18 februari 1998. Betreft: LADY IN RED/HELDERE COMMUNICATIE Kenmerk: JH/LH980218. De sleutel tot heldere communicatie is Leiden. Dit is immers de 'sleutelstad'. Heldere communicatie met Research voor Beleid leidt tot succes. De nieuweling in jouw leven is op dat punt de heer Douwe Grijpstra. Vanmiddag heb ik een gesprek met hem. Ons Dreamteam wordt hierdoor uitgebreid tot vijf hoofdrolspelers. Mijn huiselijke problemen heb ik uit de wereld geholpen door mijn brieven van gisteren en eergisteren. Ik zie dat Queen Mum weer op de been is. Zij heeft volgens de krant drie weken geleden een nieuwe linker heup gekregen in het Koning Edward VII Ziekenhuis. Zij is thans 97 jaar en verdient veel lof en respect. Zij is ook een goede bekende van de Master of Lord Leicester's Hospital in Brook Street te Warwick. Ik ga ervan uit dat mijn brieven aan Haar dochter en Prime Minister, alsmede aan David Brindley thans hun werk gaan doen. Ik heb het initiatief dus al genomen en ga vanmiddag verder. De verbetering van mijn conditie en stressbestendigheid blijft daarbij wel prioriteit nummer één. Routinewerk betreft de aangifte van de belasting. Dat is nog niet helemaal rond. Zodra ik de jaaropgave heb ontvangen kan ik dat in één klap afmaken. Voor jou is het een prima dag voor allerlei afspraken. Ik ga ervan uit dat je daarbij mijn voorstel tot het maken van afspraken in Madrid in mijn brief van gisteren betrekt. De heer Docters is voorgedragen voor ontslag bij Hare Majesteit. Mijn aanbod aan de minister aangaande de geadviseerde therapie blijft daarbij onverlet. Onderdeel van de regeling is een stuk begeleiding door de minister gedurende 18 maanden bij het zoeken van een nieuwe baan voor de pg. Dat lijkt sterk op de door jou eveneens gehanteerde werkwijze. Wellicht kan Gele Peter thans ook zijn bijdrage leveren aan het marktonderzoek. Zodra ik met Douwe tot heldere afspraken ben gekomen zal ik hem hieromtrent inlichten. Zijn weg naar mijn top komt daardoor dan vrij. Hij kan zich dan ook in verbinding stellen met Theo Mulder, teneinde de geprojecteerde organisatie te automatiseren. Dit lijkt mij een leuke gedelegeerde taak voor hem. Als hij zich aansluit bij onze kopgroep van vijf, dan wordt het inderdaad 6 - 0, zoals ik Winnie heb beloofd.

Donderdag 19 februari 1998. Het zou thuis wel eens bij jou gaan kunnen rommelen. Dat maak ik op uit het gesprek dat ik gisteren heb gehad met Douwe Grijpstra bij Research voor Beleid.

Hij was vergezeld door zijn medewerkster Karin Besjes. Karin heeft een Spaanse vriend die in Salamanca woont. Op de eerste plaats heb ik aan de hand van mijn flipover-sheet mijn strategisch plan uiteengezet. Douwe beschikte nog over twee brochures uit de tijd van ons 'Spanjeproject'. Het eerste dateerde nog uit de tijd dat ik op stagebasis met Annet de Jong aan het werk was. Het tweede was de grijze brochure "Internationale Marketing gericht op Spanje". Daarin staat een stichtingsbestuur vermeld van de "Stichting Nieuw Elan" onder voorzitterschap van Cees van Lede. Dat stichtingsbestuur is overigens nimmer geformaliseerd. Wij hebben daar samen een stokje voor gestoken in goed overleg met het advocatenkantoor Stibbe-Blaisse te Amsterdam. Ik ben dus blij dat ik niet in die brochure ben vermeld. Voorts heeft de heer Grijpstra gereageerd op mijn voorstel om een marktonderzoek in te stellen naar de behoefte aan toekomstige functies en functionarissen binnen het Nederlands-Spaanstalige bedrijfsleven. Hij heeft daarbij de vergelijking getrokken met de door Research voor Beleid verrichte onderzoeksactiviteiten m.b.t. het Spanjeproject van Nieuw Elan. Dit onderzoek, waaraan ik ook actief heb meegewerkt, was noodzakelijk in verband met het verkrijgen van subsidie door het Europees Sociaal Fonds. De heer Grijpstra bracht de stelling in dat een door mij gewenst onderzoek op dit gebied als resultaat kan hebben dat de daadwerkelijke behoefte minder positief zou kunnen zijn dan ik verwacht. Een onderzoek kost in eerste aanleg al gauw dertig- tot veertigduizend gulden. De directie van Research voor Beleid heeft zich op het standpunt gesteld om daarin als bedrijf niet te investeren. Een externe financier is daarvoor dus noodzakelijk. In deze fase van de ontwikkeling van de organisatie acht ik dit nog niet verantwoord. Het opzetten van een recruitment-activiteit echter wel. Dat houdt in dat Scenario 3 voorlopig in de koelkast komt te staan. Het denkproces is nu uiteraard wel op gang gebracht. Ik heb al een grote hoeveelheid werk zelf verricht, zoals literatuuronderzoek, het opvragen van toekomstige personeelsbehoeftes bij de hoofddirecties van een groot aantal multinationals en uiteraard het instellen van een enquête door de VSOS teneinde het toekomstige arbeidsmarktaanbod in beeld te brengen. Daar is ook mijn verzoek bij de Minister van SoZaWe in begrepen. Research voor Beleid is zeer geïnteresseerd in medewerking aan een onderzoek zodra dit kan worden gekoppeld aan een trainings- of opleidingstraject. Dit idee houd ik vast voor de toekomst en zal hen op voorhand een lijst doen toekomen van de bedrijven die ik heb aangeschreven. De ervaring leert dat bedrijven niet snel geneigd zijn hun medewerking te verlenen aan een marktonderzoek, tenzij in opdracht van CBS of EZ. Naar mijn idee ligt hiervoor in de toekomst een schone taak weggelegd voor Hans Wijers. De in mijn brief van 6 februari aangegeven Scenario's 1 en 2 krijgen thans dus prioriteit. Zodra activiteiten voor het uitzendbureau worden gestart, op welke wijze dan ook, kan het aan Research voor Beleid geliëerde bedrijf Key-net bij de operationalisering worden betrokken. Key-net houdt zich bezig met Direct Marketing en maakt afspraken met bedrijven. Daarvoor is een duidelijk produkt noodzakelijk. Voor mij is dat produkt de Nederlander die Spaans spreekt en voor verschillende functies in het bedrijfsleven kan worden ingezet. De kosten van dit bureau zijn lager. Zij benaderen bedrijven om een afspraak te maken. Directeur is de heer Menno de Wit. Research voor Beleid werkt vooral voor de overheid. Het bureau is in het verleden met Nieuw Elan in zee gegaan, aangezien het - schijnbaar - gekoppeld was aan het VNO. Ik kies er derhalve voor om ons bedrijf aan de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE te koppelen. Het moet voor hen zeer interessant zijn om een 'pied à terre' te krijgen in Nederland en Groot-Brittannië. Daartoe blijft mijn verzoek aan jou om afspraken te maken in Madrid voor een gezamenlijk bezoek gehandhaafd. Bij voorkeur in de laatste week van maart. De zon scheen gisteren. En daarom heb ik verdere initiatieven genomen en de bus naar mijn Geliefde Badplaats. Om 15.20 uur passeerde ik het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Daar las ik in grote gele letters het opschrift 'FEMMES FATALES' en ging dus automatisch in gedachten terug naar die ene keer dat wij met onze groep bij jou thuis te gast zijn geweest. Daarna de volleybalwedstrijd. Je ging je paard verzorgen, waardoor je geen tijd had om te komen kijken. Op mijn verzoek zat je al binnen een uur op de tribune. Dat heb ik toen zeer op prijs gesteld. Er zijn nadien nog enkele groepsfoto's gemaakt met jouw toestel. Die heb ik nog van je tegoed. Ik breng je die situatie nog in herinnering. Ik herhaal. Je nam mij mee in jouw auto en zei "Stap maar in en laat de rest maar lopen". Die uitspraak van jou is voor mij nadien bepalend geweest aangaande mijn loyaliteit en verdere richtinggeving in mijn leven. Op dit moment vindt in de kamer het debat plaats over het thema herstel van vertrouwen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat wij altijd een wederzijds vertrouwen in elkaar hebben gehad. Er hebben zich echter wel situaties voorgedaan waarbij ik vraagtekens heb geplaatst. Ik denk daarbij op de eerste plaats aan de door jou georganiseerde afscheidsbijeenkomst van mij en Ruud West. Dat is thans zeven jaar geleden. Je herinnert je ongetwijfeld mijn afscheidscadeau aan mijn collega's; een flesje likeur Cuarenta y Tres. Tijdens jouw afscheidsspeech bracht je de wijze in herinnering waarop ik in oktober 1989 ben aangesteld. Het was tijdens de afwezigheid van de toenmalige kantoorsecretaresse 'Vera'. Haar achternaam ben ik vergeten (16 april 2006: Wiedemeier). Zij vertoefde in die tijd in Amerika. Aangezien ik van mening was dat er sterkre verbeteringen noodzakelijk waren in de stroomlijning van het secretariaat hebben Tegels en Hortensius mij tijdens haar afwezigheid mijn aanstelling gegeven. Dat was een verantwoordelijkheid van onze directie. Vera kreeg na thuiskomst haar ontslag. Ik heb daar toen met haar over gesproken dat ik die situatie voor haar betreurde, maar dat ik op dat punt geen directieverantwoordelijkheid droeg. Ik betreur nog steeds dat jij die situatie in jouw speech had opgenomen. Je zult echter wel hebben kunnen vaststellen dat dat niet ten koste is gegaan van mijn loyaliteit aan jou gedurende de laatste zeven jaar. Een tweede probleemsituatie dienaangaande betrof een vergadering van het door ons gereorganiseerde voormalige "Stage Banen Bureau". De medewerkers weigerden toen hun medewerking aan de door ons opgedragen opschoning van hun bedrijvenbestand. Ik ervoer toen een vorm van obstructie uit deze afdeling. Dit is de enige situatie die ik mij kan herinneren uit onze samenwerking dat jij afweek van onze gezamenlijke lijn. Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dat jij toen voor het blok bent gezet door die groep. De derde situatie betreft jouw reis naar Madrid. Daarin heb jij je volledig loyaal getoond door voor mij de brug te slaan met Julio Sampedro. Die belofte ben je nagekomen. Onze goede verstandhouding is daarbij toen echter verziekt door Annet de Jong. Ik zie haar nu nog triomfantelijk ons kantoor binnentreden, luid lachend met verheven stem "En Bart heeft ons nog opgehaald!". Haar body language - om de Minister van Justitie vandaag aan te halen - sprak voor mij boekdelen. Zij bleek dus niet in staat om privé- en werksituatie op een behoorlijke manier van elkaar te scheiden. Dit heeft uiteraard ook geleid tot het fiasco dat nadien nog door Inge Post is onderzocht. Je hebt er goed aan gedaan om haar nadien verantwoordelijk te maken voor de chaos die zij had aangericht en waar zij zo enthousiast over was geweest. Vandaar dat ik er zo zeer aan hecht om samen die lijntjes weer op te pakken en door te trekken naar Un Nuevo Futuro waarin ook Julio Iglesias nog een rol kan spelen, zoals toendertijd. Voorts ben ik in NOORDWIJK uitgestapt bij Krauthammer International naast accountantskantoor Van den Broek en ben daar naar binnen gegaan en heb daar mijn Business Plan eveneens afgegeven aan Marieke Dijkshorn na te hebben vastgesteld dat de Baak en Krauthammer geen directe concurrenten zijn van elkaar.

Marieke is de directiesecretaresse van Ronald Meijers, mede-auteur van het boek CONFRONTATIE ALS MEDICIJN, De roep om nieuwe bazen. Na een bezoek aan de heer en mevrouw Halbesma in Hotel Belvedère - van de wandeling daar naar toe heb ik echt genote toen ik jouw bedrijf zag liggen - heb ik dit boek vervolgens gelezen op het zeeterras van Hotel Huis ter Duin. (Sammy was weg).

Ik heb daarin enkele belangrijke elementen onderstreept. Deze elementen beschouw ik thans als mijn geestelijk eigendom. Krauthammer International heeft ook vestigingen in Spanje. Ik ben benieuwd welke interessante elementen Ronald Meijers uit mijn Business Plan haalt teneinde daar voor ons allen ons voordeel uit te behalen. Wellicht zijn zij een goed pied-à-terre in deze plaatsen. Binnen het geheel van mijn Spaanse relatienetwerk. Nadien ben ik naar de bar van de Baak gegaan. Jij was niet aanwezig. Ik hoop dat je gisteren de tijd hebt genomen om mijn stukken te bestuderen. Yvonne bood mij wel gelijk een Koninckje aan. Zij weet dus waar ik sta. Ook de heer de Groot, die ik nog heb gesproken in het weekend van 21 juni, toen de stroom was uitgevallen. "Wat voert u vandaag naar de Baak?", was zijn vraag. "Ik kom hier als Vriend en lid van de Baak-kring" heb ik hem verteld. Hij was er al van op de hoogte dat ik niet één koninklijke weg bewandel, maar vijf. Over goodwill hebben Wij dus niet te klagen. Nu het geld nog en de goede mensen op de juiste plaatsen. Voorts trof ik Nico nog op de fiets. Ik heb hem "Onze" Rolls laten zien en hem verteld dat hij de volgende keer mag rijden, zoals ik hem heb beloofd en jou heb gemeld in één van mijn brieven. Want beloften dienen we altijd na te komen. Ik neem mij dan voor om een bos met vijftig rode rozen op de bumper te laten monteren. En een wit lint met rode harten. Maar dan wel iets grotere, want mijn prestatie-index gaat al stevig omhoog. Vanmiddag zat ik al op 39. Dat is bijna weer een persoonlijk record. Ik liep voornamelijk rondjes Van Agt, maar ik ga nu op weg naar de 9. Vervolgens ben ik weer naar Hotel Belvedère gegaan. Daar heb ik een getuigenis geschreven in hun gastenboek. Mevrouw Halbesma heeft het gelezen. Haar reactie was: "Perfect". Dat is al weer een tijd geleden dat ik die reactie heb ontvangen van een Halbe(rt)sma. Dat was nog van de rijke tak van de familie. Maar het lijkt mij leuk als je ook weer eens een kijkje gaat nemen in dat hotel waar alles is begonnen. Vooral de eetzaal is erg mooi geworden en de familie Halbesma heeft klaarblijkelijk een leuke verstandhouding met Alex van 't Hooft, als opvolger van Weidema.

Vannacht heb ik de gehele nacht een Rode Kaars laten branden boven mijn bed. Want als jij met mij trouwt, dan nodigen we Elly ook uit. En Bart ook. Het zou best leuk zijn als die twee het net zo goed met elkaar kunnen vinden als wij. Ik werk nu veel liever weer met jou, zoals vroeger. Want voor Winnie hoef ik niet meer te zorgen. Zij beschikt nu immers toch over het volledige dossier "Instituto Cervantes", zoals ik dat ooit heb laten aanleggen door haar secretaris. Dat heb ik vandaag tijdens de Kamerdebatten allemaal kunnen vaststellen. Zij was netjes gekleed in het rood en had veel plezier. Zij kan dus wel weer op een tweede termijn rekenen als Minister van Justitie. Er zijn nog wel enkele mensen in de Kamer die wéér een onderzoek willen. Dat is echter niet meer nodig, zoals de geachte afgevaardigde Dittrich terecht heeft gesteld. Arthur heeft nu weer immers een vette kluif om op te bijten en ik hoor wel hoeveel geld ik nog van hem krijg. Dus achter die relatie met Winnie heb ik vandaag een dikke punt gezet omdat zij inderdaad een te grote aanslag is op mijn tijd, geld en energie. Daarom investeer ik weer liever in de toekomst. En die vind ik nog steeds aan zee, al heb ik jou al in tijden niet meer gezien of gehoord. Maar dat maakt niets uit. Liefde en geld gaan meestal niet goed samen. Dat klopt. Maar als je kiest voor de Liefde, komt het geld vanzelf wel. Daar ben ik van overtuigd. Zoals ik ook altijd overtuigd ben geweest van jou. De afspraken met Madrid laat ik dus aan jou over. Ik geef je hierbij enkele adressen: 1. Francisco Fernández Fábregas, Jefe de Protocolo de Sus Majestades Los Reyes de España. Palacio de la Zarzuela 1 E 28071, Madrid, Spanje. 2. El Presidente del Gobierno, José María Aznar. Palacio de la Moncloa. E 28071, Madrid, Spanje. Over de gegevens van de CEOE beschik je uiteraard zelf wel. Daar hoef ik dus niet meer voor te zorgen. Ik wil jouw brieven desgewenst wel vertalen in het Spaans tegen het tarief van het Nederlands Genootschap van Vertalers, NGV. Dat wordt dan de eerste activiteit van Cervantes Translation Services en kan ik ook nog geld verdienen zonder mij elke week te moeten bemoeien met de directievergaderingen van de Baak. Ik neem immers aan dat je op dat gebied wel voldoende expertise in huis hebt. Dat neemt niet weg dat ik bereid blijf om je te helpen. Dat aanbod blijft gewoon gehandhaafd. Wellicht kan Hare Majesteit Haar toestel beschikbaar stellen voor jou. Dan houden We het zeker nog luchtig. Ik kom dan wel met de AVE. Wellicht kunnen we dan wel samen terugvliegen. Mijn routinewerkzaamheden - belastingaangifte - wordt nog verder vertraagd. Van Cadans kreeg ik vandaag bericht dat de verzending van de jaaropgave 1997 dit jaar is vertraagd. De verzending van de jaaropgave vindt dit jaar plaats in de periode van eind februari/ begin maart. In de tweede week van maart vinden de laatste verzendingen plaats. Dat wordt dus weer een close finish en kan nog nét voordat we vertrekken. Vanavond ga ik lekker eten met Mark, Ramon en Caroline. Bij The Ostrich. Op hun uitnodiging. Zij weten hoe ik over jou denk. En dat houd ik staande. Dan hoef ik geen struisvogelpolitiek meer te spelen. Ik reken er daarom op dat jij aangaande het bovenstaande thans tot actie overgaat. Gaarne op korte termijn bevestiging van deze afspraken. Met hartelijke groet.

20 FEBRUARI 1998 INITIATIEF