Vrijdag 22 maart 2002 MAAGD: María José Steenbeek heeft ook de website van de vereniging bekendgemaakt in Foco 1: www.vdsn.nl Ik kan dus verder gaan hyperlinken vanuit www.cervantesonline.info Ik las hierin ook het volgende bericht. Dreiging van Heelmeesters Door: Patrick Gommers. Ik heb hier om 13.25 uur alsvolgt op gereageerd. Subject: Keuzevrijheid TF Beste Patrick, Aansluitend op ons onderhoud van afgelopen zaterdag in onze vestiging op het Domplein ontving het Instituto Cervantes Benelux gisteren Foco 1 in de postbus met jouw artikel "Dreiging van 'Heelmeesters'". Ik heb deze naam nu reeds tussen aanhalingstekens geplaatst. Hieronder zul je lezen hoe dat komt. Zaterdagochtend heb ik jou gevraagd of er inmiddels op het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een permanente voorziening is getroffen voor het Spaans. Dat blijkt dus nog steeds niet het geval te zijn. Ingeval de staatssecretaris op dit idee van die zogenaamde 'heelmeesters' zou ingaan is er mijns inziens sprake van Onbehoorlijk Bestuur. Er zijn immers al onomkeerbare besluiten genomen inzake de invoering van het Spaans. Dit dient echter wel door een goede advocaat te worden gecheckt. In dit verband breng ik je in kennis van de brief/emailwisseling die ik onlangs heb gevoerd met het advocatenkantoor KNIJFF & PARTNERS in Weesp omtrent de eigendomsrechten op de naam 'Instituto Cervantes' in Nederland, België en Luxemburg.

"Van de Heer Paul A.W. Thiel van KNIJFF & PARTNERS ontving ik brieven d.d. 30 november 2001 en 9 januari 2002 mb.t. Vernieuwing Benelux registratie nummer 508277 INSTITUTO CERVANTES Termijn: 25 maart 2002. Ik heb hier op dinsdag 2 februari telefonisch via 0294 490925 over gesproken met zijn medewerkster Linda Broeren. In het verlengde hiervan zond ik om 20.18 het volgende emailbericht. Geachte mevrouw Broeren, Ik verzoek u dit bericht ook aan de heer Paul A.W. Thiel over te brengen, met mijn complimenten. Dit naar aanleiding van ons telefoongesprek van hedenmiddag en de brieven d.d. 30 november 2001 en 9 januari 2002 aangaande bovenvermeld depot nummer 508277. Dit betreft dus het tienjarig bestaan van ons bedrijf. In juni/juli 1996 heb ik het merk definitief in gebruik genomen. Zoals u weet hebben wij op 28 februari 1995 een herhalingsdepot verricht onder nummer 843323. De vervaldatum van dit depot is 28 februari 2005. Ik vraag mij dus af of een vernieuwing van registratie 508277 noodzakelijk is om mijn rechten te behouden. Zoals u weet heeft de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid nadien vestigingen geopend in Brussel en Utrecht met dezelfde naam. Om die reden heb ik - onder meer - Hare Majesteit de Koningin en de overige troonopvolgers in de Benelux in mijn testament opgenomen. Op 25 oktober 2001 heeft het Spaanse koningspaar een bezoek gebracht aan ons bedrijf in Utrecht. Zie aangehechte foto.

Het is mij niet bekend in hoeverre Hare Majesteit dienaangaande al zaken met Haar Spaanse Collega's heeft kunnen doen. Jongstleden zaterdag 2 februari was daartoe een uitstekende gelegenheid om de procedure dienaangaande af te ronden. De door mij gevoerde procedure staat beschreven in mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, dat onlangs op de Engelstalige markt is verschenen. Onderstaand treft u het persbericht dienaangaande aan. Ook de heer Thiels Londense collega Carrollanne Lindley staat hierin vermeld in verband met mijn bezoek aan haar kantoor in Fleet Street op 18 april 1997. Dat zal de heer Thiel leuk vinden. De eerste reactie op het persbericht kwam namelijk uit Californië ("Paul. You'll never know who came walking into my office lately: MISTER VANDERHEYDEN!"). Gaarne verneem ik van u hoe te handelen. Bij voorbaat dank, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. Het persbericht van Trafford Publishing in Canada luidt: LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind. LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X FOR IMMEDIATE RELEASE Etc.

Ik ontving van KNIJFF & PARTNERS op 7 februari om 9.52 uur het volgende bericht via E. Stegeman Subject: Vernieuwing Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41 Uw ref: -- Onze ref: T/Instituto, Geachte heer van der Heyden, Onze dank voor uw email hieronder inzake uw bovengenoemde Benelux registratie, alsmede het aangehechte persbericht. Doordat u uw merk INSTITUTO CERVANTES reeds sinds 1996 in de Benelux gebruikt voor de diensten waarvoor u het merk heeft ingeschreven, nl. onderwijs, opleidingen en cursussen, zijn u beide registraties voor het merk niet vatbaar voor vervallenverklaring. Daar beide registraties exact dezelfde diensten dekken, staat er in beginsel niets aan in de weg om er eentje te laten vervallen. Indien u ervoor kiest om uw onderhavige registratie niet te vernieuwen, heeft dit tot gevolg dat de datum vanaf wanneer u rechten op het merk INSTITUTO CERVANTES kunt claimen niet meer 25 maart 1992 zal zijn, maar 28 februari 1995 (de datum van uw tweede Benelux registratie voor het merk). Dit zou een reden kunnen zijn om uw onderhavige Benelux registratie wel te vernieuwen en, te zijner tijd, uw registratie van 1995 (nr. 570018) te laten vervallen. In vertrouwen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd, zie ik met belangstelling uw verdere bericht in deze, voor de deadline van 25 maart a.s., tegemoet. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman voor Paul Thiel PS: ook de heer Thiel brengt zijn hartelijke groeten over. KNIJFF & PARTNERS WEESP Ik heb hier alsvolgt op gereageerd. Geachte mevrouw Stegeman, Hartelijk dank voor deze reactie. Ik kom zojuist terug van een adembenemende 'bloesemtocht' door Andalusië. Mijn collega Drs. E.H. Halbertsma heeft ooit eens gesteld: "Op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf". Vandaar dat ik ogenblikkelijk reageer. Het jaar 1992, waarin ik mijn eerste registratie heb gedaan, is uitermate belangrijk. Het was het jaar van de Wereldtentoonstelling in Sevilla. Vandaag kreeg ik het verzoek om wederom een bezoek aan deze stad te brengen op 24 en 25 april aanstaande en een hernieuwd bezoek aan 'La Cartuja'. Het lijkt mij goed, in het kader van een zorgvuldige geschiedschrijving, daartoe het depot van 1992 te handhaven. De rekening kunt u verzenden naar Postbus 689 3500 AR Utrecht. Met dank voor uw medewerking en de hartelijke groeten aan de heer Paul A.W. Thiel.

11 februari 09.33 email van Elka Stegeman. Geachte heer van der Heyden, Mijn dank voor uw prompte reactie! Ik zal vandaag nog de nodige stappen nemen om uw bovengenoemde registratie te vernieuwen. Het spreekt voor zich dat ik u op de hoogte zal houden van de verdere ontwikkelingen in deze. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman. Van KNIJFF & PARTNERS ontving ik de brief d.d. 11 februari 2002.

Ik heb hier om 10.35 telefonisch op gereageerd en gesproken met Elka Stegeman. Bevestiging per fax: Fax message To: KNIJFF & PARTNERS Att.: Mr L.K. Stegeman Concerns: Uw ref. T/25490 From: John L. Van der Heyden Date: 20/02/02 Time: 11:50 Number of pages: 4. Geachte Mevrouw Stegeman, Hiermede bevestig ik ons telefoongesprek van hedenochtend naar aanleiding van bovenvermelde brief d.d. 11 februari 2002. Ik citeer: "Betreft: verzoek tot vernieuwing van uw Benelux registratie nr. 508227 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41 Geachte heer van der Heyden, Zoals beloofd ..... informatie. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman." Aangezien mijn huidige adres tevens bij de Spaanse Minister-President bekend staat als vestigingsadres van het Cervantes Management Centre (zie bijgevoegde brief van zijn secretaresse 'Milagros', onder het motto 'De Wonderen zijn de Wereld nog niet uit', d.d. 5 februari 1999), lijkt het mij goed de vernieuwde registratie vooralsnog op mijn huidige, officiële woonadres in Spanje te zetten. ... Meer informatie op website www.trafford.com/robots/01-0341.html Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS Bijlagen: Volmacht d.d. 20-02-2002; Kopie brief d.d. 5-02-1999 van de Jefe de la Secretaría Particular del Presidente del Gobierno. P.S. Ik zal u deze originele stukken per post doen toekomen." Mijn rechten op de naam zijn dus ijzersterk en wij kunnen een verbeterde positie van het Spaans derhalve door de rechter bij onze regering laten afdwingen. In dit verband is het een goede zaak dat we met onze Spaanse naamgenoten samenwerken. We hebben immers een gemeenschappelijk belang. Formeel gezien is het Spaanse Instituto ons nog een bijdrage verschuldigd voor het gebruik van de naam in de Benelux, maar daar moet wel een regeling voor te treffen zijn. Na de verkiezingen krijgen we uiteraard een nieuwe minister en staatssecretairs van onderwijs. De ambtenaren op het Ministerie blijven echter in de regel op hun plaats. Het lijkt mij derhalve verstandig dat je de heer Hermans van dit bericht in kennis stelt. Hij kent mij nog goed van de 'Government Game Competitie'. Zie aangehechte foto.

Morgen vertrek ik met Leontine Freeve en haar echtgenoot namens de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL naar Moskou onder het motto "Regeren is Vooruitzien!" Ik heb overigens ook nog behoefte aan bestuursleden voor de Stichting Cervantes Benelux. Wel goede! Tot op heden heb ik immers nog geen geschikte kandidaten kunnen vinden. Hartelijke groet en veel succes. JOHN L. VAN DER HEYDEN P.S. In juni van dit jaar ben ik 25 jaar eerstegraads docent Spaans. De rekening van EUR 505.- heb ik alweer ontvangen van KNIJFF & PARTNERS. Ik heb alleen nog maar ingeleverd om afgestudeerden Spaans aan het werk te helpen. Inmiddels heb ik al drie keer mijn eigen huis 'opgegeten'. Ahora les toca a los 'kwakzalvers' republicanos de Alemania y Francia. Richt je tot een goede advocaat. Ikzelf heb uitstekende ervaringen met de heer Mr. Gijsbrecht van Amstel, Kosterijland 9, 3981 AJ BUNNIK. Een aanrader!

23 MAART 2002 AANKOMST IN MOSKOU