Aan de Minister van Justitie Hare excellentie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager. Schedeldoekshaven 100. 2511 EX 's-GRAVENHAGE. Datum: 16 februari 1998. Betreft: 'Therapie'. Kenmerk: ICNBLEW/Justitie980216. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Aansluitend aan mijn brief van 29 augustus 1997 met de titel 'For the Love of a Princess', kenmerk: ICNBLEW/Justitie970829 wil ik u hiermede een gratis advies verschaffen dat de belastingbetaler een belangrijke besparing kan opleveren. Het betreft de problematiek rond Procureur-Generaal Docters van Leeuwen. Ik heb begrepen dat u overweegt een afvloeiingsregeling met hem te treffen en hem daarbij een gouden handdruk mee te geven van enkele miljoenen. De heer Docters blijkt volgens een artikel in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag echter te willen werken voor zijn geld. Ik ben van mening dat uw onderlinge spanningen kunnen worden opgelost wannneer de PG tijdens zijn ziekte op therapeutische basis wordt ingezet voor de analyse van mijn case study "De Zaak N.I.E.T.S. B.V.", dewelke ik in de eerste week van mei 1993 aan de politie te Nijmegen heb overgedragen ten gevolge van gevoelde criminele dreiging. Het zou een goede zaak zijn indien de PG in zijn vrije tijd een onderzoek zou instellen naar hetgeen de Nijmeegse politie met deze informatie heeft gedaan. Ik heb namelijk nog geen directe feedback ontvangen en ik ben van mening dat er wel dient te worden teruggerapporteerd. Zo is de politie van het ressort Haarlem ook al eerder in gebreke gebleven door mij geen verantwoording af te leggen na de inbraak in mijn kantoor van de toenmalige activiteit Nieuw Elan in het Holland Office Center te Hoofddorp in december 1989. Er is daar toen een computer met bedrijfsgegevens ontvreemd, waarna het bedrijf zich heeft moeten opheffen en ik werkzoekende ben geworden. In het kader van gemelde probleemsituatie verwijs ik naar mijn brief d.d. 12 oktober 1994 en de hierna gevoerde correspondentie. Het lijkt mij een leuke klus voor de heer Docters van Leeuwen om uit te zoeken of en in hoeverre mijn overdracht aan informatie heeft geleid tot de aanhouding van criminelen en het bedrag vast te stellen dat aan mijn stichting kan worden toegekend. De middelen zal ik aanwenden om scholen die Spaans in hun pakket willen invoeren te subsidiëren'. Ik ben niet geïnteresseerd in namen, uitsluitend in statistische gegevens en de daaraan gekoppelde bijdrage ten behoeve van de stichting. Nadere informatie kan u worden verstrekt door de heer Drs T. Breuker te Groningen, die terzake een procedure heeft lopen tegen de Groningse Gemeentelijke Sociale Dienst. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales.

4 MEI 1998 VACATURE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN