merkdepot in 1992 heb ik aandacht gevraagd voor een juridisch vastgelegde regeling waarin de rechten van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES op het grondgebied van de BENELUX worden vastgelegd. Hierbij heb ik aansluiting gezocht bij de totstandkoming van het REGEERAKKOORD en het GEDOOGAKKOORD waardoor deze nieuwe regering totstand is gekomen. Hiertoe heb ik een kopie bijgevoegd van het Bewijs van Vernieuwing van het Benelux-Merkenbureau met vervaldatum 28.02.2015 en de brief van 22 mei 1996 van de Casa Real Española gericht aan SEÑOR J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux (aangehecht). Ook heb ik een CD bijgevoegd met het interview dat ik in 1989 in het Spaans ten behoeve van NIEUW ELAN voor Radio Nederland Werelomroep heb afgegeven. De nieuwe Minister van Onderwijs heb ik verzocht op haar departement een vestiging te openen van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX met als doel en taken een inventarisatie te maken van alle opleidingen in Nederland waarin het Spaans wordt onderwezen, registratie van docenten en uitstromers teneinde een koppeling te maken met de arbeidsmarkt in samenwerking met haar collega's van het MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID."

Stageproject
Aangezien het werkgelegenheidsprobleem voor afgestudeerde hispanisten al dateert van voor het moment dat ik in de Spaanse Taal- en Letterkunde op 13 juni 1977 in het Erasmusgebouw op Cervantes ben afgestudeerd hecht ik er sterk aan om de oplossing van dat probleem ook op diezelfde plaats gestalte te geven. Hierover heb ik met uw College van Bestuur al een langdurige correspondendentie gevoerd. Het deed mij daarom deugd dat u tijdens uw inleiding van de hoofdlezing Nieuwe en traditionele media, kansen en bedreigingen van de kring Communicatiewetenschap het belang heeft aangegeven van de Vrienden van de Radboud Universiteit om uw studenten middels een stageplaats een entrée op de arbeidsmarkt te verschaffen. Dat is exact de essentie van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Daarom pleit ik ook voor een stageproject voor een startend bedrijf zoals ik dat reeds op donderdag 15 april 2010 met uw medewerkster Drs Eveline Vos Fruit (kamer 05.23) heb besproken. Het idee heb ik op 1 oktober jongstleden per email aan Dr Rob van Gerwen alsvolgt doen toekomen: "Beste Rob, Ik wil je herinneren aan onze ontmoeting op donderdag 15 april van dit jaar in het Erasmusgebouw. Ik had toen net een gesprek achter de rug met mevrouw Drs. Eveline Vos Fruit (kamer 05.23). Zij stond positief tegenover mijn voorstel om een groepje studenten bedrijfscommunicatie een website te laten ontwikkelen voor CERVANTES HOLDING als startend bedrijf en verwees mij terzake naar haar website FACULTEIT DER LETTEREN - AFDELING CIW-BEDRIJFSCOMMUNICATIE INFORMATIE VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES. Er is naar haar zeggen behoefte aan stageplaatsen voor aanstaande batchelors en aanstaande masters. Ik stel voor die werkplek ten behoeve van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in hetzelfde ERASMUSGEBOUW te creëren. Ik heb de volledige rechten op het gebruik van de naam INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX. Al vanaf 1995 ben ik met de Radboud Universiteit in de slag om mijn rechten terzake in het ERASMUSGEBOUW te effectueren. Voor de goede orde geef ik je hieronder een opsomming van de correspondentie die ik terzake met emeritus geschiedenisdocent Prof.Dr. Hugo de Schepper, Prof.Dr. Maxime Kerkhof en het College van Bestuur heb gevoerd." Het betroffen 16 brieven die ik als bekend veronderstel. "Tot op heden is het er nog niet van gekomen aangezien een goede samenwerking met het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES op prijs wordt gesteld. Daarom heb ik mij in de afgelopen tien jaar ook intensief beziggehouden met het beleid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL (AEPE) en FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL (FIAPE). Inmiddels is de maand september alweer verstreken en ben ik nog niet in de gelegenheid geweest om een bezoek aan de Radboud Universiteit te brengen na mijn terugkeer uit Spanje op 7 september jongstleden. Morgen neem ik echter wel deel aan de jaarlijkse alumnidag met deelname aan de workshop van de faculteit BEDRIJFSCOMMUNICATIE. Ik wil voorstellen in het verlengde van hetgeen ik met EVELINE VOS FRUIT heb afgesproken in het kader van een stageproject een managementteam te formeren bestaande uit een bestuurskundige, enkele bedrijfskundigen en bedrijfseconomen en een groepje studenten Spaans van jouw afdeling om een bedrijfs- en communicatieplan te maken met gebruikmaking van al mijn domeinnamen die zijn vermeld in mijn geplande werkmaatschappij CERVANTESONLINE. Indien zij dat zo weten op te zetten dat die activiteit nog geld gaat opleveren ook, dan kunnen wij ze nadien ook een betaalde baan aanbieden. Afhankelijk van het financiële resultaat uiteraard. Vanzelfsprekend ben ik bereid om een coördinerende rol te vervullen."

Bekostiging
Op donderdag 7 oktober 2010 heb ik dit idee in het kort besproken met de Nijmeegse wethouder van onderwijs, de heer Henk Beerten. Hij vond het een interessant project. Ook heb ik als lid van D66 af en toe contact met zijn collega van Financiën, Wethouder BERT JEENE (beiden van D66). De bekostigingsregeling kan mijns inziens middels de Stichting Cervantes Benelux ­ waarvan ik thans het voorzittersschap vervul ­ worden vormgegeven.

Graag maak ik met u een afspraak om de concretisering van het bovenstaande gestalte te geven. Daartoe ontvang ik van u graag een uitnodiging op mijn emailadres.

ONTVANGEN REACTIE D.D. 2 NOVEMBER 2010