Bureau McKinsey. Ir drs J.F.B.C.D. van Oranje Amstel 344 1017 AS AMSTERDAM. Datum: 1 october 1996. Betreft: OPERATIONALISERING Kenmerk: ICB/PJF961001. Koninklijke Hoogheid, De Stichting Cervantes Benelux heeft thans de fase bereikt waarin de binnen het kader van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux ontwikkelde actieplannen tot uitvoering dienen te worden gebracht. Inmiddels zijn naar mijn inzichten alle neuzen in de Benelux en Spanje in de juiste richting gezet en mag ik mij inmiddels verheugen in een vriendschappelijke relatie met de koningshuizen van Spanje en België. Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen indien U mijn verzoek, zoals verwoord in mijn brief van 10 september jongstleden zou willen accepteren. Ik realiseer mij daarbij zeer goed dat U zich voor een persoonlijk dilemma ziet gesteld waarbij Uw rechten op de Nederlandse troon in het geding zijn. Ik neem mij echter voor de Stichting Cervantes Benelux uit te bouwen tot een European Cervantes Foundation. Met de relatieopbouw in de richting van het Verenigd Koninkrijk heb ik daartoe reeds een aanvang gemaakt. Bij acceptatie van mijn aanbod zult U hiervan de First President worden. Onlangs heb ik een declaratie bij de regering ingediend van Hfl 80 mio teneinde de activiteiten van de Stichting Cervantes Benelux te kunnen bekostigen. Hierbij doet zich echter wel een ernstig dilemma voor. Bij een verdere verantwoording van het bedrag kunnen persoonlijke belangen worden geschaad van functionarissen en organisaties welke in het verleden bij drugshandel betrokken zijn geweest. De stabiliteit van onze samenleving en de verdere positieve groei is daarmee echter niet gediend. Dit neemt niet weg dat ik mijn vordering onverkort handhaaf en van de Minister-President een voorstel verwacht. Eén van de actieplannen betreft de overname van het landgoed van Prinses Christina te Wassenaar. Indien U daar Uw intrek zou willen nemen beschouw ik mijn ontwikkelingstaken in Spanje en de Benelux als afgerond en zal ik mij verder in verbinding stellen met de Princess of Wales. Ik zie Uw reactie gaarne op de kortst mogelijke termijn tegemoet. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

1 FEBRUARI 1997 BRITSE PARTNER TER ATTENTIE VAN IR. DRS. J.F.B.C.D. VAN ORANJE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN