Mr H.E. Koning, Voorzitter Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden MAASSLUIS. Datum: 6 juli 1998. Betreft: VERZOEK OM ONDERSTEUNING Kenmerk: JH/KVLNR980706. Geachte heer Koning, Het zal u waarschijnlijk bekend zijn dat ik als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux en van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales doende was een familiebedrijf Van der Heyden/Spencer op te zetten tezamen met Lady Diana Frances Spencer, Princess of Wales, ten tijde van het fatale ongeluk in Parijs op 31 augustus vorig jaar. In het verslag over het jaar 1997 las ik "Bijzondere aandacht werd weer besteed aan aanvragen voor geldelijke bijstand, het onderhouden van contacten met diegenen die een uitkering ontvangen en het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering". Met name ten aanzien van het eerstgenoemde aspect doe ik een beroep op uw welwillendheid. Ik geniet de twijfelachtige eer te moeten leven van een uitkering. Mijn gezondheidssituatie is er niet op vooruitgegaan na het fatale gebeuren in Parijs. Tot op heden heb ik persoonlijk ongeveer Hfl. 100.000,- in de ontwikkeling van de Stichting Cervantes Benelux geïnvesteerd en ben thans genoodzaakt mijn appartement in Utrecht te verkopen teneinde niet in liquiditeitsproblemen te geraken. Derhalve verzoek ik de vereniging hiermede om een financiële bijdrage teneinde de tot op heden gemaakte onkosten te neutraliseren en juridische ondersteuning te verkrijgen ten aanzien van de hierboven geschetste problematiek. Ik vertegenwoordig in uw vereniging mijn vader Floris van der Heijden uit Nijmegen.

Mijn vader is echter op 26 mei jongstleden op 81-jarige leeftijd overleden. Ik verzoek u derhalve mij mede te delen of ik gerechtigd ben het lidmaatschap van mijn overleden vader als zijn wettige erfgenaam te continueren. Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

30 MEI 2002 MOED EN DEUGD TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MR. H.E. KONING VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN