Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso Bernhard Christiaan David van Oranje-Nassau Paleis Huis ten Bosch 's-GRAVENHAGE. Datum: 10 september 1996. Betreft: CONVOCATIE Kenmerk: ICB/PJF960910. Koninklijke Hoogheid, Op 31 juli jongstleden heb ik Uw oudste broer Kroonprins Willem-Alexander uitgenodigd tezamen met de kroonprinsen van België, Luxemburg en Spanje zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Prins Willem-Alexander heeft mij laten weten dat hij het buitengewoon op prijs heeft gesteld dat ik aan hem heb willen denken maar niet in de gelegenheid is om mijn verzoek te honoreren.

Ik heb echter met genoegen kunnen vaststellen dat hij onlangs als nieuwe ridder in de Johanniter Orde is opgenomen en op die wijze in Philip Willem van Oranje Nassau (1554-1618)' geest zijn ridderplicht als Johanniter zal gaan vervullen. Het gedachtengoed van de Spaanse schrijver don Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616) kan worden beschouwd als een weerspiegeling van de universele waarden die de mensheid kunnen voeren naar een wereld van eenheid, rechtvaardigheid en vrijheid. Zijn op de bijbel na meest gelezen werk van de westerse literatuur El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha brengt Cervantes' idealen tot uitdrukking die heden ten dage een steeds grotere actualiteitswaarde verkrijgen. Het is vooral de strijd voor een betere wereld waarvoor Cervantes zich heeft ingezet. Zijn ondernemende ridder Don Quijote trok zijn wereld rond om elk onrecht aan te pakken, recht te zetten wat krom is en zwakken, weduwen en wezen te beschermen. Cervantes leefde in een tijd dat Spanje in een hevig conflict verweven was met de Nederlanden. De wijze waarop hij het samengaan van idealisme en realisme in zijn werken tot uitdrukking heeft gebracht heeft ook zijn weerklank gevonden in de Nederlanden. Zo studeerde don Miguel de Cervantes in dezelfde tijd aan de universiteit van Alcalá de Henares als prins Philip Willem van Oranje Nassau (1554-1618). De geestelijke kloof tussen onze landen bleek toen echter te groot om gemeenschappelijk aan een ideaal wereldbeeld gestalte te geven. Die tijd ligt thans gelukkig ver achter ons. De uitreiking van de Four Freedoms Award aan Zijne Majesteit don Juan Carlos door Hare Majesteit Koningin Beatrix te Middelburg alsmede de uitreiking te Aken van de Karelsprijs aan Hare Majesteit in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Albert van België en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Jan van Luxemburg getuigen hoezeer onze volkeren thans met elkaar verbonden zijn. De tijd is thans aangebroken dat een nieuwe generatie staatshoofden zich kan buigen over de vraag op welke wijze de samenwerking tussen de landen van de Benelux en Spanje in de nabije toekomst verder tot ontwikkeling kan worden gebracht, Don Miguel de Cervantes indachtig. Het ligt nog in de toekomst besloten of U als tweede in de lijn van troonopvolging ooit de functie als staatshoofd van de Nederlanden zult vervullen. Nochtans schep ik er een grote eer in U thans uit te nodigen tezamen met Prins Philippe van België, Prins Henry van Luxemburg en Prins Felipe van Spanje na 1 oktober 1996 een zetel in het nieuw te vormen bestuur van de Stichting Cervantes Benelux - in de toekomst wellicht Stichting Cervantes Hispano Benelux - aan te bieden. De prinsen Philippe, Henry en Felipe hebben op 31 juli jongstleden van mij een gelijkluidende uitnodiging ontvangen. Kijkend naar Uw achtergrond als econoom en luchtvaart- en ruimtevaartdeskundige zult U thans wellicht niet zozeer betrokken zijn bij de filosofische achtergronden die in het verre verleden tot mijn gedachtenontwikkeling rond het thema Cervantes hebben postgevat. Het is voor U wellicht interessanter te vernemen dat op 19 oktober 1990 de gedachte tot de ontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux - in het kader van een door het toenmalige VNO-Managementopleidingscentrum de Baak in het ruimtevaartcentrum te NOORDWIJK georganiseerde themadag - tot stand is gekomen. Wellicht kan de eerstvolgende te lanceren Arianeraket Cervantes worden gedoopt en een zorgvuldiger afstemming tussen besturings- en navigatiesysteem worden gerealiseerd. Ik verzoek U mij de eer te vergunnen mij de steun te verlenen om het inmiddels gelanceerde Instituto Cervantes Benelux in de juiste koers te brengen en deze uitnodiging te accepteren. Vanavond ben ik in het verlengde van de hieraan gekoppelde strategie-ontwikkeling wederom op de Baak te gast. Na Uw reactie zal ik met U in contact treden teneinde de voorbereidingen voor de eerste bestuursvergadering te treffen. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. van der Heyden.

1 OKTOBER 1996 OPERATIONALISERING TER ATTENTIE VAN IR DRS J.F.B.C.D. VAN ORANJE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN